Komunikat z obrad Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku 8 września 2020 r.

Problematyka zebrania Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku (odbyło się 8 września 2020 r. w sali Akwen):

1/ Działania Prezydium Sekcji w okresie od 16 czerwca 2020 roku – m. in.:

– udział w uroczystości pogrzebowej mec. Bogumiła Soczyńskiego w lipcu br. Śmierć zasłużonego dla  oświatowej Solidarności prawnika uczczono minutą ciszy.

– stanowisko ws. sytuacji w oświacie przyjęte przed nowym rokiem szkolnym,

– udział w konferencjach dyrektorów szkół organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku (wraz z podziękowaniem za reprezentowanie Sekcji – odbyło się łącznie 15 konferencji),

udział w obchodach 40-lecia NSZZ „Solidarność” (wraz z podziękowaniem dla KM Gdańsk za złożenie kwiatów przed tablicą na ul. Osiek, gdzie mieściła się pierwsza siedziba oświatowej „Solidarności” oraz pomoc w organizacji obchodów regionalnych),

– udział w komisjach awansowych, konkursach na dyrektorów,

– udział w pracach komisji ds. nagród Pomorskiego Kuratora Oświaty (wnioski zostaną przekazane do Kuratorium Oświaty w Gdańsku),

– przygotowanie życzeń-podziękowań na rok szkolny 2020/2021 członkom NSZZ „Solidarność” i wszystkim ludziom związanym z oświatą z prośbą o ich udostępnienie w szkołach (są do pobrania, jak i inne materiały na str. Sekcji: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata )

https://solidarnosc.gda.pl/sekcje-regionalne/oswiata/zyczenia-rok-szkolny-2020-2021/

2/ Spotkanie z panią Małgorzatą Bielang – Pomorskim Kuratorem Oświaty, podczas którego m. in.:

– Przedstawione zostały wybrane problemy oświatowe u progu roku szkolnego 2020/2021 (w tym wynikające z sytuacji epidemicznej).

– Zapoznano się z działaniami Kuratorium w zakresie powoływania doradców metodycznych (nastąpił wzrost osób zatrudnionych na tym stanowisku z 3 do 44). Sekcja zadeklarowała pomoc w przekazie informacyjnym o możliwości składania dokumentów na stanowisko doradcy metodycznego. Więcej informacji o tym ważnym dla Sekcji zadaniu znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Gdańsku.

– Wskazywano na daleko idące zmiany w aneksach do arkuszy organizacji szkół (np. redukcje godzin gimnastyki korekcyjnej, zajęć opiekuńczych w świetlicy, łączenie klas). Postanowiono przypomnieć postulaty zmian w zakresie opiniowania arkuszy organizacyjnych zgłoszone przez Radę Sekcji Gdańskiej do podjęcia przez władze KSOiW w rozmowach z MEN.

– Przypomniano, na podstawie problemów płacowych w gminie Szemud, sprawy wypłaty za godziny ponadwymiarowe (pozwy o zapłatę zostały skierowane przez nauczycieli do Sądu Pracy).

– Zaapelowano o jak najwcześniejsze powiadamianie przez Kuratorium o terminach zebrań komisji awansowych i kierowanie pism bezpośrednio na daną KZ/KM.

– Zwrócono uwagę na potrzebę zmian w regulaminie opiniowania wniosków dot. nagród PKO wprowadzonym 16 czerwca 2020 roku, w celu ograniczenia braków formalnych w składanych wnioskach oraz uwzględnienia dokonań merytorycznych każdej grupy nauczycieli z różnych szkół i placówek oświatowych ( zmiany w arkuszu oceny merytorycznej),

– Przedstawiciele Sekcji podziękowali za zaproszenie do udziału w konferencjach dla dyrektorów organizowanych przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

– Kurator Małgorzata Bielang przekazała na piśmie podziękowania Wojciechowi Książkowi i Arturowi S. Górskiemu – autorom publikacji: „Niepokorni nauczyciele. 40 lat oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej”.

3/ Przedstawiono wzór „Ankiety” opracowanej przez Krajową Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”. Decyzją Rady postanowiono wysłać zbiorczo wnioski z ankiety o podobnej treści, którą Sekcja Gdańska opracowała w czerwcu br. i już wtedy wysłała do władz krajowych.

https://solidarnosc.gda.pl/sekcje-regionalne/oswiata/omowienie-wynikow-badania-ankietowego-dotyczacego-wynagrodzen-nauczycieli-i-pracownikow-administracji-i-obslugi-przeprowadzonego-na-przelomie-maja-i-czerwca-2020-r-w-czasie-epidemii-covid-19-2/

4/ Zapoznano się z treścią rozporządzenia MEN z 27 sierpnia 2020 r. ws. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego, zakładającego wzrost wynagrodzeń nauczycieli od 1 września br. średnio o 6%. Przedstawiciele z Chojnic, z Kartuz poinformowali, że środki z tego tytułu już zostały wypłacone.

5/ Podjęto problem szkolenia i egzaminu nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa. Postanowiono wystąpić z pismem do:

– Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność o podjęcie teatru podczas rozmów z Ministerstwem Edukacji Narodowej,

– Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego o organizację szkoleń w tym zakresie.

6/ W sprawach innych m. in.:

– poinformowano o rozstrzygnięciach XVIII edycji Funduszu Stypendialnego NSZZ „S” (szczegóły, w tym fragmenty wyróżnionych wypowiedzi stypendystów, zostaną przedstawione podczas kolejnej Rady Sekcji),

– podjęto sprawę organizacji uroczystej Rady Sekcji z okazji 40-lecia „S”,  z uwagi na trwający kryzys epidemiczny zostanie zorganizowana w późniejszym terminie,

– poinformowano o kolejnej edycji konkursu „Nauczyciel Pomorza” organizowanego przez Pomorski Urząd Marszałkowski (członkiem kapituły z ramienia Sekcji jest Anna Kocik),

– przekazano wiadomości o pierwszej edycji konkursu „Belny Szkólny” organizowanego przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie (członkiem kapituły jest Wojciech Książek),

– zapoznano się ze spływem składek z KZ/KM do Sekcji – stan na koniec czerwca 2020 r.,

– poinformowano o zmianie na stanowisku Duszpasterza Nauczycieli i Wychowawców w Archidiecezji Gdańskiej (w miejsce ks. prof. Wojciecha Cichosza powołano ks. Krzysztofa Mudlaffa),

– poinformowano o udziale Sekcji w uroczystym otwarciu roku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół w Kłaninie 1 września br., o wydanej publikacji, o odsłonięciu pamiątkowej tablicy poświęconej wyprowadzonemu ze szkoły 18 lutego 1982 r., skazanemu na 3 lata więzienia z powodów politycznych, śp. Piotrowi Wasilewskiemu (30 sierpnia br. w Gdańsku rodzina odebrała nadany przez Prezydenta RP Krzyż Wolności i Solidarności). W publikacji przedstawiona jest też Ewa Muża, nauczycielka z Kuźnicy, represjonowana w okresie PRL a także historia oświatowej „Solidarności” Ziemi Puckiej.

https://solidarnosc.gda.pl/sekcje-regionalne/oswiata/publikacja-o-niepokornych-nauczycielach-i-historii-oswiatowej-solidarnosci

W imieniu Sekcji,

Barbara Kamińska              Anna Kocik                        Wojciech Książek

(Z-ca Przew. Sekcji) ( Z-ca Przew. Sekcji)           (Przewodniczący Sekcji)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej