Pismo do KSOiW o wycofanie się z konsultacji w szkołach

Szanowny Pan Ryszard Proksa –

Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Temat: Wycofanie się z organizowania konsultacji w szkołach

W związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 maja br. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID 19, Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zwraca się do zwraca się o podjęcie pilnych rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej ws. wycofania przepisów dotyczących organizowania konsultacji w szkołach dla uczniów klas VIII od 25. maja, a następnie od 1. czerwca dla wszystkich pozostałych uczniów.

Zwracamy uwagę, że praca zdalna, on-line wymaga od nauczycieli wielkiej dodatkowej pracy, przygotowania materiałów, narzędzi. Został ustalony plan lekcji prowadzonych zdalnie. Prowadzone są też konsultacje dla uczniów i rodziców metodą on- line. Przeprowadzenie konsultacji w szkołach po lekcjach, czy przed nimi burzy wypracowany już system pracy zdalnej. Przygotowanie harmonogramu konsultacji, zapewnienie odpowiednich warunków spełniających wymogi bezpieczeństwa i jednoczesne zapewnienie realizacji lekcji zgodnie z planem staje się bardzo trudnym zadaniem zarówno dla dyrektorów, jak i nauczycieli. Trudno połączyć jedno działanie z drugim, tym bardziej, gdy nauczyciel często sprawuje też opiekę nad swoim dzieckiem, gdy podróż do szkoły wymaga dłuższego czasu, a  w szkole nie ma warunków do pracy zdalnej ze względu na brak sprzętu, który został wypożyczony zarówno uczniom,  jak i nauczycielom. W bardzo wielu szkołach prowadzone są teraz konsultacje on-linedla absolwentów szkól średnich. Nauczyciele prowadzą je dodatkowo, ponad swoje pensum, bez wynagrodzenia.

Nie została też uregulowana sprawa wynagrodzenia za prowadzenie konsultacji w czasie epidemii. Zgodnie z art. 42 ust 2d ustawy Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) „ W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.” Z kolei § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323) definiuje formy tej pomocy m. in. „W szkole … pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: … 8) porad i konsultacji”. Powyższe przepisy powinny obowiązywać również w czasie zdalnego nauczania i prowadzenia konsultacji.

W związku z powyższym stoimy na stanowisku, że należy zmienić rozporządzenie z dnia 14 maja br. w tym zakresie.

W imieniu Prezydium Sekcji, 

 Wojciech Książek

(Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej