Szkoła to nie spółka handlowa. Komunikat oświatowej “S” w Gdańsku ws. wyroku NSA nt. szkoły w Kokoszkach

Naczelny Sąd Administracyjny uznał we wtorek 19 maja br. iż związki zawodowe są stroną w sporze z miastem Gdańskiem w kwestii przekazania nowej szkoły wybudowanej za pieniądze publiczne prywatnemu podmiotowi. NSA uznał też, że decyzja prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (zawieszony w członkostwie działacz PO) o ogłoszeniu postępowania konkursowego na najem budynków powinien być konsultowany ze związkami zawodowymi.  Tym samym NSA uznał zasadność skargi kasacyjnej związkowców z gdańskiej „Solidarności”, którzy twierdzili, że rozpisanie konkursu na operatora nowej szkoły w Kokoszkach było niezgodne z prawem.

– W naszej ocenie, popartej merytoryczną opinią prawną, zarządzenie prezydenta Gdańska zostało wydane z naruszeniem wielu przepisów prawa choćby z ustawą o systemie oświaty, ustawę o gospodarce nieruchomościami czy wreszcie uchwałę Rady Miasta Gdańska dotyczącą najmu lokali. Podobnie jak cała procedura wyłonienia prowadzącego szkołę najemcy. Manipulacje przy tak wrażliwej sferze, jaką jest edukacja i system oświaty bez dialogu i konsultacji społecznych są na dodatek obarczone wadą prawną. Teraz gdański Wojewódzki Sąd Administracyjny będzie rozpatrywał nasze merytoryczne argumenty  – mówi Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ “Solidarność”.

Sprawą zajmie się więc na powrót WSA w Gdańsku. Wcześniej bowiem gdański sąd podzielił racje magistratu oceniając, iż związkowcy nie mogą skarżyć procedury przekazania szkoły publicznej w Gdańsku Kokoszkach w ręce prywatne, gdyż nie są stroną w sprawie.

– Skarżący nie posiada legitymacji prawnej do wniesienia skargi – stwierdził w sierpniu ub.r.  WSA w Gdańsku.

W związku z tym sąd nie zbadał zarzutów dotyczących naruszenia poszczególnych przepisów.

– Skargę wnieść mógłby prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja społeczna, jeśli w trakcie postępowania administracyjnego zostały  naruszone jej prawa. Zaskarżenie nie może być hipotetyczne, przyszłe – uzasadniała wówczas sędzia Janina Guść.

Sprawa przekazania szkoły w Kokoszkach do prowadzenia przez Zespół Szkół im. Macieja Płażyńskiego sp. z o.o. z Pucka budziła kontrowersje także wśród  radnych oraz w Ministerstwie Edukacji Narodowej.
Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „S” Regionu Gdańskiego wyrażała wielokrotnie protest związany z działaniami Miasta Gdańska w sprawie dzierżawy nowo budowanej szkoły podmiotowi niepublicznemu. Nauczyciele nie są tam zatrudnieni na podstawie Karty nauczyciela.

Bogumił Soczyński, prawnik reprezentujący „Solidarność” i związkowcy zwrócili uwagę na obejście prawa oświatowego, które zezwala na przekazanie szkoły podmiotowi niepublicznemu jedynie szkoły liczącej mniej niż 70 uczniów. Ich zdaniem może to być precedens wykorzystywany przez inne jednostki samorządu terytorialnego, prowadzący do prywatyzacji szkolnictwa.

Miasto Gdańsk, dysponując środkami publicznymi, zbudowało szkołę za 36 milionów złotych na ul. Azaliowej, w dzielnicy Kokoszki. Jeszcze przed zakończeniem budowy, w oparciu o postępowanie konkursowe przekazało nieruchomość i jej zarządzanie stowarzyszeniu   współpracującemu z Pomorską Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz Fundacją Polska Akcja Humanitarna.

– To pierwszy taki przypadek w Polsce, by nowa szkołę przekazać prywatnemu podmiotowi – oceniała Bożena Brauer, przewodnicząca KM „S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku.

Przekazanie samorządom terytorialnym (a nie osobom fizycznym lub prawnym) przedszkoli i szkół miało na celu zapewnienie nieskrępowanego dostępu do publicznej edukacji, wpisanej w szeroki katalog praw obywateli. Z kolei samorządy muszą gwarantować pedagogom i nauczycielom wszystkie regulacje Karty nauczyciela.

– Jednolite zasady wynagradzania nauczycieli szkół gminnych gwarantują odpowiedni poziom nauczania i możliwie równy dostęp do oświaty mieszkańców gminy – uzasadniał swego czasu stanowisko Trybunału Konstytucyjnego sędzia Marek Kotlinowski.

Trybunał Konstytucyjny uznał, że zapewnienie edukacji to jedno z podstawowych zadań gmin.

Gminy co roku otrzymują z budżetu subwencje oświatową, która jest przyznawana w przeliczeniu na liczbę uczniów. W puli nowej szkoły w Kokoszkach jest nie tylko gotowy „rynek usług”, obliczony na blisko 700 dzieci objętych w tym rejonie obowiązkiem szkolnym, ale też subwencja oświatowa trafiająca z budżetu państwa via samorząd do operatora. W przypadku szkoły w Kokoszkach (wraz z udziałem miasta) to około 7 mln zł rocznie. I to bez konieczności wydawania pieniędzy na remonty nowego obiektu, objętego przecież gwarancją i rękojmią wykonawcy oraz bez zabiegania o uczniów.

Komunikat KM NSZZ “S” Pracowników Oświaty i Wychowania w Gdańsku

W dniu 19 maja 2015 r. Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że NSZZ „Solidarność”  ma interes prawny w sporze z Prezydentem Miasta Gdańska dotyczącym Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku- Kokoszkach. W krótkim uzasadnieniu wydanego orzeczenia Pani Sędzia NSA bardzo krytycznie oceniła działania organu prowadzącego w całej procedurze przekazania prowadzenia szkoły podmiotowi prywatnemu (będzie uzasadnienie  orzeczenia na piśmie).

W sierpniu 2014 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku uznał, że związek zawodowy nie jest stroną i nie rozpatrzył argumentów merytorycznych dotyczących wynajmu spółce z o.o. budynku szkolnego w Kokoszkach na około 700 uczniów wybudowanego za 36 mln zł z budżetu Miasta.

Teraz WSA rozpatrzy zarzuty sformułowane przez NSZZ „Solidarność” dotyczące  naruszenia w tej procedurze wielu przepisów,  między innymi  odnośnie  gospodarki nieruchomościami, ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o systemie oświaty, która dopuszcza przekazanie szkoły liczącej tylko do 70 uczniów podmiotom prywatnym, niepublicznym.

Czekamy na końcowe rozstrzygnięcie sprawy tym bardziej, że jak donoszą środki masowego przekazu, interesują się nią inne jednostki samorządu terytorialnego, które być może chciałyby skorzystać z „nowego” sposobu prywatyzacji-komercjalizacji szkół.

Bożena Brauer, przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowaniu w Gdańsku

Gdańsk, 20 maja

ASG

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej