Sprawozdanie z działalności Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego w kadencji 2006 – 2010

Walne Zebranie Delegatów Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, obradujące 24 kwietnia 2006 roku, wybrało 40 osobową Radę Sekcji, 5 osób do Komisji Rewizyjnej Sekcji oraz 10 delegatów na Walne Zebranie Delegatów Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Przewodniczącym Sekcji został wybrany Wojciech Książek.

Członkami Rady Sekcji w kadencji 2006 – 2010 zostali wybrani:

Barbara Bakun-Czyżykowska – KM Puck, Krystyna Bojahr – KM Gdańsk, Bożena Brauer – KM Gdańsk, Ewa Ceroń-Szmaglińska – KM Starogard Gd., Zenon Chrześcijański – Kuratorium Oświaty Gdańsk, Małgorzata Cieszyńska – KM Przywidz, Małgorzata Drzewińska – KM Kwidzyn, Piotr Gierszewski – KM Gdańsk, Zdzisława Hacia – KM Gdynia, Stanisław Jakonis – KM Lębork, Anna Jaźwińska-Góral – KM Sztum, Krzysztof Jędrzejczyk – KM Gdańsk, Barbara Kamińska – KM Tczew, Agnieszka Kempa – KM Pruszcz Gd., Janusz Kitowski – KM Czersk, Monika Kończyk – KM Gdynia, Wojciech Książek – KM Puck (przewodniczący), Aleksandra Lewicka – KM Szkoły Artystyczne Wybrzeża, Maria Machola – KM Lębork, Barbara Markiewicz – KM Gdańsk, Gabriela Martyńska – KM Gdynia, Elżbieta Matocha – KM Gdańsk, Hanna Kowalewska-Minkiewicz – KM Gdańsk, Leon Kurr – KM Gdynia, Alicja Olszewska – KM Tczew, Anna Ożóg-Lewińska – KM Gdańsk, Maria Pikies – KM Żukowo, Hanna Pionk – KM Kartuzy, Ewa Pogorzelska – KM Gdańsk, Tomasz Rozdębski – KM Gdynia, Kazimierz Stoltmann – KM Kościerzyna, Wojciech Szczepański – KM Gdańsk, Beata Szczygieł – KM Reda, Celina Szulgo – KM Wejherowo, Grażyna Szumska – KM Chojnice,  Elżbieta Śliwińska – KM Sopot, Aleksandra Turowska – KZ Brusy, Maciej Werra – KM Chojnice, Danuta Wójcik – KM Rumia, Dariusz Żulpo – KZ Cedry Wielkie.

Członkami Komisji Rewizyjnej Sekcji zostali wybrani:

Urszula Byczkowska – KM Sopot (przewodnicząca), Piotr Gwit – KM Gdańsk, Ryszard Poznań – KM Chojnice, Ludwika Szpunar – KM Wejherowo, Elżbieta Zaręba – KM Gdynia,

Delegatami na WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowanie NSZZ „Solidarność” zostali wybrani:

Krystyna Bojahr, Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Krzysztof Jędrzejczyk, Barbara Kamińska, Monika Kończyk, Wojciech Książek, Kazimierz Stoltmann, Elżbieta Śliwińska, Maciej Werra.

Z kolei Rada Sekcji wybrała Prezydium Sekcji: Krystyna Bojahr (wiceprzewodnicząca i skarbnik Sekcji), Barbara Markiewicz (sekretarz), Bożena Brauer, Zdzisława Hacia, Barbara Kamińska, Kazimierz Stoltmann, Elżbieta Śliwińska oraz Wojciech Książek (przewodniczący).

Łączna liczba członków Sekcji wynosi około 4.482. W trakcie kadencji w komisjach zakładowych (międzyzakładowych) wchodzących w skład Sekcji przyjęto ok. 1.300 nowych członków, np. w Gdańsku – 676 osób, Gdyni – 263 osób, Tczewie – 125 osób, Pucku – 38 osób (nie zawsze przekładało się to na realny wzrost, z uwagi np. na przejścia na emeryturę, zmianę pracy, itd.).

W trakcie kadencji do Sekcji zgłosiły akces:

1/ Organizacja Międzyzakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Bytowie (przewod. Irena Kołakowska),

2/ Organizacja Zakładowa Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Zespole Szkół w Goręczynie (przewod. Ewa Tusk).

Sekcja Oświaty, realizując zadania wynikające ze statutu NSZZ „Solidarnośc”, decyzji Zarządu Regionu Gd., władz krajowych związku, a także programu działania Sekcji, uchwał i stanowisk szczegółowych oraz reagując na problemy bieżące, występujące w oświacie, podejmowała w tej kadencji następujące działania.

1.     Spotkania Sekcji – bieżąca działalność

W trakcie kadencji odbyły się:

1a. Trzy Walne Zebrania Delegatów Sekcji – śródkadencyjne. WZD, jak i czasami Rady Sekcji, odbywały się z udziałem zaproszonych gości.

1b. 32 zebrania Rady Sekcji (brali także udział Przewodniczący KM (KZ), którzy nie weszli w skład Rady Sekcji).

1c. 35 zebrań Prezydium Sekcji.

1d. Sekcja zorganizowała 4 wyjazdowe – szkoleniowe zebrania Rady: w Jastrzębiej Górze, w Juracie, w Czernicy k. Brus, w Cetniewie.

1e. Zostały zorganizowane otwarte konferencje:

 • ws. kształcenia integracyjnego – 6 lutego 2007 r.
 • ws. problemów wychowania fizycznego w szkołach – 6 marca 2007 r..
 • ws. problemów wychowania przedszkolnego – 26 lutego 2008 r.
 • ws. sześciolatkow w szkole – 25 listopada 2008 r.
 • ws. świetlic szkolnych – 10 marca 2009 r.
 • ws. kształcenia zawodowego – 8 grudnia 2009 r.

Decyzje o ich organizacji wynikały z uchwał, stanowisk władz Sekcji oraz analizy problemów, jakie występowały w oświacie. W kilku przypadkach po raz drugi spotkały się zespoły organizujące konferencje – na przykład ws. kształcenia integracyjnego, ws. problemów wychowania fizycznego w szkołach, ws. kształcenia zawodowego, aby podjąć decyzje, co robić dalej w sytuacjach, gdy reakcja ze strony władz oświatowych nie spełniała oczekiwań organizatorów spotkań.

Łącznie w tych zebraniach uczestniczyło około 500 osób. W naszym przekonaniu jest to ważna forma poszerzenia partnerów „Solidarności” oświatowej, tworzenia przyjaznego i merytorycznego klimatu wokół działań Sekcji. W konsekwencji może to wpłynąć na pozyskanie nowych członków. Wymaga jednak stałego wsparcia ze strony Komisji Międzyzakładowych i Kół. Wnioski z zebrań zostały przekazane Sekcji Krajowej, władzom oświatowym różnych szczebli, będą też wykorzystane w tworzeniu projektu programu edukacyjnego Sekcji. 

1f. Członkowie władz Sekcji uczestniczyli w spotkaniach organizowanych przez Komisje Zakładowe (Międzyzakładowe) w: Gdańsku, Gdyni, Sopocie, Tczewie, Pucku, Rumi, Wejherowie, Brusach, Żukowie, Lęborku, Przywidzu, Kościerzynie, Starogardzie Gdańskim, Goręczynie. Należy podkreślić, że władze Sekcji nigdy nie odmówiły swego udziału – jest to ważne w kontekście uchwały WZD, które zobowiązywała Komisje Międzyzakładowe do organizacji tego typu zebrań.

1g. Uczestniczyliśmy w zebraniach organizowanych przez inne instytucje, np.: naradach z dyrektorami przed nowym rokiem szkolnym – organizowanych corocznie przez Kuratorium Oświaty (łącznie z przekazywaniem zestawów materiałów – Biuletynu Sekcji, Listu Sekcji Krajowej, informacji stypendialnych, itd.), spotkaniach – wręczeniach aktów awansu na nauczyciela dyplomowanego, otwarciach roku szkolnego, jubileuszach szkół, prezentacjach dzieci i młodzieży, konferencjach, rekolekcjach Wielkanocnych organizowanych przez ks. dr Wojciecha Cichosza –  Duszpasterza Nauczycieli w Kurii Arcybiskupiej w Gdańsku (podziękowania dla KM Gdynia i przewod. Zdzisławy Haci za akcenty solidarnościowe podczas rekolekcji gdyńskich). Wykaz zaproszeń jest zamieszczony na bieżąco na stronie internetowej Sekcji.

1h. Odbyliśmy 8 spotkań z władzami Pomorskiego Kuratorium Oświaty. W ostatnim okresie staramy się współpracować w konkretnych sprawach (ws. zajęć z „Edukacji dla bezpieczeństwa”, zmiany profili szkół w Kwidzynie, itd.). O ustaleniach informują komunikaty, które znajdują się również na stronie internetowej Sekcji.

1i. W ramach stałych kontaktów z Urzędem Marszałkowskim uczestniczyliśmy w naradach dyrektorów (6). Bieżące zadania w tym zakresie koordynowała kol. Krystyna Bojahr – wiceprzewodnicząca Sekcji. Prowadziliśmy negocjacje w sprawach płacowych (także kol. Bożena Brauer i kol. Ludwika Szpunar). O efektach negocjacji informują komunikaty.

1j. Delegaci Sekcji uczestniczyli w WZD Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” we Wrocławiu, w Warszawie, w Ostrowcu Świętokrzyskim, w Pułtusku. Kol. Krzysztof Jędrzejczyk (wiceprzewodniczący), kol. Krystyna Bojahr (sprawy płacowe i odznaczenia/nagrody MEN), kol. Monika Kończyk (współpraca międzynarodowa Sekcji), uczestniczyli w pracach Prezydium SKOiW.

1k. Działalność w Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”: kol. Bożena Brauer, kol. Ewa Ceroń-Szmaglińska, kol. Barbara Czyżykowska, kol. Zdzisława Hacia, kol. Stanisław Jakonis, kol. Barbara Kamińska, Wojciech Książek. Członkiem Komisji Rewizyjnej ZRG jest kol. Gabriela Martyńska.

1l.  Delegatami na Zjazd Krajowy NSZZ „Solidarność” są: kol. Bożena Brauer, kol. Zdzisława Hacia.

2. Szkolenia, kursy

Uczestniczyliśmy i współorganizowaliśmy różne formy szkoleń:

2a. Tematyka szkoleniowa (głównie ws. negocjacji regulaminów wynagrodzeń) dominowała podczas wyjazdowych zebrań Sekcji, które w części były finansowane z tzw. grantów pozyskiwanych m in. w Kuratorium Oświaty.

2b. Odbyło się 7 szkoleń „Jak korzystać z prawa oświatowego?”, zorganizowanych przez Dział Szkoleń ZR i Sekcję głównie dla przewodniczących kół z placówek oświatowych. Duża jest w tym zasługa kol. Barbary Kamińskiej, kol. Ireny Jendy, kol. Elżbiety Śliwińskiej – prowadzących zajęcia podczas tych szkoleń.

2c. Przedstawiciele Komisji Międzyzakładowych mogli korzystać z oferty szkoleniowej Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, między innymi: „Rozwój związku”, szkolenia dla skarbników KM, dla komisji rewizyjnych, szkolenia społecznych inspektorów pracy.

2d. Wiele inicjatyw podjęła Filia nr 3 Instytutu Doskonalenia Nauczycieli Solidarność w Gdyni (liderem jest kol. Zdzisława Hacia – także IDN krajowego, m. in. przy wsparciu kol. Alicji Olszewskiej i kol. Hanny Minkiewicz). Sekcja stara się pomagać w tej działalności, gdyż np. kursy kwalifikacyjne z terapii pedagogicznej, z oligofrenopedagogiki, z nadzoru pedagogicznego, z zarządzania oświatą, studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i resocjalizacji, szkolenia z zakresu awansu zawodowego – ciekawe merytorycznie i stosunkowo niedrogie – uznajemy jako ważny fragment oferty związkowej. IDN jest także partnerem projektu: „E-learning sposobem na unowocześnienie kształcenia ustawicznego w województwie pomorskim”, który jest realizowany w 4 placówkach edukacyjnych w woj. pomorskim.

3. Działania inne

3a. Podejmowaliśmy interwencje ws. problemów pracowniczych (dotyczących także naszych członków) m. in. w sprawie likwidacji szkoły specjalnej w Gdańsku, wyborów dyrektorów (m. in. w Lęborku), Gimnazjum nr 2 w Gdańsku, Silnie k. Chojnic, Wejherowie, Kościerzynie, zmianie profili zawodowych w Kwidzynie, oraz w sprawie negocjacji regulaminów wynagrodzeń w Sztumie;

3b. Uczestniczyliśmy w akcjach protestacyjnych, manifestacjach i pikietach organizowanych przez NSZZ „Solidarność”:

– w obronie zwolnionego przewodniczącego w Media Markt – Gdańsk, październik 2006 r.

– w obronie praw pracowników GPEC Gdańsk – 15. 03. 2007 r.

– ws. podniesienia płac dla pracowników oświaty – pikieta pod UW – 29. 04 2008 r.

– w obronie pracowników z Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej – Gdynia 19. 05. 2008 r.

– w obronie miejsc pracy i wcześniejszych emerytur – Warszawa – 29. 08.  2008 r.

– w obronie wcześniejszych emerytur  – Warszawa  –  5. 11. 2008 r.

– w obronie praw pracowniczych w Enerdze – Gdańsk – 6. 03. 2009 r.

– w obronie przemysłu stoczniowego – Szczecin  – 18. 09. 2009 r.

– w obronie zwolnionych pracowników ze spółki  Interchem – Gdynia 9. 10. 2009 r.

– w obronie  Zakładów  H. Cegielskiego – Poznań  – 26. 10. 2009 r.                                       

– w obronie przemysłu stoczniowego i innych zakładów – Warszawa – 15. 12. 2009 r.

– w sprawie poprawy sytuacji służby zdrowia – Warszawa – 7. 04. 2010 r.

Podziękowania szczególnie dla KM Gdańsk i KM Gdynia za stosunkowo liczny udział przedstawicieli tych organizacji w większości w/w akcji protestacyjnej.

3c. Regularnie dyżury prawne pełni mecenas Bogumił Soczyński. Zostało zmienione miejsce jego urzędowania oraz telefony kontaktowe tak, aby z jego porad korzystali głównie członkowie związku. Te dyżury uzupełniają porady prawne udzielane przez pięciu prawników z Biura Konsultacyjno-Negocjacyjnego ZR.

3d. Innym rodzajem porad finansowanych przez Sekcję są związane z przygotowywaniem dokumentacji na kolejne szczeble awansu zawodowego (prowadzi je kol. Elżbieta Śliwińska); 

3e. Sekcja skierowała do Komisji Międzyzakładowych propozycję skorzystania z usług specjalnego zespołu ds. mobbingu, który został powołany przy „S” oświatowej w Gdańsku (podziękowania za tę inicjatywę).

3f. Działa powołany przy Sekcji specjalny zespół i tzw. telefon zaufania, gdzie można zgłaszać problemy natury wychowawczej.

3g. Rada przyjęła szereg uchwał, stanowisk, apeli, listów regulujących zarówno sprawy organizacyjno-finansowe Sekcji, jak również dotyczące problemów oświatowych. Rada Sekcji przyjęła m. in. w sprawie:

 1. Zbyt niskich płac w oświacie.
 2. Braków w zakresie opieki medycznej w szkołach (zbyt mało gabinetów, zbyt duże normy na zatrudnianie opieki pielęgniarskiej w szkołach).
 3. Wychowania fizycznego w szkołach – w tym zwolnień z zajęć WF.
 4. Nauczania integracyjnego.
 5. Błędów w prywatyzacji przedszkoli i szkół.
 6. Zbyt niskich płac w oświacie oraz obrony pensum (sprzeciw wobec nowelizacji art. 42 Karty Nauczyciela)/
 7. Odpowiedniego przygotowania planu przesunięcia obowiązku szkolnego do 6-stego roku życia i z tym związanej sytuacji w przedszkolach.
 8. Obrony emerytur dla nauczycieli wynikających z art. 88 Karty Nauczyciela (oraz wykluczenia nauczycieli z tzw. emerytur pomostowych).
 9. Ramowych planów nauczania i podstaw programowych.
 10. Ograniczenia liczebności uczniów w klasach – łącznie z podjęciem akcji zbierania wykazu klas z największą liczebnością uczniów.
 11. Przygotowania do zdawania matematyki na maturze.

Wnioski, pisma zostały przekazane Sekcji Krajowej, władzom oświatowym różnych szczebli, były przedmiotem kolejnych decyzji Rady i Prezydium Sekcji.

3h. Szereg opinii, stanowisk naszej Sekcji zostało włączonych do dokumentów, jakie przyjęła Sekcja Krajowa. Podobnie chcemy wykorzystać materiały obecnego WZD podczas zbliżającego się WZD Sekcji Krajowej.

3j. Przy pomocy Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S”:

a. organizowane były wyjazdy do szkół ws.: lekcji na temat Sierpnia 1980-81, Grudnia 1970 oraz zajęć na temat roli związków zawodowych w obronie miejsc pracy i płacy oraz pomocy absolwentom szkół – „Przedsiębiorczości” i WOS-u.

b. Umożliwiliśmy bezpłatne przekazanie dla szkół: płyty CD na temat wydarzeń z grudnia 1970, a także publikacji, zawierającej zestawy pytań, konspekty dla nauczycieli, płytę CD na temat najnowszej historii Polski.

3k. Włączyliśmy się w organizację ogólnopolskiego konkursu „Dzieje zdrady narodowej w historii Polski” (ogólnopolski finał odbył się w Gdyni, dzięki wsparciu KM Gdynia). 

3l. Sekcja wydała publikację „W przededniu wolnej Polski”, na którą złożyło się 28 wywiadów z uczestnikami strajków z 1988 roku na Wybrzeżu – W XX rocznicę (m.in. z kol. Jackiem Rybickim, kol. Krzysztofem Koszlagą). Wielką pomoc w przeprowadzeniu wywiadów okazała kol. Hanna Minkiewicz, a w pozyskaniu środków na wydanie (ok. 30 tys. zł – kol. Krystyna Bojahr i kol. B. Markiewicz)

3ł. W trakcie realizacji jest tzw. projekt-grant amerykański „CIVIC-VOICES”, cykl wywiadów dokumentujących (archiwizujących) dokonania wybranych osób w Polsce w ich działaniach na rzecz demokracji, wolności, swobód obywatelskich. Zadanie w skali Polski koordynuje kol. Monika Kończyk, w regionie pomorskim – kol. Zdzisława Hacia (odbyła się już b. dobrze odbierana konferencja dla makroregionu pomorskiego w dniach 3-5 grudnia 2009 r., za co należą się podziękowania dla w/w osób), a uczestniczą w nim bezpośrednio: kol. Arkadiusz Ordyniec – Gdynia, kol. Hanna Minkiewicz – Gdańsk, kol. Małgorzata Borzeszkowska i kol. Barbara Zielińska – Lębork, kol. Ewa Tusk – Goręczyno.

3m. Zorganizowaliśmy dwie edycje rajdu rowerowego z Gdańska do Gdyni z okazji kolejnej rocznicy Sierpnia ’80 – przy dużej pomocy „S” oświatowej z Gdańska i Gdyni.

3n. 20 kwietnia 2010 roku planowany jest finał konkursu pieśni patriotycznej: „Orlęta pieśni polskiej”, który nasza Sekcja współorganizuje wraz z organizacjami kombatanckimi. Łącznie wystąpiło w nim ok. 350 uczniów. Podziękowania należą się kol. Krystynie Bojahr, kol. Barbarze Markiewicz, jurorom: kol. Aleksandrze Lewickiej, kol. Ewie Ceroń-Szmaglińskiej, kol. Grażynie Szumskiej ale też KM Gdynia – przewodniczącej Zdzisławie Haci i kol. Julicie Bodzińskiej za to, że na kilka miesięcy udostępniły siedzibę KM jako biuro konkursu. 

3o. Sekcja wspierała organizację zabaw i bali, ze co dziękujemy KM Gdańsk (przewod. Bożena Brauer), KM Gdynia (przewod. Zdzisława Hacia) i KM Puck – organizatorowi już jedenastu edycji balu na Zamku w Krokowej (przewod. Barbara Czyżykowska).

3p. Poszczególne Komisje Międzyzakładowe wchodzące w skład Sekcji wspierały finansowo, organizacyjnie VII edycji Funduszu Stypendialnego działającego przy Zarządzie Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. W skład Kapituły wchodzą: kol. Krystyna Bojahr, Wojciech Książek (przewod. Kapituły), kol. Stefan Gawroński, zaś organizacyjne wspiera także kol. Barbara Markiewicz. Inicjatywę tę traktujemy jako ważny element promocji charytatywno-proedukacyjnych działań „S”.

3r. Wystąpiliśmy o przyznanie Złotych i Srebrnych Odznak Sekcji Krajowej NSZZ „Solidarność” znaczącej grupie osób zasłużonych dla związku i edukacji (wykaz na stronie internetowej Sekcji). Popieraliśmy też wystąpienia o przyznanie Medali Komisji Edukacji Narodowej tzw. ścieżką związkową dla osób zgłoszonych przez Komisje Międzyzakładowe. Kol. Krystyna Bojahr oraz kol. Barbara Markiewicz na bieżąco uczestniczą w pracach Komisji Nagród i Odznaczeń przy Kuratorze Oświaty w Gdańsku.

3s. Przedstawiciele Sekcji uczestniczyli – z pocztem sztandarowym Sekcji – w uroczystościach, obchodach rocznicowych „S”, szczególnie w obchodach Grudnia ’70 i Sierpnia ’80, mszach z okazji XX lecia strajków 1988 roku i wyborów 4 czerwca 1989 roku (podziękowania dla kol. Aleksandra Jurkowskiego – chorążego sztandaru i kol. Stefanii Ciby).

3t. Przedstawiciel Sekcji (kol. Krystyna Bojahr) trzykrotnie brała udział w pracach komisji konkursowej wybierającej Pomorskiego Kuratora Oświaty.

3n. Sekcja we współpracy z Sejmikiem Województwa Pomorskiego oraz Kuratorium Oświaty w Gdańsku zorganizowała IV edycję Konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” w 2008 roku(podziękowania za pomoc organizacyjną dla kol. Barbary Markiewicz i kol. Gabrieli Martyńskiej).

4. Informacja

Sekcja dużą wagę przywiązywała do jak najszerszej informacji związkowej, tak skierowanej do członków „S”, do szkół, jak i do środowiska okołoświatowego – za pośrednictwem środków społecznego przekazu:

4a. W sierpniu corocznie wydajemy „Biuletyn Sekcji”, zawierający podstawowe informacje – ofertę Sekcji (w nakładzie ok. 4.000 egz.), przekazywany m. in. podczas konferencji z udziałem dyrektorów szkół woj. pomorskiego..

4b. Staramy się na bieżąco kolportować „Listy do pracowników oświaty”, jakie publikuje Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „S”, tak, aby były aktualne informacje na tablicach związkowych..

4c. Aktualizowana jest strona internetowa Sekcji.

4d. Sukcesywnie wysyłane są zestawy informacji drogą mailową (w bazie adresowej Sekcji mamy około 2.400 adresów, w tym odrębnie: wszystkie KM oraz członków Rady Sekcji i Komisji Rewizyjnej, inne KZ i członków Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „S”, wszystkie JST w woj. pomorskim, większość mediów, kilkuset członków „S” oraz szkół);

4e. Zorganizowanych zostało 12 konferencji prasowych, na bieżąco rozsyłane są materiały do mediów. Więcej informacji o działalności Sekcji zamieszcza m. in. „Magazyn ZR”, „Przegląd Oświatowy”, „Gazeta Szkolna”, „Wychowawca”, „Dyrektor Szkoły”, Tygodnik Solidarność”. W sprawie promocji działań Sekcji staramy się także docierać do mediów lokalnych.

4f. Wysłane zostały trzykrotnie pakiety informacyjne do władz samorządowych wszystkich szczebli w naszym województwie (140 JST). Zadanie koordynowała kol. Barbara Markiewicz.

4g. Sekcja stosowała stałą zasadę dokumentowania każdego. Komunikaty i informacje zostają przekazywane do Komisji Zakładowych (Międzyzakładowych) w postaci komunikatów, są zamieszczane na stronie internetowej, rozsyłane do mediów, samorządów, szkół.

5. Finanse Sekcji

            Rokrocznie Rada Sekcji – zgodnie z Regulaminem Sekcji – przyjmowała uchwały ws. przyjęcia wykonania budżetu i planu budżetu na rok następny (w 2010 r. – na pierwsze półrocze). Pełną dokumentacją dysponują członkowie Rady Sekcji i KM, są też dostępne do wiadomości delegatów w siedzibie Sekcji. Nikt z członków Prezydium nie pobiera wynagrodzenia. W tej kadencji udało się przesunąć drugą część wynagrodzenia (1/2 etatu sekretarki Sekcji) do puli kosztów, jakie ponosi Zarząd Regionu Gd. NSZZ „S”. Dzięki ZRG udało się też otworzyć i pięknie wyposażyć nową, dwupokojową siedzibę Sekcji.

            Jeżeli chodzi o ściągalność składek, to kształtuje się ona na poziomie ponad 90% planowanych, co wymaga poprawy, ale warto podkreślić wzrost w tym zakresie. Około 1/3 wpływów (ok. 13 tys. zł rocznie) przekazujemy Sekcji Krajowej.

            Wart podkreślenia jest fakt, że Sekcja pozyskała dodatkowe środki. m. in. na szkolenia wyjazdowe Sekcji udało się pozyskać łącznie ok. 35 tys. zł z grantów kuratoryjnych. Odrębne środki pozyskujemy także na organizację Konkursu „Samorząd przyjazny oświacie” (z grantów Urzędu Marszałkowskiego). Część wydatków, np. wyjazdy delegatów na WZD Sekcji Krajowej, sfinansował Zarząd Regionu Gd. NSZZ „S”.

            Działalność Sekcji – w tym jej gospodarka finansowa – były przedmiotem analizy Komisji Rewizyjnej Sekcji, stąd na bieżąco mogliśmy wprowadzać odpowiednie korekty.

Te działania są efektem m. in. wielkich starań skarbnika Sekcji – kol. Krystyny Bojahr. Podziękowania należą się także Przewodniczącym i Skarbnikom Komisji Zakładowych (międzyzakładowych) wchodzących w skład Sekcji.

6. Wnioski końcowe

Nie wszystkie zadania – także wynikające z decyzji WZD Sekcji – udało się nam skutecznie wdrożyć. Trudnych wyzwań jest nadal sporo tym bardziej w obliczu niestabilnego prawa i nadmiaru biurokracji, zaniżonych środków finansowych na edukację i jej pracowników. Wymaga to współdziałania Sekcji z Komisjami Międzyzakładowymi, docierania przez ich Koła do szkół, do pracowników oświaty. To właśnie od aktywności przewodniczących i członków Komisji Międzyzakładowych, Kół zależy, jak odbierają nas nasi członkowie i osoby, które zastanawiają się nad przynależnością do związku. Szkoda, że wciąż bywają szkoły, w których nie ma tablic związkowych, pracownicy nic nie wiedzą o wydawanych przez nas „Biuletynach”, „Magazynie ZR”, innych materiałach, organizowanych szkoleniach, poradach prawnych. Tej podstawowej pracy i obecności wśród naszych czynnych i potencjalnych członków w szkołach Sekcja nie zastąpi.

Przed ludźmi „Solidarności” stoją wciąż trudne wyzwania: ochrona i tworzenie praw pracowniczych tak czynnych jak i emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, zapewnienie jak najlepszego wykształcenia i wychowania polskim dzieciom i młodzieży oraz podstawowej stabilizacji funkcjonowania oświaty. W obliczu tych wyzwań, tym bardziej potrzebna jest solidna działalność związkowa, respektowanie etycznych zasad współdziałania, wzajemna lojalność i szacunek. Trzeba zrobić wszystko, by być widocznym i mocnym, bo tak naprawdę władza samorządowa-państwowa liczy się głównie z silnymi.

Zadania, które należy rozwijać, to:

 1. Zwiększenie różnorodności oferty (w tym kulturalno-rekreacyjnej), dla obecnych i potencjalnych członków związku,
 2. Zwiększenie oferty związkowej dla pracowników administracji i obsługi szkół.
 3. Zwracanie uwagi na sytuację nauczycieli przechodzących na emerytury, stałe monitorowanie realizacji art. 53 Karty Nauczyciela, gwarantującego 5% odpis na fundusz socjalny nauczycieli-emerytów, a także zwiększenie oferty dla tej grupy członków NSZZ „Solidarność”,
 4. Skuteczne rozwiązywanie spraw zbiorowych, ale i indywidualnych problemów członków „S” oświatowej,
 5. Rozwijanie oferty szkoleniowej służącej m. in. profesjonalizacji negocjacji z organami prowadzącymi, w tym korzystanie ze związkowej szkoleń,
 6. Stałe wzmacnianie kontaktów z Komisjami Zakładowymi (Międzyzakładowymi) wchodzącymi w skład Sekcji (spotkania w trakcie kadencji),
 7. Monitorowanie i szukanie sposobów przeciwdziałania problemom: bezrobocia wśród pracowników oświaty, zmiany statusu zawodowego nauczycieli i obarczania ich dodatkowymi obowiązkami (np. dodatkowe godziny – niepłatne), zaniechań i błędów przy obniżaniu wieku szkolnego do 6-stego roku życia, prób dzikiej prywatyzacji szkół, wyboru dyrektorów szkół, zbyt licznych klas, prób pomijania struktur NSZZ „Solidarność” w procesie opiniowania projektów organizacji szkół i negocjowania regulaminów wynagrodzeń.
 8. Rozwój sieci szybkiego przepływu informacyjnego drogą elektroniczną, ale też szybki przepływ materiałów drukowanych,
 9. Współdziałanie, szukanie dialogu z różnymi partnerami społecznymi wokół spraw związanych z oświatą (w tym między innymi z samorządami terytorialnymi),
 10. Dbałość o związkowy charakter działań Sekcji – w myśl zasady: partii jest wiele, „Solidarność” jest jedna, a także zachowania równowagi w działalności związkowej między historią a bieżącą działalnością związkową.

 

7. Podziękowania

Staraliśmy się w Sekcji podejmować różne inicjatywy, nie dublować wprost form działalności przypisanych statutowo Komisjom Zakładowym (Międzyzakładowym) i Kołom. Jest to możliwe dzięki dużej aktywności zdecydowanej większości Przewodniczących i ich współpracowników. W imieniu Sekcji chciałbym wszystkim działaczom „Solidarności” oświatowej w naszym regionie serdecznie podziękować. Osoby te wykonują dużą pracę na rzecz Sekcji i to przy pełnieniu innych funkcji związkowych, zawodowych, czy powinnościach rodzinnych.

Serdecznie dziękuję:

1/ Członkom Prezydium Sekcji: kol. Krystynie Bojahr – Wiceprzewodniczącej Sekcji, kol. Barbarze Markiewicz – Sekretarzowi Sekcji, kol. Bożenie Brauer, kol. Zdzisławie Haci, kol. Barbarze Kamińskiej, kol. Kazimierzowi Stoltmannowi, kol. Elżbiecie Śliwińskiej.

2. Członkom Rady Sekcji Gdańskiej.

3. Członkom Komisji Rewizyjnej Sekcji.

4. Komisjom Zakładowym (Międzyzakładowym) wchodzącym w skład Sekcji i Komisjom Kół „S” w szkołach i placówkach oświatowych,

4. Zarządowi Regionu Gd. NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym – kol. Krzysztofem Doślą.

5. Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z przewodniczącym: kol. Stefanem Kubowiczem, wiceprzewodniczącym – kol. Krzysztofem Jędrzejczykiem, prezydiantami z Sekcji Gdańskiej: kol. K. Bojahr i kol. Moniką Kończyk.

6. Odrębne podziękowania należą się pani Krystynie Chojnowskiej za sprawne prowadzenie spraw biurowych i strony organizacyjnej zebrań.

Jako lider Sekcji w mijającej kadencji, biorę na siebie odpowiedzialność za wszystkie, także te być może gorzej oceniane, działania lub zaniechania. Starałem się, abyśmy byli zespołem, który przede wszystkim koncentruje się na pracy pozytywnej, służącej ludziom. Abyśmy zachowywali klasę w różnych sytuacjach. Czy się to udało – pokaże głosowanie nad przyjęciem sprawozdania.

Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej