Zwrot za okulary – konieczna zmiana przepisów w zakresie refundacji kosztów okularów

W imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zwracamy się o dokonanie analizy stosowania § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w zakresie w jakim przepisy te dotyczą nauczycieli.

Gdańsk, 17 listopada 2020 r.

Szanowny Pan Ryszard Proksa – Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Temat: Zmiana przepisów w zakresie refundacji kosztów okularów

W  imieniu Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku  zwracamy się o dokonanie analizy stosowania § 8 ust.1 i 2 rozporządzenia MPiPS z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, w zakresie w jakim przepisy te dotyczą nauczycieli. Zauważyć należy na wstępie, że przepisy te zostały wydane w realiach znacznie różniących się od obecnych. Przede wszystkim w ciągu ostatnich 22 lat nastąpił przełom technologiczny związany ze stosowaniem technologii cyfrowych i ich zastosowań w pracy nauczycieli. Obecnie wszyscy nauczyciele korzystają z Internetu przygotowując się do zajęć, kontaktując z uczniami i ich rodzicami, a także w czasie obowiązku realizowania kształcenia na odległość, podczas gdy w przeszłości praca przy monitorze komputera była ograniczona do względnie wąskiej grupy nauczycieli. Nadto przepisy rozporządzenia są bardzo ogólnikowe i nie dają odpowiedzi na wiele praktycznych pytań. Zwracamy ró1)wnież uwagę, że środki finansowe przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, wynikającą z art. 72 ustawy Karta nauczyciela nie zawsze, z uwagi na zapisy stosownych regulaminów, można wykorzystywać na ten cel. Poza tym są one często niewystarczające w stosunku do potrzeb w tym zakresie.

W tej sytuacji wnosimy, aby Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” wystąpiła do Ministra Edukacji i Nauki o zmianę przepisów, w ten sposób żeby:

  1. refundacja kosztów zakupu okularów korygujących dotyczyła wszystkich nauczycieli mających stosowne zalecenia lekarskie,
  2. określono jednakowy limit zwrotu kosztów,
  3. określono okres, po upływie, którego nauczyciel mógłby wystąpić o kolejną refundację,
  4. dopuszczały możliwość wcześniejszej refundacji (przed okresem, o którym mowa w punkcie 3), w przypadku stwierdzenia przez lekarza pogorszenia wzroku,
  5. stosowano przepisy o refundacji okularów do refundacji zakupu soczewek kontaktowych.

W imieniu Prezydium Sekcji,

Barbara Kamińska                  Anna Kocik                          Wojciech Książek

(z-ca przew. Sekcji)                (z-ca przew. Sekcji)           (przew. Sekcji Gdańskiej)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej