WZD apeluje o zmiany w oświacie

Stanowisko ws. sytuacji w oświacie przyjęło Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” 17 czerwca. Dokument trafi m.in. do Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia, Kuratorium Oświaty w Gdańsku i organów prowadzących oświatę w województwie pomorskim.

Stanowisko:

Walne Zebranie Delegatów Regionu Gdańskiego NSZZ “Solidarność” wyraża głęboki niepokój o stan polskiej oświaty. W różnych proponowanych i wdrażanych zmianach widzimy degradację zawodu nauczyciela oraz pogorszenie i tak już trudnych warunków pracy, regres wychowawczo-opiekuńczych funkcji szkoły. Stąd domagamy się:

1. Zapewnienia finansowania edukacji adekwatnego do stawianych wymagań niezależnych od ideologicznych nacisków – w tym godnego poziomu wynagrodzeń dla nauczycieli, ale też pracowników administracji i obsługi szkolnej.

2. Zagwarantowania równych praw pracowniczych – zapisanych w ustawie Karta Nauczyciela – wszystkim nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych publicznych i niepublicznych.

3. Zaprzestania zwolnień nauczycieli i likwidacji szkół, przekazywania ich podmiotom niepublicznym, które zatrudniają nauczycieli na warunkach Kodeksu Pracy oraz ograniczania samowoli organów prowadzących poprzez wzmocnienie kompetencji organów sprawujących nadzór pedagogiczny.

4. Gwarantowania realizacji zadań wychowawczo-patriotycznych szkół, m. in. przez właściwe nauczanie historii Polski, czy kanon lektur.

5. Zagwarantowania dostępu wszystkim dzieciom do bezpłatnej edukacji przedszkolnej i respektowania praw rodziców przy planach wysyłania dzieci sześcioletnich do szkół.

6. Wprowadzenia górnej liczebności uczniów w oddziałach na wszystkich poziomach edukacyjnych.

7. Obniżenia do niezbędnego minimum biurokracji szkolnej w pracy nauczycieli.

8. Zapewnienia rozwoju szkolnictwa zawodowego (w tym różnych form edukacji ustawicznej), m. in. przez rozwój centrów kształcenia ustawicznego i zawodowego, tworzenie klas przysposabiających do pracy na poziomie gimnazjów.

9. Przywrócenia nauczycielom prawa do przechodzenia na emeryturę z tytułu pracy w szczególnych warunkach i poszanowania praw nabytych.

10. Odstąpienia od obowiązku realizacji dodatkowych godzin: 1-2 godz. tygodniowo, zgodnie z art. 42 Karty Nauczyciela, co wprowadziło w szkołach chaos, biurokrację, problemy z udziałem uczniów w zajęciach.

Zwracamy też uwagę, że oświata, w tym odpowiednia pozycja nauczycieli nie jest tylko wydatkiem finansowym, ale dobrem całego narodu, ważną inwestycją w przyszłość młodego pokolenia. Nie można pozwolić, aby krótkowzroczne i nieprzemyślane zmiany doprowadziły do dalszego obniżenia jakości kształcenia pokoleń Polaków.

Przypominamy, że konstytucyjną odpowiedzialność za edukację ponosi Rząd RP. Konieczne są działania na rzecz zapewnienia porównywalnej oferty edukacyjnej w całym kraju.

Stąd oczekujemy od władz RP, ale też od organów prowadzących szkoły:

  • dialogu i merytorycznej debaty o wizji i kształcie polskiej oświaty,
  • uznawania roli partnerów społecznych – w tym NSZZ „Solidarność”,
  • podmiotowego traktowania ludzi oświaty – w tym rodziców i samych uczniów.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej