Uchwała nr 24/2018 ZRG NSZZ „Solidarność” ws. Regulaminu Oddziałów i Biur Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Regulamin Oddziałów i Biur Regionu  Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

przyjęty uchwałą ZRG NSZZ „Solidarność nr 23/2018  w dniu 1 października 2018 r.

Rozdział I – Postanowienia wstępne

§1

1.   Zarząd Regionu może powoływać Oddziały lub Biura Regionu Gdańskiego.

2.   Oddziały i Biura są pomocniczą, terytorialną strukturą organizacyjną Związku i realizują politykę Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

3.   Oddziały i Biura nie prowadzą samodzielnej działalności finansowej.

4.   Oddział tworzą wszystkie podstawowe organizacje związkowe tj. komisje zakładowe i międzyzakładowe, podzakładowe, oddziałowe lub wydziałowe (w rozumieniu § 19 i 24 Statutu) działające na określonym przez Zarząd Regionu obszarze.

5.   Oddział musi obejmować teren minimum jednego powiatu lub miasta na prawach powiatu.

6.   Oddział powołuje Zarząd Regionu Gdańskiego, biorąc pod uwagę określoną w regulaminie liczbę członków związku oraz organizacji zakładowych, międzyzakładowych, podzakładowych, oddziałowych lub wydziałowych..

7.   Biura Zarządu Regionu Gdańskiego, na wniosek Prezydium, powołuje Zarząd Regionu Gdańskiego, biorąc pod uwagę opinie działających na tym terenie komisji zakładowych oraz potrzeby zwiększenie możliwości realizacji zadań określonych przez Zarząd Regionu Gdańskiego.

8.   Oddziały i Biura używają nazwy:

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Oddział (Biuro) w…………………………..

Rozdział II – Tryb powoływania Oddziałów i Biur

 

§2

1.   Zarząd Regionu Gdańskiego powołuje Oddział i określa w uchwale:

a)  obszar działania Oddziału

b)  nazwę Oddziału

c)  limit etatów;

d)  limit środków kwartalnych.

2.   Biuro powołuje Zarząd Regionu Gdańskiego na wniosek Prezydium ZRG.

3.   Biuro może zostać powołane jedynie na terenie, który nie jest objęty działaniem Oddziału Regionu Gdańskiego.

Rozdział III – Struktura organizacyjna Oddziałów Regionu Gdańskiego

§3

1. Realizację zadań przez Oddział ułatwia struktura organizacyjna, którą tworzą:

a)   Rada Oddziału;

b)   Biuro Oddziału.

§4

1.   W skład Rady Oddziału wchodzą: przewodniczący komisji zakładowych, międzyzakładowych., podzakładowych, oddziałowych lub wydziałowych, działających (w rozumieniu § 19 i § 24 Statutu) na obszarze Oddziału, lub przedstawiciele tych jednostek organizacyjnych związku, upoważnieni do tego uchwałą właściwej władzy wykonawczej oraz członkowie Zarządu Regionu z tego terenu.

2.   Pracą Rady Oddziału kieruje Przewodniczący Rady Oddziału.

§5

1.   Wyboru Przewodniczącego Rady Oddziału dokonuje Rada Oddziału  – według zasad wyborczych obowiązujących w NSZZ „Solidarność” – w głosowaniu tajnym w obecności ponad połowy członków Rady. Kandydatem na funkcję Przewodniczącego Rady Oddziału może być członek Związku, zamieszkujący na terenie funkcjonowania danego Oddziału, z wykorzystaniem postanowień § 50 ust. 2, pkt lb Statutu NSZZ „Solidarność”

§6

1.   Do podstawowych zadań Rady Oddziału należy:

a)   nadzór nad terminowym i zgodnym z prawem rozwiązywaniem problemów

b)   podejmowanie i wspieranie „działań” stymulujących rozwój związku,

c)   inicjowanie różnych form samopomocy organizacji związkowych i koordynowanie lokalnych akcji związkowych;

d)   uczestnictwo – poprzez upoważnionych przedstawicieli – w działaniach prowadzonych przez organizacje związkowe na terenie zakładów pracy;

e)   reprezentowanie członków Związku z obszaru działania Oddziału, w sprawach wykraczających poza statutowe kompetencje podstawowych organizacji związkowych, prowadzonych w postępowaniach administracyjnych toczących się w:

–     organach samorządowych,

–     lokalnych przedstawicielstwach pracodawców,

–    oddziałach (filiach) publicznych urzędów państwowych m.in. sądach rejonowych,  inspektoratach ZUS oraz Państwowej Inspekcji Pracy itp.

2.   Rada Oddziału gospodaruje środkami finansowymi uzyskanymi w ramach przyznanych limitów.

3.   Rada Oddziału wydaje opinie w imieniu wszystkich członków zrzeszonych w organizacjach związkowych na danym obszarze.

4.   Wszystkie decyzje Rady Oddziału podejmowane są w drodze głosowania przy obecności co najmniej połowy członków Rady.

5.   Zebrania Rady Oddziału są protokołowane.

6.   Rada Oddziału może ze swego grona powołać Prezydium Rady wraz z określeniem jego kompetencji.

7.   Rada Oddziału lub jej Prezydium spotyka się na posiedzeniach zwyczajnych co najmniej raz na trzy miesiące.

§7

1.   Do podstawowych zadań obowiązków przewodniczącego Oddziału należy:

a)   dbałość rozwój Związku

b)   interwencje, współpraca w z podstawowymi organizacjami związkowymi – szczególnie wspieranie działań dot. pozyskiwania nowych członków, rozwiązywanie sytuacji konfliktowych i, na wniosek zainteresowanych organizacji, podejmowanie mediacji w sprawach spornych.

c)   uczestniczenie w zebraniach Zarządu Regionu Gdańskiego

d)   ustalanie – w uzgodnieniu z Prezydium Zarządu Regionu Gdańskiego – dyżurów w siedzibie Oddziału, zapewniających stały kontakt z organizacjami związkowymi.

e)   zorganizowanie efektywnego systemu przepływu informacji, który umożliwi komunikację ze wszystkimi członkami związku na terenie Oddziału;

f)   inicjowanie i organizowanie ogólnozwiązkowych akcji na terenie Oddziału;

g)   przygotowywanie i prowadzenie posiedzeń Rady Oddziału i ewentualne organizowanie zebrań plenarnych;

h)   sporządzanie półrocznych sprawozdań z działalności Oddziału i gospodarowania środkami finansowymi;

j) wykonywanie innych zadań w ramach kompetencji udzielonych przez Radę Oddziału lub Zarząd Regionu.

2 . Przewodniczący Rady Oddziału na wniosek Rady Oddziału może zostać pracownikiem ZR zatrudnionym w oparciu o zakładowy układ zbiorowy pracy, na okres pełnienia funkcji, nie dłuższej niż okres kadencji Rady Oddziału w wymiarze etatu zgodnym z załącznikiem nr 2

§8

1.   Oddziałem może administrować kierownik Oddziału powołany przez ZRG na wniosek Rady Oddziału

2.   Kierownik Oddziału jest pracownikiem ZR zatrudnionym zgodnie z ZUZP na czas nie dłuższy niż okres kadencji w wymiarze etatu zgodnym z załącznikiem nr 2.

3.   Rada Oddziału może wnioskować do Przewodniczącego ZRG o zatrudnienie innych osób w biurze Oddziału, w ramach limitu etatów, przedstawionych w zał. nr 2.

4.   Do podstawowych zadań obowiązków kierownika Oddziału należy:

a)  administrowanie Biurem Oddziału;

b)  nadzór nad zatrudnionymi pracownikami;

c)  obsługa organizacja zebrań Rady Oddziału;

d)  prowadzenie dokumentacji Oddziału;

e)  dbałość o powierzony majątek ruchomy Oddziału;

f)  wykonywanie innych zadań przyjętych do realizacji przez Radę Oddziału lub ustalonych przez Zarząd Regionu Gdańskiego.

Rozdział IV – Biura Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

§9

1.   Decyzję o utworzeniu Biura Regionu Gdańskiego powołuje podejmuje stosowną uchwałą ZRG na wniosek Prezydium ZRG.

2.   Kierownik Biura jest powoływany, na czas nie dłuższy niż kadencja,  przez Prezydium ZRG. Kierownik Biura może być także odwołany decyzją Prezydium ZRG z pełnionej funkcji.

3.   Zakres obowiązków Kierownika Biura ZR wykonuje zadania jest analogiczny do zakresu ustalonego dla Przewodniczącego Oddziału.

4. Kierownik Biura powinien być członkiem Związku zamieszkałym na terenie Biura. W razie braku osoby, która podjęłaby się tego, kierownikiem może być także osoba mieszkająca poza tereniem Biura.

Rozdział V – Finansowanie działalności Oddziałów i Biur Regionu Gdańskiego

§10

1.   Działalność Oddziałów i Biur Regionu Gdańskiego  jest finansowana przez Zarząd Regionu.

2.   Szczegółowe zasady finansowania określa odrębna uchwała Zarządu Regionu.

Rozdział VI – Postanowienia końcowe

§11

1.   W sprawach nie uregulowanych Statutem Związku oraz niniejszym Regulaminem, decyzje podejmuje Prezydium ZRG.

2.   Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia przyjęcia przez Zarząd Regionu. Jednocześnie

traci moc Regulamin Oddziałów Zarządu Regionu z dnia 5.06.2006 r.

Załącznik nr 1

Standardy ilościowe determinujące tworzenie Oddziałów łub Biur ZR

1.   Oddział powołuje się wówczas, gdy na danym terenie związek liczy co najmniej 1000 członków skupionych w nie mniej niż 8 komisjach zakładowych. Jest to możiiwe przy mniejszej liczbie członków, jeśli w minimum 15 komisjach zakładowych lub oddziałowych, zrzeszonych jest co najmniej 600 członków.

2.   Dla mniejszej liczby członków i komisji zakładowych można powołać Biuro Regionu.

Załącznik nr 2.

Wymiary etatów oraz wskaźniki wynagrodzenia Kierowników Oddziałów

i Biur Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

 

1.   Wymiar etatu (etatów) Oddziałów (Biur) jest proporcjonalny do liczby członków z Związku danego Oddziału (Biura) według tabeli z pktu 4.

2.   O sposobie rozdziału i wymiarze etatu (etatów) w Oddziale decyduje, na wniosek Rady Oddziału (lub Prezydium Rady Oddziału), Prezydium ZRG.

3.   Kierownika Biura, w imieniu ZRG, zatrudnia Przewodniczący ZRG, po akceptacji jego wniosku przez  Prezydium ZRG.

4. Ustała się następujące wymiary etatów i współczynniki wynagrodzenia:

Liczba członków

Wymiar etatu

Współczynnik wynagrodzenia

Biura

do 600

do 0,5 etatu

0,7 – 0,9

Oddziały

od 601 do 1 000

0,5 etatu

0,8-1,0

powyżej 1 000

0,6 – 1 etatu

0,8- 1,0

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej