Co było tematem posiedzenia Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej w maju 2023 r.?

Stanisław Szwed – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej przewodniczył posiedzeniu Trójstronnego Zespołu Branżowego ds. Pomocy Społecznej, które odbyło się 9 maja 2023 r.  w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Spotkanie poświęcone było omówieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. W posiedzeniu udział wzięli przedstawiciele Ministerstw: Zdrowia, Finansów oraz Rodziny i Polityki Społecznej.

Wiceminister S. Szwed poinformował, że projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw został wpisany do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Ponadto został już rozpatrzony przez Komitet Stały Rady Ministrów i rekomendowany Radzie Ministrów.

Poinformował również o planowanym na 11 maja br. spotkaniu, organizowanym przez MRiPS, dotyczącym zmian systemowych w zakresie pomocy społecznej. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk naukowych, zajmujących się szeroko rozumianymi usługami społecznymi i integracją społeczną, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, pracownicy jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, a także strona związkowa i strona pracodawców.

Następnie Grzegorz Baranowski – Dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRiPS poinformował o obecnie procedowanym projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja zawiera m.in. zmiany w zakresie odejścia od obecnie funkcjonującego nazewnictwa mieszkań określonych jako „chronione” i zmianę ich formuły. Mieszkania chronione zastąpione zostaną nazwą „mieszkania treningowe i wspomagane”. Kolejną proponowaną zmianą jest wprowadzenie do ustawy ram prawnych dla realizacji usługi sąsiedzkiej, jako formy realizacji usług opiekuńczych. Ponadto proponuje się wprowadzenie regulacji umożliwiającej świadczenie usługi wsparcia krótkoterminowego przez domy pomocy społecznej oraz wprowadzenie rejestru zgłoszeń o zdarzeniach nadzwyczajnych.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem partnerów społecznych w trakcie której poruszono m.in. kwestie pomocy sąsiedzkiej i formy jej realizacji, wprowadzenia usług wsparcia krótkoterminowego i opieki całodobowej. Zwrócono uwagę na sytuacje pracowników w domach pomocy społecznej w tym zatrudnianie personelu medycznego.  Ponadto postulowano o rozpoczęcie dyskusji w zakresie zmian systemowych w obszarze pomocy społecznej.

Źródło: https://www.gov.pl/web/dialog/posiedzenie-trojstronnego-zespolu-branzowego-ds-pomocy-spolecznej6

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej