Jakie są skutki mobbingu?

Mobbing to istotne źródło stresu w środowisku pracy, negatywnie oddziałujące zarówno na satysfakcję zawodową, jak i na zdrowie psychiczne oraz fizyczne pracowników. Na podstawie obserwacji klinicznych prowadzonych w latach 90. XX wieku, osoby będące ofiarami mobbingu były opisywane jako nieprzystosowane, bezradne, przepełnione lękiem, a także dotknięte różnorodnymi zaburzeniami psychosomatycznymi. Dodatkowo, doświadczenia mobbingu wiązały się z występowaniem depresji oraz impulsywnym zachowaniem poszkodowanych.

Te obserwacje znalazły potwierdzenie w wynikach licznych badań, które jednoznacznie wykazały, że ciągłe doświadczanie mobbingu w miejscu pracy wywołuje u ofiar intensywne reakcje emocjonalne, takie jak strach, uczucie bezradności i szok, co przekłada się na istotne pogorszenie stanu zdrowia. Skoncentrowano również uwagę na konsekwencjach mobbingu dla organizacji. Wzrost absencji chorobowej, fluktuacja kadry oraz spadek produktywności to niekorzystne efekty związane z praktykowaniem mobbingu. Te negatywne skutki wynikają z redukcji zaangażowania, kreatywności i morale pracowników, którzy doświadczają przemocy psychicznej w swoim miejscu pracy. Warto zaznaczyć, że opisane skutki generują nie tylko problemy finansowe dla konkretnych przedsiębiorstw praktykujących mobbing, ale również przyczyniają się do ekonomicznego obciążenia całego społeczeństwa. Koszty leczenia ofiar mobbingu, wraz z przenoszeniem się na rentę lub wcześniejszą emeryturę, mają wpływ na ogólne obciążenia ekonomiczne społeczeństwa.

Skutki indywidualne:

 • zaburzenia psychiczne i fizyczne (depresja, lęk, złość, bezsenność, syndrom stresu po- urazowego chroniczne zmęczenie, problemy z koncentracją i uwagą),
 • zaburzenia psychosomatyczne (mięśniowo-szkieletowe, gastryczne, układu krążenia i układu nerwowego),
 • pogorszenie jakości kontaktów społecznych,
 • obniżenie zaangażowania i motywacji do pracy,
 • spadek wydajności.

Skutki organizacyjne:

 • absencja,
 • fluktuacja kadr,
 • spadek produktywności,
 • obniżenie morale pracowników,
 • koszty związane z prowadzeniem dochodzenia,
 • koszty związane z odszkodowaniem wypłacanym ofiarom,
 • koszty związane z utratą dobrego wizerunku firmy.

Skutki społeczne:

 • koszty leczenia i rehabilitacji ofiar,
 • koszty związane z przechodzeniem ofiar na rentę i wcześniejszą emeryturę.

Źródło: materiały CIOP i PIB

Źródło: https://www.seka.pl/konsekwencje-mobbingu/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej