Sprawozdanie z działalności Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w kadencji 2010 – 2014

1. Struktura organizacyjna Sekcji

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, obradujące 20 kwietnia 2010 roku, wybrało Przewodniczącego Sekcji (został nim Wojciech Książek), 39. osobową Radę Sekcji (pozostał jeden wakat), 5. osób do Komisji Rewizyjnej Sekcji oraz 10. delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Delegatów było 95.

5 kwietnia 2011 roku odbyło się kolejne Walne Zebranie Delegatów naszej Sekcji, podczas którego m. in. dokonano wyboru członka Rady Sekcji oraz przyjęto program działania Sekcji.

Członkami Rady Sekcji w kadencji 2010 – 2014 zostali wybrani:

Barbara Bakun-Czyżykowska – KM Puck, Krystyna Bojahr – KM Gdańsk, Bożena Brauer – KM Gdańsk, Ewa Ceroń-Szmaglińska – KM Starogard Gd., Zenon Chrześcijański – Kuratorium Oświaty Gdańsk, Dorota Dunst – Km Gdynia, Paweł Flejszar – KM Pruszcz Gd., Piotr Gierszewski – KM Gdańsk, Beata Gleba – KM Gdańsk, Zdzisława Hacia – KM Gdynia, Stanisław Jakonis – KM Lębork, Krzysztof Jędrzejczyk – KM Gdańsk, Barbara Kamińska – KM Tczew, Janusz Kitowski – KM Czersk, Anna Kocik – KM Gdańsk, Monika Kończyk – KM Gdynia, Marzena Korzeniewska – KM Gdynia, Anna Krykowska – KM Tczew, Leon Kurr – KM Gdynia, Aleksandra Lewicka – KM Szkoły Artystyczne Wybrzeża, Barbara Markiewicz – KM Gdańsk, Hanna Kowalewska-Minkiewicz – KM Gdańsk, Alicja Olszewska – KM Tczew, Maria Pikies – KM Żukowo, Irena Roczniak – KM Gdańsk, Izabela Rułkowska – KM Kolbudy, Janusz Sokoliński – KM Gdańsk, Kazimierz Stoltmann – KM Kościerzyna, Wojciech Szczepański – KM Gdańsk, Celina Szulgo – KM Wejherowo, Grażyna Szumska – KM Chojnice,  Elżbieta Śliwińska – KM Sopot, Aleksandra Turowska – KZ Brusy, Ewa Tusk – KM Goręczyno, Maciej Werra – KM Chojnice, Danuta Wójcik – KM Rumia, Janina Zawadzka – KM Malbork, Ewa Zielińska – KM Przywidz, Dariusz Żulpo – KZ Cedry Wielkie oraz Wojciech Książek – KM Puck (przewodniczący).

W wyborach uzupełniających w 2011 roku członkiem Rady Sekcji został wybrany  Dariusz Wetta – KM Lębork.

Członkami Komisji Rewizyjnej Sekcji zostali wybrani:

Ryszard Poznań – KM Chojnice (przewodniczący), Urszula Byczkowska – KM Sopot, Joanna Grzesińska – KM Gdynia, Otton Meyer – KM Lębork, Teresa Szulc – KM Gdańsk

Prezydium Sekcji

Z kolei Rada Sekcji wybrała Prezydium Sekcji w składzie: Krystyna Bojahr (zastępca przewodniczącego i skarbnik Sekcji), Barbara Kamińska (zastępca przewodniczącego Sekcji), Barbara Markiewicz (sekretarz Sekcji), Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Kazimierz Stoltmann, Elżbieta Śliwińska oraz Wojciech Książek (przewodniczący).

W związku z wyborem na stanowisko zastępcy burmistrza Kościerzyny, z funkcji członka Rady i Prezydium Sekcji zrezygnował  kol. Kazimierz Stoltmann.   Z pracy w Prezydium Sekcji zrezygnowały z dniem 31 grudnia 2011 roku kol. Krystyna Bojahr i kol. Barbara Markiewicz. W wyborach uzupełniających 14 lutego 2012 roku zostali wybrani: kol. Hanna Kowalewska-Minkiewicz (na funkcję sekretarza Sekcji), Anna Kocik (skarbnik Sekcji), Marzena Korzeniewska i Maciej Werra – członkowie Prezydium.

Sekcja liczy 4.609 członków, co oznacza wzrost o ponad 200 osób w stosunku do 2010 roku. Do związku zapisało się łącznie około 1.150 nowych członków.

Na początku kadencji do Sekcji należało 26 organizacji zakładowych/międzyzakładowych. W 2011 r. akces do Sekcji zgłosiła Organizacja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie, zaś w 2014 r. Organizacja Międzyzakładowa Organizacja Związkowa NSZZ „solidarność” Placówek Oświatowych Powiatu Tczewskiego.

Wolę współpracy zgłosiła Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Nowym Dworze Gdańskim – formalnie należy do Regionu Elbląskiego. Z tego regionu współpracują już z naszą Sekcją organizacje z Kwidzyna i Sztumu oraz z Bytowa (Region Słupski).

2. Udział członków Sekcji w pracach wyższych struktur związkowych

a/ Delegatami na WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowanie NSZZ „Solidarność” zostali wybrani: Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Krzysztof Jędrzejczyk, Barbara Kamińska, Monika Kończyk, Wojciech Książek, Hanna Kowalewska-Minkiewicz, Kazimierz Stoltmann, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra. Delegaci Sekcji uczestniczyli w WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, Warszawie i Ciechocinku, kol. M. Kończyk została członkiem Prezydium Sekcji Krajowej odpowiedzialnym za współpracę międzynarodową Sekcji. W obradach Rady Sekcji Krajowej uczestniczą: kol. B. Brauer, kol. Z. Hacia, kol. K. Jędrzejczyk. Kol. B. Brauer weszła do specjalnego zespołu mającego na celu wypracowanie nowych form działania Sekcji Krajowej. Kol. Z. Hacia jest dyrektorem Instytutu Doskonalenia Nauczycieli  oraz kol. K. Jędrzejczyk członkiem Zarządu Instytutu Promocji Nauczycieli „Solidarność”.

b/ Członkami Zarządu Regionu Gdańskiego są: Bożena Brauer, Barbara Bakun-Czyzykowska, Zdzisława Hacia, Stanisław Jakonis, Wojciech Książek, Hanna Kowalewska-Minkiewicz, Alicja Olszewska, Ewa Ceroń-Szmaglińska.

c/ Członkami Regionalnej Komisji Rewizyjnej są: Anna Woroniecka, Gabriela Martyńska.

d/ Delegatami na KZD NSZZ „Solidarność” są: Bożena Brauer, Zdzisława Hacia.

3.      Spotkania Sekcji – bieżąca działalność

Sekcja Oświaty, realizując zadania wynikające ze Statutu NSZZ „Solidarność”, decyzji Zarządu Regionu Gd., władz krajowych związku, a także programu działania Sekcji, uchwał i stanowisk szczegółowych oraz reagując na problemy bieżące, występujące w oświacie, podejmowała w tej kadencji następujące działania:

a. Zebrania Rady Sekcji odbywały się raz w miesiącu (oprócz okresu wakacji). W okresie sprawozdawczym odbyło się 38 zebrań. Brali w nich udział przewodniczący KM (KZ), którzy nie weszli w skład Rady Sekcji. Z zaproszeń korzystali także przewodniczący KZ/KM, formalnie nienależący do Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”:  KM Kwidzyn, KM Sztum, KM  Nowy Dwór Gdański (region Elbląski), KM Bytów (Region Słupski).

b. Odbyło się 39 zebrań Prezydium Sekcji. Członkowie Prezydium, oprócz zadań wynikających z przydziału obowiązków, aktywnie włączali się w różne formy działalności.

c. Sekcja zorganizowała 4. wyjazdowe – szkoleniowe zebrania Rady: w Szymbarku,  Jastrzębiej Górze, Wieżycy, Ostrzycach.

d. Zostały zorganizowane otwarte konferencje:

 1. Na temat sytuacji pedagogów i psychologów szkolnych w obliczu zmian w systemie opieki nad uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – Gdańsk – 8 marca 2011 r.,
 2. Na temat rządowych propozycji zmian organizacyjnych i programowych w szkolnictwie ponadgimnazjalnym i zawodowym – Gdańsk, 7 czerwca 2011 r.,
 3. Na temat problemów szkół i nauczycieli w związku ze zmianami w szkolnictwie ponadgimnazjalnym – Gdynia – 15 kwietnia 2012 r.,
 4. Na temat sytuacji pracowników administracji i obsługi szkół, placówek edukacyjnych, przedszkoli – Gdańsk – 11 grudnia 2012 r.
 5. Na temat finansowania szkół – stan obecny i oczekiwania na przyszłość pod kątem wdrożenia standardów edukacyjnych – Gdańsk –  16 kwietnia 2013 r.
 6. Na temat nadzoru pedagogicznego – 10 grudnia 2013 r.

Decyzje o ich organizacji wynikały z uchwał, stanowisk władz Sekcji oraz analizy problemów, jakie występowały w oświacie. Przy każdej z nich kilka razy spotykał się zespół organizacyjny. W każdej z konferencji uczestniczyło od 60 do 150 osób. W naszym przekonaniu jest to ważna forma zwiększania liczby partnerów „Solidarności” oświatowej, tworzenia przyjaznego i merytorycznego klimatu wokół działań Sekcji. W konsekwencji może to wpłynąć na pozyskanie nowych członków. Wymaga jednak stałego wsparcia ze strony KM/KZ i Kół. Wnioski z zebrań zostały przekazane Sekcji Krajowej, władzom oświatowym różnych szczebli, będą też wykorzystane w tworzeniu projektu programu edukacyjnego Sekcji. 

e. Członkowie władz Sekcji uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Komisje Zakładowe (Międzyzakładowe) w: Gdańsku (4 razy), Gdyni (2 razy), Sopocie, Tczewie (2), Pucku (2), Rumi (3), Wejherowie (tak spotkaniu zorganizowanym przez KZ jak i KM), Brusach (3), Żukowie (4), Lęborku (4 razy), Kościerzynie (2), Starogardzie Gdańskim, Sztumie, Malborku (2 razy), Pruszczu Gd., Nowym Dworze Gdańskim. Należy podkreślić, że władze Sekcji nigdy nie odmówiły swego udziału – jest to ważne w kontekście uchwały zadaniowej WZD, które zobowiązywała Komisje Międzyzakładowe do organizacji tego typu zebrań.

f. Uczestniczyliśmy w zebraniach organizowanych przez inne instytucje, np.: inauguracjach roku szkolnego, jubileuszach i otwarciach szkół (między innymi 2 razy w Gminie Wejherowo), prezentacjach dzieci i młodzieży (w tym z okazji XXX-lecia powstania NSZZ „S”), konferencjach (np. organizowanych przez Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku).

g. Sekcja współpracowała z Kuratorium Oświaty w Gdańsku, uczestniczyliśmy w  naradach z dyrektorami przed nowym rokiem szkolnym – organizowanych corocznie przez Kuratorium Oświaty (łącznie z przekazywaniem zestawów materiałów – Biuletynu Sekcji, informacji stypendialnych, itd.), spotkaniach – wręczeniach aktów awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego. Odbyło się spotkanie Sekcji z przedstawicielami KO (problemy biurokracji szkolnej, ramowe plany nauczania), zasiadaliśmy w komisji konkursowej wybierającej   Pomorskiego Kuratora Oświaty (2012 r.). Nasi przedstawiciele uczestniczyli także w pracach Komisji dyscyplinarnej dla nauczycieli.  Kol. Hanna Minkiewicz uczestniczyła w komisjach d.s. odznaczeń i nagród .

h. W ramach stałych kontaktów z Urzędem Marszałkowskim braliśmy udział w naradach dyrektorów (4). Odbyło się spotkanie Rady Sekcji z wicemarszałkiem woj. pomorskiego. Co kilka miesięcy odbywały się spotkania przedstawicieli Sekcji z UMWP (o ich przebiegu informowały komunikaty podpisywane przez obie strony) oraz negocjacje ws. regulaminów wynagrodzeń. Bieżące zadania w tym zakresie koordynowała kol. Barbara Kamińska, uczestniczyły w rozmowach równieżkol. Bożena Brauer przy wsparciu kol. Ludwiki Szpunar). Wydaliśmy też opinie m. in. o pracy dyrektorów placówek prowadzonych przez UMWP, uczestniczyliśmy w postępowaniach konkursowych na dyrektorów szkół, związanych z awansem zawodowym, w pracach komisji ds. nagród Marszałka Województwa (zmiana regulaminu), opiniujemy projekty uchwał sejmiku (np. ws. doskonalenia zawodowego nauczycieli).

i. Współpraca z Komisją Rewizyjną Sekcji. Prezydium Sekcji – w imieniu Rady Sekcji – dwukrotnie odpowiadało na uwagi formułowane przez Komisję Rewizyjną. Odbyło się spotkanie w lutym 2013 roku. Podejmowano działania na rzecz ustalenia form współpracy w oparciu o § 41 statutu NSZZ „Solidarność” (m. in. w sprawie powiadamiania o terminach zebrań, zakresie danej kontroli).

4. Szkolenia, kursy

Uczestniczyliśmy i współorganizowaliśmy różne formy szkoleń:

a. Tematyka szkoleniowa (głównie ws. negocjacji regulaminów wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi) dominowała podczas wyjazdowych zebrań Sekcji,.

b. Odbyło się 8 szkoleń „Jak korzystać z prawa?” oraz „Jak skutecznie negocjować?” (2 razy), zorganizowanych przez Dział Szkoleń ZR i Sekcję głównie dla przewodniczących kół z placówek oświatowych. Duża jest w tym zasługa kol. Barbary Kamińskiej, kol. Ireny Jendy – prowadzących zajęcia podczas tych szkoleń.

c. Przedstawiciele Komisji Międzyzakładowych mogli korzystać z oferty szkoleniowej Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, między innymi: „Rozwój związku”, negocjacji, szkolenia dla skarbników KM, dla komisji rewizyjnych, szkolenia społecznych inspektorów pracy.

d. Aktualna jest oferta Filii nr 3 Instytutu Doskonalenia Nauczycieli Solidarność w Gdyni. Sekcja stara się pomagać w tej działalności, gdyż np. kursy kwalifikacyjne z terapii pedagogicznej, z oligofrenopedagogiki, z nadzoru pedagogicznego, z zarządzania oświatą, studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i resocjalizacji, szkolenia z zakresu awansu zawodowego – ciekawe merytorycznie i stosunkowo niedrogie – uznajemy jako ważny fragment oferty związkowej.

5. Działania inne

a. Podejmowaliśmy interwencje ws. problemów pracowniczych, starając się wdrożyć zasadę, że są zgłaszane za pośrednictwem danej Komisji Zakładowej (Międzyzakładowej).

b. Uczestniczyliśmy w akcjach protestacyjnych, manifestacjach i pikietach organizowanych przez NSZZ „Solidarność”:

– czerwiec 2010 r. – pikieta w Gdańsku z uwagi na brak dialogu w oświacie, wręczenie

                                21 postulatów Wojewodzie Pomorskiemu,     

– wrzesień 2010 r. – pikieta pod URM w Warszawie w związku z brakiem odpowiedzi Premiera na postulaty „S” oświatowej dotyczącej spotkań bilateralnych,

 -wrzesień 2010 r. – manifestacja w Brukseli pod hasłami sprzeciwu wobec cięć budżetowych,

– kwiecień 2011 r. – pikieta pod Urzędem Rady Ministrów – przekazanie podpisów pod petycją o odwołanie minister K. Hall,

–  maj  2011 r. – pikieta w Sztumie w obronie likwidowanej Szkoły Podstawowej w Piekle,

– maj 2011 r. – manifestacja Regionu Gdańskiego (w ramach ogólnopolskiej manifestacji) w związku z obroną miejsc pracy, poszerzaniem się obszarów biedy,

– marzec 2012 r. – pikieta pod budynkiem Dialogu w Warszawie ws. wieku emerytalnego kobiet oraz pikieta pod Sejmem ws. wieku emerytalnego,

– maj 2012 r. – pikieta  pod Urzędem Wojewódzkim w Gdańsku ws. problemów w oświacie,

– wrzesień 2012 r. – manifestacja „Obudź się Polsko” w Warszawie,

– czerwiec 2013 r. – pikieta w Warszawie w obronie ustawy Karta nauczyciela,

– wrzesień 2013 r. – Dni Protestu w Warszawie (dwukrotnie),

– listopad 2013 r. – manifestacja „ Dość lekceważenia społeczeństwa” w Gdańsku.

Przedstawiciele „S” oświatowej brali także udział w pikietach solidarnościowych, np. w Szczecinie – V 2010, Wrocławiu – V 2012.

Zebraliśmy podpisy pod:

– obywatelskim projektem ustawy o minimalnym wynagrodzeniu,

– petycją o odwołanie Minister Katarzyny Hall,

– referendum ws. wieku emerytalnego,

– o samorozwiązanie się Sejmu,

– w obronie Lasów Państwowych.

Podziękowania za liczny udział przedstawicieli tych organizacji w w/w akcjach protestacyjnych.

c. Sekcja dwukrotnie przesłała pakiety materiałów do posłów woj. pomorskiego (2011 i 2013 rok). W sposób szczególny staraliśmy się nagłośnić protest w październiku 2013 roku, w okolicach Dnia Edukacji Narodowej, będący sprzeciwem wobec proponowanych zmian w Karcie nauczyciela. Towarzyszyło tej akcji wywieszenie baneru na budynku „S” w Gdańsku oraz w Gdyni, w Tczewie.

d. Regularnie porad prawnych udziela mecenas Bogumił Soczyński. Od 2013 roku drugim prawnikiem jest pan Tomasz Gryczan. Zostało zmienione miejsce przyjęć oraz telefony kontaktowe tak, aby z jego porad korzystali głównie członkowie Związku. Te dyżury uzupełniają porady prawne udzielane przez pięciu prawników z Biura Konsultacyjno-Negocjacyjnego ZR.

e. Innym rodzajem porad organizowanych przez Sekcję są te związane z przygotowywaniem dokumentacji na kolejne szczeble awansu zawodowego, m. in. w zakresie kompletowania dokumentacji (prowadziła je w siedzibie Sekcji kol. Elżbieta Śliwińska, a od 2012 roku kol. Barbara Kamińska i kol. Hanna Minkiewicz).

f. Sekcja na bieżąco informowała o możliwości skorzystania z usług specjalnego zespołu ds. mobbingu, który został powołany przy „S” oświatowej w Gdańsku. W czasie obecnej kadencji udzielono pomocy 12 osobom. Przeprowadzono 8 szkoleń na temat mobbingu i zapobiegania rozwojowi tego zjawiska. Przygotowana została broszurka informacyjna o procedurach postępowania osoby poddanej mobbingowi oraz do celów szkoleniowych  prezentacja (podziękowania dla KM Gdańsk). Zorganizowana została konferencja poświęcona tej problematyce przygotowana przez KM Tczew.

g. Sekcja wspierała ofertę z zakresu mediacji, którą koordynuje kol. Marzena Korzeniewska. Włączona została do oferty szkoleniowej (podziękowania dla KM Gdynia).

h. Rada przyjęła szereg uchwał, stanowisk, apeli, listów regulujących zarówno sprawy organizacyjno-finansowe Sekcji, jak również dotyczące problemów oświatowych, m. in. w sprawie:

1. Błędów w prywatyzacji przedszkoli i szkół (2 razy),

2. Płac nauczycieli i subwencji oświatowej (2 razy),

3. Płac pracowników administracji i obsługi szkolnej (2 razy),

4. Przyznania uprawnień do zniżkowych PKP dla nauczycieli przedszkoli,

5. Likwidacji zapisu art. 42 Karty Nauczyciela zobowiązującego nauczycieli do odpracowania 1-2 niepłatnych obowiązkowych godzin (tygodniowo),

6. Odpowiedniego przygotowania planu przesunięcia obowiązku szkolnego od 6-stego roku życia i z tym związanej sytuacji w przedszkolach dla dzieci 5-letnich (dodatkowe etaty dla tzw. pomocy nauczycieli; ws. kosztów godzin za 1 zł),

7. Zatrudniania doradców zawodowych w gimnazjach, tworzenia większej liczby klas przysposabiających do pracy,

8. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w szkołach,

9. Obrony bibliotek (z powodu planów ich konsolidacji),

10. Odmowy przyznania wiz białoruskich członkom NSZZ „Solidarność”,

11. Stołówek szkolnych (obrony etatów),

12. Realizacji przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa”,

13. Wyborów dyrektorów szkół (m. in. sprawa kadencyjności, składu komisji konkursowych),

14. Protest przeciw opieszałości legislacyjnej (rozp. o roku szkolnym wydane w październiku 2011), wprowadzaniu ważnych zmian prawnych w oświacie w okresie wakacyjnym.

 Pisma i wnioski, zostały przekazane Sekcji Krajowej, władzom oświatowym różnych szczebli, były przedmiotem kolejnych decyzji Rady i Prezydium Sekcji.

 1. Sekcja opracowała opinie do projektów aktów prawnych przesyłanych przez Sekcję Krajową, m. in. do:
 1. Zmian w ustawie Karta nauczyciela (4 razy, m. in. ws. planu głębokich zmian – czasu pracy, warunków pracy i wynagrodzenia; awansu zawodowego; ograniczenie środków na doskonalenie zawodowe; funduszu zdrowotnego),
 2. Zmian w ustawie o systemie oświaty (4 razy, m. in. ws. sześciolatków w szkole, nauczycieli wspierających),
 3. Zmian w systemie nadzoru pedagogicznego (projekt ustawy o jakości edukacji),
 4. Rozporządzenia o pomocy psychologiczno-pedagogicznej (problem nadmiernej biurokracji przy opracowywaniu dwóch zestawów kart ucznia; w sprawie realizacji zajęć dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych),
 5. Rozporządzenia o podstawach programowych (m. in. problem obniżenia poziomu nauczania, problem wychowania patriotycznego – nauczanie najnowszej historii Polski, kanonu lektur szkolnych) – 2 razy,
 6. Rozporządzenia o ramowych planach nauczania (problem zwolnień nauczycieli; redukcje godzin w szkołach ponadgimnazjalnych) – 2 razy,
 7. Ramowych planów nauczania i podstaw programowych, szczególnie w szkołach ponadgimnazjalnych (problem zwolnień nauczycieli).

j. Uczestniczyliśmy w dwóch posiedzeniach Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego, którego tematem była opieka medyczna w szkołach oraz sytuacja w szkolnictwie ponadgimnazjalnym. Złożyliśmy(także na piśmie)  wnioski z konferencji, którą na ten temat zorganizowała Sekcja.

k. Przy pomocy Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S” organizowane są wyjazdy do szkół ws.: lekcji na temat Sierpnia 1980-81, Grudnia’1970 oraz zajęć na temat roli związków zawodowych w obronie miejsc pracy i płacy oraz pomocy absolwentom szkół – Przedsiębiorczości i WOS-u.

l. Uczestniczyliśmy w realizacji projektu-grantu amerykańskiego „CIVIC-VOICES”, cyklu wywiadów dokumentujących (archiwizujących) dokonania wybranych osób w Polsce w ich działaniach na rzecz demokracji, wolności, swobód obywatelskich. Odbyły się w siedzibie Sekcji 2 spotkania z delegacjami nauczycieli z Cypru. Zadania w skali Polski koordynowała kol. Monika Kończyk – członek Prezydium SKOiW.

ł. W maju 2010 roku odbył się finał konkursu pieśni patriotycznej: „Orlęta pieśni polskiej”, który nasza Sekcja współorganizowała wraz z organizacjami kombatanckimi. Łącznie wystąpiło w nim ok. 350 uczniów. W maju 2012 r. Sekcja wraz z Zarządem Regionu oraz Fundacją „Pomorska Inicjatywa Historyczna” zorganizowała Przegląd Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki” Gdańsk 1981-2012. Z kolei w 2013 roku Sekcja przeprowadziła wojewódzki konkurs muzyczno-plastyczny „Polska – moje miejsce, mój kraj”. Uczestniczyło w nim ok. 300 uczniów z kilkudziesięciu szkół całego regionu.

m. Sekcja wspierała organizację zabaw i bali, za co dziękujemy KM Gdańsk, KM Gdynia, KM Puck, ale i innym komisjom organizującym różne działania na rzecz swoich członków i środowiska (spotkania opłatkowe, ogniska, wycieczki, spotkania integracyjne, jak KM Tczew w Przywidzu).

n. Poszczególne Komisje Międzyzakładowe wchodzące w skład Sekcji wspierały finansowo, organizacyjnie XII edycji Funduszu Stypendialnego działającego przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (obecnie zadanie to koordynuje Pomorska Fundacja Edukacja i Praca zarejestrowana jako organizacja pożytku publicznego, z możliwością odprowadzania 1% od podatku dochodowego). W skład Kapituły wchodzą: kol. Anna Kocik, Wojciech Książek (przewod. Kapituły), kol. Stefan Gawroński, kol. Renata Tkaczyk (do 2012 roku uczestniczyły kol. Krystyna Bojahr i Barbara Markiewicz). Inicjatywę tę traktujemy jako ważny element promocji charytatywno-proedukacyjnych działań „S” (łącznie przeznaczyliśmy już ponad 300 tys. zł na ponad 450 stypendiów, w tym po 2 na szkoły podstawowe: w Wąglikowicach im. NSZZ „Solidarność” i w Łęgowie, im. Ofiar Grudnia 1970”).

o. Występowaliśmy o przyznanie Złotych i Srebrnych Odznak Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” znaczącej grupie osób zasłużonych dla Związku i edukacji (wykaz na stronie internetowej Sekcji). Popieraliśmy też wystąpienia o przyznanie Medali Komisji Edukacji Narodowej tzw. ścieżką związkową dla osób zgłoszonych przez Komisje Międzyzakładowe. Od 2012 r. kol. Hanna Minkiewicz na bieżąco uczestniczy w pracach Komisji Nagród i Odznaczeń przy Kuratorze Oświaty w Gdańsku.

p. Pielęgnowanie wartości nieodłącznie związanych z NSZZ „Solidarność”. Przedstawiciele naszej Sekcji corocznie uczestniczyli  w pielgrzymce środowiska oświatowego na Jasną Górę, w rekolekcjach wielkopostnych organizowanych przez ks. prof. Wojciecha Cichosza –  Duszpasterza Nauczycieli w Kurii Arcybiskupiej w Gdańsku oraz ks. Krzysztofa Nowaka – Duszpasterza Pracowników Oświaty w Gdańsku. Członkowie naszej Sekcji trzykrotnie brali udział w służbie przy grobie Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu w Warszawie. Szczególne podziękowania za pomoc organizacyjną dla KM Gdańsk, KM Gdynia.

r. Przedstawiciele Sekcji uczestniczyli w uroczystościach, obchodach rocznicowych „S”, szczególnie w obchodach Grudnia ’70 i Sierpnia ’80 – powstania NSZZ „Solidarność”, obchodach innych, jak w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych w Gdyni. W 2010 r. z okazji XXX rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, na ścianie budynku szkoły przy ul. Osiek została odsłonięta tablica upamiętniająca powstanie „Solidarności” Oświatowej. Zorganizowana została też konferencja pt. „Polski nauczyciel w drodze ku wolności”. 

s. Sztandar Sekcji po katastrofie smoleńskiej, wraz z grupą naszych członków, był obecny podczas uroczystości pogrzebowych w Gdańsku, Warszawie i Krakowie. W czerwcu 2010 r. poczet sztandarowy brał udział w uroczystościach beatyfikacyjnych Księdza Jerzego Popiełuszki w Warszawie. Był obecny podczas wszystkich wspieranych przez sekcję uroczystości rocznicowych, patriotycznych, religijnych. Serdeczne podziękowania dla kol. Aleksandra Jurkowskiego – chorążego sztandaru i kol. Stefanii Jurkowskiej  i kol. Anny Woronieckiej z gdańskiej KM.

6. Informacja

Sekcja dużą wagę przywiązywała do jak najszerszej informacji związkowej, tak skierowanej do członków „S”, do szkół, jak i do środowiska okołooświatowego – za pośrednictwem środków społecznego przekazu:

a. W sierpniu corocznie wydajemy „Biuletyn Sekcji”, zawierający podstawowe informacje – ofertę Sekcji (w nakładzie ok. 10.000 egz.), przekazywany m. in. podczas konferencji z udziałem dyrektorów szkół woj. pomorskiego..

b. Aktualizowana jest strona internetowa Sekcji (zadanie to koordynuje kol. Anna Kocik, od strony technicznej prowadzi ją p. Renata Tkaczyk).

c. Sukcesywnie wysyłane są zestawy informacji drogą mailową – zostało opracowanych i wysłanych 86 numerów NBO – Nieregularnego Biuletynu Oświatowego (w bazie adresowej Sekcji mamy około 3.250 adresów, w tym odrębnie: wszystkie KM oraz członków Rady Sekcji i Komisji Rewizyjnej, inne KZ i członków Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, wszystkie JST w woj. pomorskim, większość mediów, kilkuset członków „S” oraz odrębnie – szkół). NBO-S trafia tylko do struktur „S”.

d. Zorganizowanych zostało 8 konferencji prasowych, na bieżąco rozsyłane są materiały do mediów. Więcej informacji o działalności Sekcji zamieszcza m. in. „Magazyn ZR”, „Przegląd Oświatowy”. W sprawie promocji działań Sekcji staramy się także docierać do mediów regionalnych – telewizji i „Dziennika Bałtyckiego”. Informacje o pracy Sekcji zamieszczana są też na ogólnopolskim blogu internetowym (ponad 80 odcinków).

e. Wysłane zostały dwa razy w kadencji pakiety z życzeniami i bieżącymi informacjami do władz samorządowych wszystkich szczebli w naszym województwie, w tym także wnioski z odbywających się konferencji, na przykład w sprawie sytuacji pracowników administracji i obsługi w szkołach (140 JST).

g. Sekcja stosuje zasadę dokumentowania każdego spotkania, konferencji. Komunikaty i informacje zostają przekazywane do Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych) w postaci komunikatów, są zamieszczane na stronie internetowej, rozsyłane do mediów, samorządów, szkół.

7. Finanse Sekcji

            Rada Sekcji – zgodnie z Regulaminem Sekcji – podejmowała corocznie uchwały ws. przyjęcia wykonania budżetu i planu budżetu na rok następny. Pełną dokumentacją dysponują członkowie Rady Sekcji i KM, są też dostępne do wiadomości delegatów w siedzibie Sekcji. Nikt z członków Prezydium nie pobiera stałego wynagrodzenia z budżetu Sekcji. Etat sekretarki, częściowy koszt utrzymania biura, prawnika, ponosi Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” (Wojciech Książek – członek Prezydium ZRG jest zatrudniony na 4/5 etatu).

Zgodnie z decyzją WZD z 2011 roku składka z KZ/KM wynosi 5% wpływów, z czego 0,40 zł miesięcznie od członka Sekcji odprowadzanych jest na Sekcję Krajową (to ok. 1/3 wpływów, czyli ok. 18 tys. rocznie).

            W tej kadencji zakupiono laptop i aparat fotograficzny.     

Jeżeli chodzi o ściągalność składek, to kształtuje się ona na poziomie około 95% planowanych (w ostatnim roku 99,9%). Co ważne, wszystkie KZ/KM wchodzące w skład Sekcji przekazują składkę na Sekcję, poprawy wymaga jedynie systematyczność przesyłania składek z niektórych komisji (co najmniej raz w kwartale).

Finansami Sekcji zarządza  skarbnik   – kol. Anna Kocik (do 31 grudnia 2011 r. roku kol. Krystyna Bojahr), we współpracy z przewodniczącymi i skarbnikami Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych) wchodzących w skład Sekcji.

8. Podsumowanie – wnioski na kolejne lata, podziękowania

Staraliśmy się wdrażać program działania Sekcji z kadencji 2010 – 2014, który mówił między innymi o konieczności:

 1. Poprawy warunków pracy i płacy pracowników administracji i obsługi szkół,
 2. Wzmocnienia kontaktów z Komisjami Zakładowymi (Międzyzakładowymi) wchodzącymi              w skład Sekcji,
 3. Utrzymywania współpracy z Państwową Inspekcją Pracy oraz wspieranie działalności Społecznych Inspektorów Pracy,
 4. Organizowania konferencji tematycznych,
 5. Monitorowania i szukania sposobów przeciwdziałania problemom:

– bezrobocia wśród pracowników oświaty – w tym nieuzasadnionego zwalniania nauczycieli lub pracowników administracji i obsługi szkolnej,

– planom radykalnej zmiany Karty Nauczyciela, projektom radykalnych zmian statusu zawodowego nauczycieli,

– naruszania zasad konkursowego wyboru dyrektorów szkół,

– zwiększania, ponad racjonalną liczbę, uczniów w danym oddziale szkolnym             lub przedszkolnym.

Nie wszystkie zadania udało się nam skutecznie wdrożyć. Trudnych wyzwań jest nadal sporo tym bardziej w obliczu niestabilnego prawa i nadmiaru biurokracji, zaniżonych środków finansowych na edukację i jej pracowników, podejmowania przez władze arbitralnych decyzji, bez liczenia się z zasadami DIALOGU społecznego: emerytury, prywatyzacje (Piekło k. Sztumu, Gdańsk-Kokoszki). W obliczu tych wyzwań, tym bardziej potrzebna jest solidna działalność związkowa, respektowanie etycznych zasad współdziałania, wzajemna lojalność i szacunek Wymaga to współdziałania Sekcji z Komisjami Międzyzakładowymi, docierania przez ich Koła do szkół, do pracowników oświaty. To właśnie od aktywności przewodniczących i członków Komisji Międzyzakładowych, Kół zależy, jak odbierają nas nasi członkowie i osoby, które zastanawiają się nad przynależnością do Związku. Szkoda, że wciąż bywają szkoły, w których nie ma tablic związkowych, pracownicy nic nie wiedzą o wydawanych przez nas „Biuletynach”, „Magazynie ZR”, innych materiałach, organizowanych szkoleniach, poradach prawnych. Tej podstawowej pracy i obecności wśród naszych czynnych i potencjalnych członków w szkołach Sekcja nie zastąpi. Trzeba zrobić wszystko, by być widocznym i mocnym, bo widać, że tak naprawdę władza samorządowa-państwowa liczy się głównie z silnymi i merytorycznie przygotowanymi. Te zadania trzeba w skuteczny, rozważny sposób rozwijać, pamiętając, że niezwykle ważne jest:

 1. Stworzenie różnorodnej oferty (ochrona płac i miejsc pracy, szkolenia, prace programowe, pomoc prawna, pomoc negocjacyjna, akcje protestacyjne, organizacja konferencji-sympozjów, uroczystości, wymiany międzynarodowej, ale też spotkań o charakterze integracyjnym: wigilie, gwiazdki, zabawy, wyjazdy do teatrów, kina, wycieczki,
 1. Wsparcie działaczy w Kołach, KM, od strony informacyjnej, szkoleniowej (żebyśmy potrafili do swoich racji przekonać niezwiązkowców, nie tylko podobnie myślących czy działających).

Podsumowując: staraliśmy się w Sekcji podejmować różne inicjatywy, nie dublować wprost form działalności przypisanych statutowo Komisjom Zakładowym (Międzyzakładowym) i Kołom. Jest to możliwe dzięki dużej aktywności zdecydowanej większości Przewodniczących i ich współpracowników.

W imieniu Sekcji chciałbym wszystkim osobom angażującym się w działalność „Solidarności” oświatowej w naszym regionie serdecznie podziękować, szczególnie członkom Prezydium, Rady Sekcji, Komisji Rewizyjnej, Delegatom na WZD naszej Sekcji .  

Dziękuję także przewodniczącemu Krzysztofowi Dośli, bo bez zrozumienia, bez wsparcia i solidarnej współpracy z Zarządem Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, szereg działań, inicjatyw, które podejmowaliśmy, nie byłoby możliwych do zrealizowania.

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej