List do prof. Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki

Gdańsk, 9. 11. 2021 r.

Prof. Przemysław Czarnek – Minister Edukacji i Nauki

Szanowny Panie Ministrze

Walne Zebranie Delegatów Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, obradujące 9 listopada 2021 r. w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej:

1.

Przypomina sprawy i problemy zawarte w stanowiskach i apelach przyjętych podczas obrad Walnego Zebrania Delegatów 17 kwietnia 2018 r. To m. in.:

 1. Stanowisko ws. konieczności zwiększenia nakładów na oświatę.
 2. Stanowisko ws. potrzeby znaczącego wzrostu płac nauczycieli.
 3. Apel ws. płac i sytuacji pracowników administracji i obsługi.
 4. Stanowisko ws. tzw. godzin niepłatnych i do dyspozycji dyrektora.
 5. Apel ws. sytuacji nauczycieli łączących etat w kilku szkołach.
 6. Stanowisko ws. poprawy sytuacji bibliotekarzy szkolnych.

Zwraca szczególną uwagę na opis dobrej, polskiej szkoły zawartej w uchwale  w uchwale programowej WZD.

2.

Z głębokim zaniepokojeniem delegaci odbierają kolejne propozycje zmian statusu zawodowego nauczycieli, przedstawiane w 2021 r. przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Oczekujemy, że:

 1. Zapewnione zostaną zwiększone nakłady na zadania oświatowe, także w budżecie na 2022 r.
 2. Najpóźniej od 1 stycznia 2022 r. nastąpi podwyżka wynagrodzeń nauczycieli.
 3. Wdrożony zostanie mechanizm corocznego wzrostu wynagrodzeń nauczycieli w oparciu o przeciętne wynagrodzenia w gospodarce narodowej, co jest postulatem NSZZ „Solidarność” między innymi wyrażony w stanowisku WZD KSOiW z 18 maja 2018 r. (W ten sposób zostanie zrealizowane porozumienie z 7. 04. 2019 r. zawarte pomiędzy Rządem RP a NSZZ “Solidarność”).
 4. Odbędzie się odpowiednio wcześniej rzeczowa debata na temat czasu pracy nauczycieli, przed ewentualnym ogłaszaniem wzrostu pensum, czy godzin do dyspozycji (czyli powrotu do tzw. godzin karcianych).
 5. Odejdzie się od planów:
  1. Likwidacji świadczenia urlopowego,
  2. Zmniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego.

3.

Walne Zebranie Delegatów domaga się respektowania aktualnego Porozumienia Ministra Edukacji Narodowej z Krajową Sekcją oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z dnia 10 lipca 1990 r. w sprawie zasad współdziałania w dziedzinie oświaty i wychowania organów administracji państwowej z instancjami Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” (Dz.U.MEN.1990.7.47). Zwracamy także uwagę, że akty wykonawcze MEN wynikające z ustawy Karta nauczyciela podlegają UZGODNIENIU ze związkami zawodowymi zrzeszającymi nauczycieli (art. 4 KN).

4.

Walne Zebranie Delegatów oczekuje wstrzymania przez MEiN kampanii medialnej przedstawiającej nieprawdziwe informacje dotyczące podwyżek wynagrodzeń, ponieważ wynikają one ze zwiększenia liczby godzin pensum dydaktycznego. Doprowadza to do poróżniania środowisko nauczycieli z innymi branżami. Należy pamiętać rządzącym, że funkcjonujące szkoły, przedszkola, poświęcenie jej pracowników tym bardziej w czasie epidemii to dowód elementarnej stabilności życia społecznego, rodzinnego, stąd oczekiwanie zrozumienia i wsparcia, szczególnie ze strony Ministra Edukacji i Nauki – pierwszego nauczyciela Rzeczypospolitej.

5.

W razie braku skutecznej realizacji postulatów przez stronę rządową, Walne Zebranie Delegatów wzywa władze krajowe Związku (tak Sekcji, ale i Komisji Krajowej) do podjęcia skutecznych i szybkich działań, z rożnymi formami akcji protestacyjnych włącznie, by zapewnić realny i rychły wzrost wynagrodzeń oraz zaprzestania wprowadzania niekorzystnych zmian w statusie zawodowym nauczycieli.

6.

Walne Zebranie delegatów wyraża nadzieję, że obecna podczas spotkania p. Małgorzata Bielang – Pomorski Kurator Oświaty, zgodnie ze swoim zobowiązaniem, przedstawi p. Ministrowi uwagi i wnioski zgłoszone przez delegatów.

W imieniu WZD Sekcji:

Piotr Gierszewski
przewodniczący Walnego Zebrania Delegatów

Do wiadomości:

– Krajowa Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej