Komunikat z obrad Rady Sekcji 10 grudnia 2013 r.

W dniu 10 grudnia 2013 r. odbyło się posiedzenie Rady Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, którego głównym tematem był: „Nadzór i ewaluacja w praktyce szkolnej”. W zebraniu uczestniczyli również dyrektorzy szkół.

Gościem zebrania był dr Jerzy Wiśniewski – dyrektor Wydziału Strategii Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

Rada Sekcji przyjęła Stanowisko ws. nadzoru i ewaluacji (w załączeniu), w którym domaga się m. in.:

 1. przywrócenia placówkom nadzoru konkretnego wizytatora, który znając ich specyfikę, będzie wspierał dyrektorów i  nauczycieli w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
 2. odejścia od ankietowo-sondażowego ewaluowania pracy szkół
 3. wspierania placówek przez wspólne opracowanie kierunków ich rozwoju, we współpracy z ośrodkami doskonalenia
 4. organizowania spotkań dla dyrektorów i nauczycieli z zakresu nadzoru pedagogicznego oraz umożliwienie im wymiany doświadczeń

Podczas dyskusji zwracano także uwagę m. in. na:

 1. Uwzględnianie w procesie nadzoru edukacyjnej wartości dodanej (EWD), czyli stanu na początku danego cyklu kształcenia i efektów po jego zakończeniu. Ważną, ale nie kluczową, rolę diagnostyczną powinien tu odegrać stale udoskonalany system egzaminów zewnętrznych (sprawdzianu w szkole podstawowej, egzaminu w gimnazjum, matury, egzaminu zawodowego)
 2. Znaczenie wspomagania szkół.
 3. Unikania nadmiernej BIUROKRACJI, która przysłania relacje podmiotowe w szkole. Zmiany powinny skoncentrować uwagę nauczycieli, dyrektorów, nie na gromadzeniu dokumentacji, swoistej papierkomanii, a na konkretnej pracy kształcąco-wychowawczo-opiekuńczej.
 4. Potrzebę szkoleń pracowników wydziałów edukacji organów prowadzących z zakresu istoty ewaluacji (aby wyniki raportów nie stały się kolejnym elementem rankingowania szkół). Trzeba uważać, aby wyniki ewaluacji nie stały się niebezpiecznym narzędziem w rękach różnych decydentów
 5. Unikanie zbyt częstych zmian w aktach prawnych dotyczących nadzoru (powinny obowiązywać przez min. jeden, trzyletni cykl edukacyjny)
 6. Potrzebę zapewniania zasady równowagi między czteroma głównymi filarami procesu edukacyjnego: szkołą – nadzorem pedagogicznym – jednostkami samorządu terytorialnego – rodzicami. Przypominano, że nadzór jest prawem państwa (gwarantuje to art. 70 ust. 3 Konstytucji RP), które ma zapewnić integralność kształcenia, wychowania, opieki w skali całej Polski;
 7. Konieczność zahamowania tendencji do osłabiania nadzoru pedagogicznego (odebranie zasady uzgadniania projektów organizacji szkół na dany rok szkolny, planów likwidacji szkół i placówek, występowania z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego).
 8. Nierozpatrywanie skarg anonimowych na daną placówkę lub nauczyciela.
 9. Potrzeba rozpatrywania skarg rodziców z uwzględnieniem zasady domniemanej niewinności nauczyciela, dopóki wina nie zostanie  mu udowodniona.

W imieniu Rady Sekcji:

Wojciech Książek – Przewodniczący Sekcji

Barbara Kamińska – Zastępca Przewodniczącego Sekcji

Hanna Minkiewicz – Sekretarz Sekcji

Do wiadomości:

–          Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”,

–          Kuratorium Oświaty w Gdańsku,

–          Szkoły, przedszkola w województwie pomorskim.

Pobierz komunikat. PDF:…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej