Stanowisko Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie projektów ustaw zawartych w Konstytucji biznesu

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” akceptuje rozwiązania prawne zmierzające do ułatwienia i uporządkowania zasad prowadzenia działalności gospodarczej szczególnie dla mikro przedsiębiorstw.  Z całą mocą podkreślamy jednak, że Konstytucja biznesu nie może ułatwiać niejako przy okazji omijanie przez nieuczciwych przedsiębiorców prawa ze szkodą dla pracowników i całej gospodarki. Tak odczytujemy m.in. zapis art.47, który nakazuje organowi kontrolnemu uprzedzić pracodawcę o kontroli co najmniej siedem dni przed jej rozpoczęciem. W praktyce stawia to pod znakiem zapytania cały szereg działań kontrolnych PIP, w tym tak istotnych, jak walka z zatrudnianiem na czarno  czy kontrola odpowiedniej wysokości stawki godzinowej w przypadku umów-zleceń.

Ponadto przedsiębiorca dostaje dwa dodatkowe instrumenty umożliwiające skuteczne torpedowanie kontroli – może wnieść sprzeciw, która automatycznie wstrzymuje kontrolę do czasu jej rozpatrzenia przez organ kontrolujący (art.58), a jeżeli to nie pomoże – zwrócić się do powoływanego ustawą rzecznika przedsiębiorców o wstrzymanie kontroli. A przecież tego typu działania będą podejmowane przez przedsiębiorców, którzy się kontroli obawiają, a nie przez tych, którzy swoją działalność prowadzą uczciwie i transparentnie.

Kolejnym punktem budzącym poważne wątpliwości i ograniczającym skuteczność potencjalnej kontroli jest art.50, który w punkcie 1 zobowiązuje organ kontrolny do umożliwienia obecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej podczas wszystkich czynności kontrolnych. Oznacza to obecność pracodawcy np. przy składaniu zeznania przez poszkodowanego pracownika wobec inspektora pracy. Nietrudno sobie wyobrazić, jak takie zeznanie będzie przebiegało.

Raz jeszcze podkreślamy – popieramy cały szereg ułatwień dla przedsiębiorców skupiających się na ograniczeniu biurokracji, ułatwień i ulg dla rozpoczynających działalność gospodarczą, ale nie możemy zgodzić się na zapisy, których celem jest przede wszystkim ograniczenie skuteczności kontroli mających eliminować potencjalne patologie. A przecież najczęściej są one podejmowane przez przedsiębiorców jako element nieuczciwej konkurencji co uderza także w tych uczciwych i rzetelnych. Tak więc jest w naszym wspólnym interesie, aby tworzyć prawo przyjazne dla przedsiębiorców uczciwych, ale skutecznie eliminujące tych, którzy szukają furtek, jak prawo ominąć.

Uważamy także, iż nie do przyjęcia jest propozycja tworzenia specjalnej Komisji Wspólnej Rządu I Przedsiębiorców oraz Rzecznika przedsiębiorców. Zasada wyboru reprezentantów  (przez reprezentatywne organizacje pracodawców) jednoznacznie sugeruje, że miałaby to być super rada dialogu tylko bez przedstawicieli związków zawodowych. Oznacza to dalszą erozję umocowanego konstytucyjnie trójstronnego dialogu społecznego, na co nie zdecydowała się nawet poprzednia koalicja rządząca.

Zwracamy się do Komisji Krajowej NSZZ „S” o wyrażenie kategorycznego sprzeciwu wobec rozwiązań niekorzystnych dla pracowników i podważających ideę dialogu. Apelujemy też do Prezydenta RP – strażnika dialogu społecznego – o wsparcie, a do autorów projektu – o korektę rozwiązań niekorzystnych – naszym zdaniem – dla rynku pracy i całej gospodarki.

Gdańsk  6.03.2017 r.

Bogdan Olszewski
Sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej