Uchwała nr 5/2018 ZRG NSZZ „Solidarność” w sprawie rejestracji Międzyregionalnej Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia zarejestrować Międzyregionalną Pomorską Sekcję Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z Regulaminem wewnętrznym Sekcji dołączonym do uchwały jako załącznik.

Gdańsk  5.03.2018 r.

Bogdan Olszewski
Sekretarz
ZRG  NSZZ „Solidarność”

 

Regulamin Międzyregionalnej Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa  NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku

 

§ 1

       Regulamin niniejszy określa cel działania, strukturę, zasady powołania i funkcjonowania Międzyregionalnej Pomorskiej Sekcji Pożarnictwa NSZZ     „Solidarność” w Gdańsku (w skrócie MPSP).

 § 2

     Międzyregionalna Pomorska Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku jest tworzona w oparciu o Uchwałę KK nr 17/08 ws. zasad rejestracji i wyrejestrowania oraz funkcjonowania branżowych jednostek       organizacyjnych  Związku oraz zgodnie z postanowieniami § 27 ust. 2 i 4  oraz § 28 i § 26 ust. 2 Statutu po podjęciu uchwały, o której mowa w § 3 Uchwały KK nr 17/08.

§ 3

       Międzyregionalna Pomorska Sekcja Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”   zrzesza strażaków i pracowników Państwowej Straży Pożarnej z Regionu  Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, Regionu Słupskiego NSZZ „Solidarność” oraz Regionu Elbląskiego NSZZ „Solidarność”.

§ 4

      Terenem działania Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ „Solidarność” jest Region Gdański, Region Słupski i Region Elbląski NSZZ „Solidarność” a jej siedzibą jest Gdańsk.

§ 5

Celem działania Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa jest:

 1. Ochrona praw i interesów pracowników członków NSZZ „Solidarność” branży pożarniczej z obszaru objętego działaniem Sekcji
 2. Wzmocnienie struktur zakładowych poprzez: wymianę doświadczeń,   znajomość problemów branżowych, wspólne przedsięwzięcia,               koordynacja działań oraz dążenie do właściwej współpracy pomiędzy jednostkami działającymi w branży pożarniczej z terenu                      Międzyregionalnej Sekcji.

 § 6

Przynależność do Sekcji wiąże się z koniecznością przestrzegania niniejszego Regulaminu, respektowania uchwał WZD Międzyregionalnej Sekcji, uczestnictwa w posiedzeniach władz oraz w różnorodnych akcjach podjętych przez    władzę Sekcji.

§ 7

Rada Międzyregionalnej Pomorskiej Sekcji przed podjęciem decyzji, w  sprawach  dotyczących działalności MPS, przekazuje jednostkom  organizacyjnym  należącym do MPS lub przedstawicielowi danej jednostki w Radzie Sekcji informację o zagadnieniu, którego rozstrzygnięciem będzie się zajmować. W informacji wskazywana jest data i forma powiadomienia Rady MPSP o stanowisku jednostki organizacyjnej w danej sprawie.

 § 8

 1. Władzami Międzyregionalnej Sekcji są:
  1. Walne zebranie delegatów MPSP
  2. Rada MPSP
  3. Komisja rewizyjna MPSP
  4. Wszystkie władze MPSP pochodzą z wyboru, zgodnie ze Statutem i Ordynacją Wyborczą NSZZ „Solidarność”
  5. Kadencja władz MSP pokrywa się z kadencją najwyższych władz  Związku.
  6. Każda z Sekcji wchodzących w skład Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa ma swoją reprezentację we władzach Międzyregionalnej Sekcji według zasady ustalonej przez Walne zebranie delegatów MPS lub Rady MPS w przypadku scedowania na nią przez Walne zebranie tego uprawnienia.

§ 9

      Do kompetencji Walnego Zebrania Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa należy:

 1. uchwalanie regulaminu działalności międzyregionalnej sekcji,
 2. wybór przewodniczącego rady międzyregionalnej sekcji,
 3. ustalenie liczby członków i wybór rady międzyregionalnej sekcji,
 4. ustalenie liczby członków i wybór komisji rewizyjnej,
 5. wybór delegatów na kongres sekretariatu,
 6. rozpatrywanie sprawozdań rady MSPG oraz komisji rewizyjnej MSPG,
 7. uchwalanie programu działalności MSPG,
 8. podejmowanie uchwał i stanowisk
 9. ustalanie wewnętrznej struktury organizacyjnej MSPG
 10. uchwalanie regulaminu obrad MSPG,
 11. uchwalanie składki celowej.

 § 10

     Do kompetencji Rady Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa należy:

 1. kierowanie działalnością MPSP,
 2. realizacja uchwał podjętych przez WZD MPSP i władze nadrzędne w Związku,
 3. wyznaczanie strategii działania MPSP,
 4. wybór Prezydium Rady MPSP,
  1. zwoływanie Walnego Zebrania Delegatów MPSP,
  2. uchwalanie preliminarza budżetowego MPSP,
  3. bieżąca analiza i opiniowanie aktów prawnych dotyczących problemów MPSP,
  4. podejmowanie uchwał i decyzji w tym wiążących dla jednostek organizacyjnych NSZZ „Solidarność” należących do MPSP,
   1. podejmowanie wszystkich spraw nie zastrzeżonych dla kompetencji   Walnego Zebrania Delegatów,
   2. opiniowanie aktów normatywnych dotyczących spraw zawodowych, branżowych i pracowniczych,
   3. zbieranie i przekazywanie informacji, organizowanie zebrań,
   4. utrzymywanie kontaktów z władzami Związku,
   5. reprezentowanie członków Związku na forum krajowym i zagranicznym.

§ 11

     Do kompetencji Prezydium Rady Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa należy:

 1. kierowanie bieżącą działalnością  zgodnie z uchwałami władz      zwierzchnich Związku.
 2. podejmowanie decyzji finansowych zgodnie z przyjętym przez Radę MPSP preliminarzem budżetowym oraz uchwałami finansowymi.
 3. szczegółowe kompetencje określi Rada MPSP

§ 12

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Międzyregionalnej Pomorskiej Sekcji    Pożarnictwa należy: kontrola Rady MPSP i jej Prezydium w zakresie działalności finansowej, zgodności działania z postanowieniami regulaminu wewnętrznego, uchwał WZD i Rady MPSP oraz wyższych struktur Związku.

  § 13

Działalność Sekcji finansowana jest przez:

 1. składki otrzymywane od jednostek organizacyjnych Związku tworzących MPSP;
 2. darowizny i dotacje;
 3. inne środki uzyskiwane z Sekretariatu Służb Publicznych lub Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”.

§ 14

 1. Uchwałę o rozwiązaniu Sekcji może podjąć wyłącznie Walne Zebranie    Delegatów Sekcji  przy czym za uchwałą musi głosować więcej niż połowa uprawnionych do głosowania.
 2. Wyrejestrowanie Sekcji może nastąpić z niżej wymienionych  przyczyn:

a/ Sekcja przestanie zrzeszać odpowiednią liczbę członków określoną w § 10 ust. 5 pkt.    2 Uchwały KK nr 17/08, zmienionej Uchwałą KK nr 18/09 i Uchwałą KK nr 20/10,

b/ nastąpił jej podział,

c/ z własnej inicjatywy.

 

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej