Stanowisko Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego ws. nadzoru pedagogicznego

Nadzór pedagogiczny ma zapewnić wysoką jakość i integralność kształcenia, wychowania oraz opieki w skali całej Polski.

Zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego powinny uwzględniać zasadę równowagi między szkołą a nadzorem kuratoryjnym, samorządowym, oddziaływaniem rodziców z zachowaniem AUTONOMII-PODMIOTOWOŚCI placówek oświatowych.

Zmiany rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym z dnia 7 października 2009 roku i 10 maja 2013 roku spowodowały, że nadzór pedagogiczny  sprowadzono do trzech form: ewaluacji, kontroli i wspomagania.

W ciągu trzech lat funkcjonowania nowej formuły nadzoru skupiono się przede wszystkim na ewaluacji zewnętrznej. W ostatnim raporcie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013, Kuratorium Oświaty w Gdańsku przedstawia wyniki z ewaluacji na prawie 50 stronach, podobnie kontroli, a tylko na 5 stronach wspomaganie.

W ocenie Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego ewaluacja zewnętrzna nie jest obiektywną oceną pracy szkoły, gdyż bazuje na subiektywnym odczuciu ewaluatorów. Nie wpływa ona na podniesienie wyników nauczania, ani nie motywuje do lepszej pracy. Postrzegana jest jako czasochłonne, biurokratyczne działanie, dalekie do dogłębnej diagnozy szkoły, jej dorobku i miejsca w środowisku. Raport poewaluacyjny trafia też do organu prowadzącego, dla którego istotne jest, jaki poziom spełnienia wymagań uzyskała szkoła, a nie na jakich przesłankach się oparto. Wydaje się, że metody badawcze przyjęte w nowym nadzorze, sprzyjają mnożeniu biurokracji, a nie mają wiele wspólnego z rzetelnym diagnozowaniem stanu potrzeb danej placówki. Niebezpieczne jest też rankingowanie szkół według poziomów A>B>C>D>E. Raporty przedstawiane nauczycielom, najczęściej ich nie inspirują, gdyż w większości oparte są na wątpliwych założeniach badawczych, czyli nie zawierają wiarygodnych tez.

W związku z tym Rada Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego domaga się:

  1. przywrócenia placówkom nadzoru konkretnego wizytatora, który znając ich specyfikę, będzie wspierał dyrektorów i  nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  2. odejścia od ankietowo-sondażowego ewaluowania pracy szkól
  3. wspierania placówek przez wspólne opracowanie kierunków ich rozwoju, we współpracy z ośrodkami doskonalenia
  4. organizowania spotkań dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz umożliwienie im wymiany doświadczeń

W opinii Sekcji należy odejść od biurokratycznego wizerunku wizytatora i przywrócić nadzorowi pedagogicznemu właściwe miejsce w systemie oświaty.

(Uwaga: inne wnioski zawarte są w komunikacie z obrad Rady Sekcji)

W imieniu Rady Sekcji:

Wojciech Książek   –  Przewodniczący Sekcji

Barbara Kamińska  –   Zastępca Przewodniczącego Sekcji

Hanna Minkiewicz  –  Sekretarz Sekcji

Do wiadomości:

  •     Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”
  •     Kuratorium Oświaty w Gdańsku
  •     Szkoły, przedszkola, placówki oświatowe w województwie pomorskim

Pobierz stanowisko. PDF:…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej