Uwagi do projektu zmian ustawy Karta nauczyciela

Pan Ryszard Proksa
Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku opiniuje negatywnie zapisy zawarte w art. 50 projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw zakresie działań osłonowych związku z epidemią COVID-19, dającym Ministrowi Edukacji Narodowej uprawnienia do ustalania w drodze rozporządzenia wyłączeń niektórych artykułów Karty nauczyciela dotyczących awansu zawodowego i urlopu wypoczynkowego nauczycieli.

Jako związek zawodowy domagamy się negocjacji w tak ważnych regulacjach prawa pracowniczego. Rozumiemy wyjątkową sytuację związaną z COVID-19, jednakże domagamy się respektowania przez rząd RP ustawy o związkach zawodowych, która nadal obowiązuje, tak jak zasady dialogu społecznego. Zanim pojawi się tak istotna regulacja prawna, konieczne są rozmowy z przedstawicielami środowiska oświatowego, a zwłaszcza ze związkami zawodowymi działającymi w oświacie. Istnieje potrzeba natychmiastowych konsultacji społecznych. Nie zgadzamy się na pomijanie roli związków zawodowych w tak istotnych kwestiach. Niewątpliwie ogromny wysiłek nauczycieli w organizację i realizację zdalnego nauczania, często na własnym sprzęcie i z własnym nakładem finansowym, zasługuje na docenienie i zapewnienie godnego wypoczynku letniego, zważywszy, że od września może być kontynuowana ta forma nauczania. Również zapisy dotyczące awansu zawodowego po trzech latach stażu nie powinny zaskoczyć nauczycieli i nie mogą podlegać nagłym zmianom bez uzgodnień ze związkami zawodowymi.

Natomiast pozytywnie opiniujemy projekt art. 55 mówiący o zaliczeniu okresu niewykonywania pracy z powodu epidemii COVID-19 do ustalaniu prawa do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego po wyrażeniu przez nauczyciela gotowości do wykonywania pracy.

Podsumowując: trzeba zachować ostrożność przy tej nowelizacji ustawy Karta nauczyciela.  Konieczne jest podjęcie pilnych rozmów ze związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli, a także zapisanie ram czasowych, w których obowiązywałyby wynegocjowane i wynikające z czasu obecnej epidemii zmiany.

W imieniu Sekcji
Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej