Uchwała nr 12/2016 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie przyjęcia regulaminu „e-głosowań”

Gdańsk 3.10.2016 r.

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia przyjąć Regulamin e – głosowania w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz Prezydium Zarządu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej.

Regulamin e-głosowania w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” oraz Prezydium Zarządu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej

Par. 1

Niniejszy Regulamin wprowadza się na podstawie Uchwały nr 11/2016 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie e-głosowań i  Uchwały Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” nr 21a/2013 ws. zasad oraz sposobów głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

 Par. 2

E-głosowanie przeprowadza sekretarz Prezydium Zarządu Regionu, a w razie jego nieobecności inna osoba  upoważniona przez Prezydium ZR (e-sekretarz) w oparciu o listę adresów poczty elektronicznej lub smsów (w przypadku braku adresu poczty elektronicznej) członków Zarządu Regionu.

Par. 3

E-sekretarz wysyła na adresy poczty elektronicznej lub poprzez smsy treść projektu, który ma być głosowany (apel, stanowisko, decyzja, uchwała), wskazując w temacie wiadomości przedmiot e- głosowania oraz termin na oddanie głosu w formie wiadomości zwrotnej o treści ZA, PRZECIW, WSTRZYMUJĘ SIĘ.

Par.4

Pod głosowanie w tym trybie nie mogą być poddane wybory personalne wymagające zgodnie z ordynacją wyborczą głosowania tajnego oraz projekty budżetu i jego nowelizacji.

Par.5

  1. E-sekretarz  po upływie terminu na oddanie głosu, lub po wcześniejszym oddaniu wszystkich głosów, sporządza w formie pisemnej protokół z przeprowadzonego e-głosowania zawierający co najmniej treść przesłanego do głosowania aktu prawnego, wykaz uczestników głosowania, wynik e-głosowania z informacją o rodzaju głosu oddanego przez poszczególnych uczestników e-głosowania oraz podpis e-sekretarza.
  2. Nieoddanie głosu w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z brakiem udziału w głosowaniu.
  3. Czas na e-głosowanie nie może być krótszy niż 24 godziny.
  4. Protokół  e-sekretarz przesyła na adresy poczty elektronicznej lub smsy  osób uprawnionych do głosowania.
  5. Wyniki głosowania wraz z poszczególnymi e-głosami podlegają archiwizacji na czas kadencji i są do wglądu dla uprawnionych do głosowania, Regionalną Komisję Rewizyjną i upoważnionych pracowników biura ZRG.

Par. 6

  1. E-głosowanie jest ważne, gdy  uczestniczy  w nim co najmniej połowa uprawnionych do głosowania.
  2. Uchwały i decyzje w e-głosowaniu podejmowane są zwykłą większością głosów.

Par .7

  1. W analogiczny sposób przeprowadza się e-głosowanie w Prezydium Zarządu Regionu i Regionalnej Komisji Rewizyjnej.
  2. Funkcję e-sekretarza w Regionalnej Komisji Rewizyjnej sprawuje osoba upoważniona przez Komisję w drodze decyzji, a w Prezydium Zarządu Regionu – jego sekretarz.

Bogdan Olszewski, Sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej