Stanowisko ws. nagród organów prowadzących

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku wyraża swój sprzeciw wobec pojawiających się praktyk samorządowych zawieszających w roku 2020 przyznawanie nagród dla nauczycieli i dyrektorów przez JST.

Przypominamy, że wymóg ten wynika z art. 49 ustawy Karta nauczyciela, w którym czytamy m. in.:

1. Tworzy się specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze:

1) w budżetach organów prowadzących szkoły w wysokości co najmniej 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły i dyrektorów szkół;

2) w budżetach wojewodów łącznie w wysokości stanowiącej równowartość 2744 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród kuratorów oświaty oraz nagród organów sprawujących nadzór pedagogiczny dla nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1;

3) w budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w wysokości stanowiącej równowartość 2015 średnich wynagrodzeń nauczyciela stażysty, z przeznaczeniem na wypłaty nagród tego ministra.

W oparciu o ten zapis powstawały regulaminy, które są uzgodnione w wyniku negocjacji ze związkami zawodowymi. Jednostronne zawieszanie ich realizacji oceniamy jako naruszenie prawa, zwłaszcza że tzw. subwencja oświatowa jest przekazywana planowo i zawiera również środki na nagrody dla nauczycieli zgodnie z Kartą nauczyciela.

Zwracamy również uwagę, że nie został zawieszony ten fundusz jeżeli chodzi o poziom ministerialny i kuratoryjny, nagrody zostaną przyznane nauczycielom w tym roku tak jak w poprzednich latach.

W imieniu Prezydium Sekcji

Wojciech Książek

(przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej