Jak rozlicza się wypadek przy pracy zleceniobiorcy?

Zgodnie z przepisami art. 6 ust. 1 pkt 4 i art. 12 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym: emerytalnemu; rentowemu; wypadkowemu.

Natomiast zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zleceniobiorcy podlegają obowiązkowo również pod ubezpieczenie zdrowotne.

Istnieją jednak wyjątki od powyższej zasady – gdy zleceniobiorca posiada inny tytuł do ubezpieczeń, to w takim przypadku dochodzi u niego do zbiegu tytułów do ubezpieczeń. W tej sytuacji możliwe jest zwolnienie zleceniobiorcy oraz zleceniodawcy z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umowy zlecenia po spełnieniu określonych warunków.

Co do zasady ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne są dla zleceniobiorcy obowiązkowe, ale ubezpieczenie chorobowe już nie.

Zleceniobiorca ma prawo wyboru i może, ale nie musi, podlegać pod dobrowolne ubezpieczenie chorobowe.

Przystąpienie do tego ubezpieczenia gwarantuje zleceniobiorcy – po przejściu przez 90-dniowy okres wyczekiwania – prawo do świadczeń z ZUS-u w razie niezdolności do wykonywania pracy w ramach zawartych umów zleceń.

Przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określają, iż za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło:

  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez osobę zatrudnioną zwykłych czynności albo poleceń przełożonych;
  • podczas lub w związku z wykonywaniem przez osobę zatrudnioną czynności na rzecz pracodawcy nawet bez polecenia;
  • w czasie pozostawania osoby zatrudnionej w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Zleceniobiorca zgłoszony do ubezpieczeń społecznych, w tym do ubezpieczenia wypadkowego, objęty zostaje prawem do świadczeń z ZUS-u z tytułu wypadku przy pracy już od pierwszego dnia jego zgłoszenia w ZUS-ie.

Zleceniobiorcom zgłoszonym do ubezpieczenia wypadkowego przysługują takie same świadczenia socjalne jak pracownikom zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę. Wypadek przy pracy zleceniobiorcy traktowany jest tak jak wypadek przy pracy osoby na umowie o pracę.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru, na podstawie dokumentów potwierdzających przyczyny jego powstania.

Istotnym jest jednak fakt, że aby zleceniobiorca zyskał prawo do zasiłku z tytułu wypadku, wypadek przy pracy musi nastąpić w okresie ubezpieczenia z danego tytułu i podczas wykonywania czynności związanych z danym tytułem ubezpieczenia. Oznacza to, że jeżeli zleceniobiorca nie jest zgłoszony z tytułu umowy zlecenia do ubezpieczenia wypadkowego, ale posiada tytuł do tego ubezpieczenia wynikający np. z umowy o pracę, wówczas w sytuacji, gdy uległ on wypadkowi w trakcie realizacji zlecenia, nie będzie to podstawą do przyznania świadczeń z ZUS-u.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-jak-rozlicza-sie-wypadek-przy-pracy-zleceniobiorcy

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej