Uchwała nr 12 /2022 Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” w sprawie wyborów związkowych w Regionie Gdańskim na kadencję 2023-2028

I. Na podstawie Ordynacji Wyborczej NSZZ „Solidarność”, Zarząd RegionuGdańskiego NSZZ „Solidarność” uchwala poniższe zasady wyborcze przy wyborze delegatów i elektorów na WZD Regionu obowiązujące w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność”:

 1. Minimalna wielkość naturalnego (samodzielnego) okręgu wyborczego przy wyborze delegatów na WZD Regionu wynosi 105 członków.

Delegaci są wybierani według następującego klucza:

a) od 105 do 210 członków   –   1 delegat,
b) od 211 do 420 członków   –   2 delegatów,
c) od 421 do 630 członków    –  3 delegatów,
d) od 631 do 840 członków    –  4 delegatów,
e) od 841 do 1050 członków  –  5 delegatów,
f) od 1051 do 1260 członków – 6 delegatów,
g) od 1261 do 1470 członków – 7 delegatów,
h) od 1471 do 1680 członków –  8 delegatów,
i) i dalej na każde rozpoczęte 210 członków 1 delegat.

 1. Elektorów na zebranie wyborcze elektorów (w organizacjach liczących do 104 członków), w okręgach łączonych wybiera się wg. klucza: 1 elektor na każde rozpoczęte 15 członków związku (do 15 członków- 1 elektor, od 16 do 30 członków – 2 elektorów, od 31 do 45 członków – 3 elektorów, od 46 do 60 członków – 4 elektorów, od 61 do 75 członków – 5 elektorów, od 76 do 90 członków – 6 elektorów i powyżej 91 członków – 7 elektorów).
 2. Podstawą do zweryfikowania ilości członków w danej organizacji związkowej są kwestionariusze  informacyjne składane do Zarządu Regionu  przez organizacje za okres II półrocza 2021 r. i  I półrocza 2022 r.
 3. Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru elektorów  w okręgach łączonych upływa 31 marca  2023 r.
 4. Termin rejestracji przez RKW protokołów z wyboru delegatów na WZD Regionu upływa 30 kwietnia 2023 r.
 5. W związku z powyższymi ustaleniami organizacje zakładowe, międzyzakładowe, podzakładowe, oraz oddziałowe rejestrowane w Regionie Gdańskim liczące 105 i więcej członków stanowią naturalne (samodzielne) okręgi wyborcze przy wyborze delegatów na WZD Regionu.
 6. Organizacje zakładowe, międzyzakładowe, podzakładowe oraz oddziałowe rejestrowane w Regionie Gdańskim liczące do 104 członków tworzą okręgi łączone. Przy tworzeniu łączonych okręgów  wyborczych zaleca się stosowanie poniższych zasad:

a) w skład okręgu wyborczego łączonego wchodzą tylko te organizacje które, dokonały wyboru i rejestracji elektorów,
b) okręg łączony powinien być okręgiem co najmniej 2 mandatowym, (obejmować co najmniej 211 członków),
c) okręg powinny tworzyć komisje tej samej branży,
d) okręg powinny tworzyć komisje z tego samego terenu (miasta, oddziału),
e) w wyjątkowych sytuacjach RKW może wyrazić zgodę  na utworzenie okręgu łączonego 1 mandatowego.

 1. Komisje oddziałowe i podzakładowe rejestrowane w regionie na podstawie §24 Statutu zobowiązane są do utworzenia wspólnego okręgu wyborczego.

Zamiar utworzenia łączonych okręgów wyborczych komisje powinny zgłosić do 28 lutego 2023 r. Po upływie tego terminu RKW utworzy łączone okręgi wyborcze z pozostałych organizacji zakładowych, które dokonały wyboru elektorów.

Organizacje, które nie przeprowadzą wyboru elektorów do 31 marca 2023 r. nie zostaną uwzględnione w tworzeniu okręgów łączonych przed WZD Regionu na kadencję 2023 – 2028.

Nadzór nad przebiegiem wyborów, w  Regionie Gdańskim sprawuje Regionalna Komisja Wyborcza (RKW).

ZR przypomina o bezwzględnym stosowaniu uchwały KK nr 11/09  w sprawie ankiet osobowych (załącznik nr 1)

II. Na podstawie uchwały KK nr 4/22, § 1 ust.1 pkt 4, w sprawie kalendarza wyborczego na kadencję 2023 – 2028, Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanawia, że wybory w kołach, organizacjach oddziałowych, wydziałowych i podzakładowych oraz wybory delegatów  na zakładowe i międzyzakładowe zebrania delegatów w Regionie Gdańskim NSZZ „Solidarność” rozpoczną się od 1 września 2022 r.

Gdańsk 09.05.2022 r.

Załącznik  nr 1 do uchwały nr 12/2022

UCHWAŁA KK nr 11/09 ws. ankiet osobowych kandydatów/członków władz Związku

 1. Ze względu na konieczność ujednolicenia informacji wpisywanych do Krajowej Bazy Danych NSZZ „Solidarność”, Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność” wprowadza obowiązek wypełniania ankiet osobowych przez wszystkich członków Związku (także przez elektorów w łączonych okręgach wyborczych) kandydujących na następujące funkcje związkowe:

1) delegata na walne zebranie delegatów regionu,

2) delegata na walne zebranie delegatów lub kongres branżowej oraz problemowej jednostki organizacyjnej,

3) delegata na Krajowy Zjazd Delegatów,

4) przewodniczącego zarządu regionu,

5) przewodniczącego rady sekcji branżowej oraz problemowej (regionalnej i krajowej),

6) przewodniczącego rady sekretariatu branżowego oraz problemowego (regionalnego i krajowego),

7) przewodniczącego Komisji Krajowej,

8) członka zarządu regionu,

9) członka rady sekcji branżowej (regionalnej i krajowej),

10) członka rady sekretariatu branżowego oraz problemowego (regionalnego i krajowego),

11) członka Komisji Krajowej.

12) członka komisji rewizyjnej wszystkich regionalnych i krajowych jednostek organizacyjnych Związku.

 1. Przekazanie ankiety osobowej kandydata, wypełnionej czytelnie, zgodnie ze stanem faktycznym i podpisanej, do odpowiedniej komisji mandatowo – wyborczej jest niezbędnym warunkiem do wpisania jego nazwiska na listę kandydatów oraz zatwierdzenia dokonanego wyboru przez – odpowiednio regionalną komisję wyborczą lub Krajową Komisję Wyborczą.
 2. Spełnieniem warunku, o którym mowa w ust. 2 jest też przedstawienie odpowiedniej komisji mandatowo – wyborczej kopii ankiety osobowej potwierdzonej przez właściwą RKW lub KKW.
 3. Regionalna komisja wyborcza ma obowiązek przekazać niezwłocznie do Krajowej Komisji Wyborczej, w formie elektronicznej,  ankiety osobowe kandydatów na jedną z funkcji wymienionych w ust. 1. Nie ma wymogu ponownego wypełniania ankiety osobowej w przypadku, gdy kandyduje się na więcej niż jedną funkcję, wymienioną w ust. 1. W takim przypadku odpowiednio – regionalna komisja wyborcza lub Krajowa Komisja Wyborcza potwierdza, o czym mowa w ust. 3., że kandydat spełnił warunki opisane w ust. 2.
 4. Wzór ankiety osobowej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
 5. Jednocześnie Komisja Krajowa anuluje uchwałę KK nr 65/2001 z dnia 18.09.2001 r.

Bogdan Olszewski, sekretarz ZRG  NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej