Regulamin Funduszu Stypendialnego

Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania „Funduszu Stypendialnego imienia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego” funkcjonującego w ramach struktury organizacyjnej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy. Fundacja realizuje zadania statutowe na rzecz wspierania uzdolnionej młodzieży poprzez fundowanie stypendiów dla uczniów osiągających bardzo dobre wyniki w nauce oraz wyróżniających się dodatkowymi, udokumentowanymi, szczególnymi osiągnięciami w zakresie nauki, działalności kulturalnej, artystycznej, sportowej lub społecznej.

I. Postanowienia ogólne

 1. W ramach struktury organizacyjnej Pomorskiej Fundacji Edukacji i Pracy – tworzy się wydzielony, celowy fundusz o nazwie: Fundusz Stypendialny imienia NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego, zwany dalej Funduszem.
 2. Celem Funduszu jest wspieranie uzdolnionej młodzieży z województwa pomorskiego w dążeniu do uzyskiwania jak najwyższych wyników w nauce oraz rozwijaniu ich talentów i pasji.
 3. Fundusz administrowany jest przez Zarząd Fundacji, który sprawuje nadzór nad jego prawidłowym funkcjonowaniem.
 4. Zarząd Fundacji powołuje Kapitułę Funduszu.
 5.  Decyzje o podziale i przyznaniu, liczbie, oraz wysokości stypendiów podejmuje Kapituła Funduszu. Decyzje Kapituły są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
 6. Środki finansowe gromadzone na koncie Funduszu pochodzą z darowizn przekazywanych przez różne struktury NSZZ „Solidarność”, podmiotów wchodzących w skład Związku Pracodawców Forum Okrętowe, zapisów, darowizn, dobrowolnych wpłat osób fizycznych lub prawnych oraz ze zbiórek publicznych.
 7. Środki niewykorzystane w danym roku przechodzą na rok następny. Są one gromadzone na koncie Fundacji z dopiskiem „Fundusz Stypendialny” oraz informacją, kto wpłaca.
 8. Biuro Funduszu znajduje się: Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, tel. 58/308-44-22, e-mail: oswiata@solidarnosc.gda.pl  

II. Osoby uprawnione i kryteria przyznawania stypendiów

 1. Środki z Funduszu są przeznaczone dla uczniów uczęszczających do szkół ponadpodstawowych,

z zastrzeżeniem pkt. II ustęp 4, 5, 8.

 • Pierwszeństwo w otrzymaniu stypendium ma uczeń, którego stałym miejscem zamieszkania jest województwo pomorskie.
  • O stypendium mogą się ubiegać uczniowie o wyraźnie ukierunkowanych uzdolnieniach naukowych, artystycznych, sportowych, działalności społecznej.
  • Po dwa stypendia Kapituła przyznaje, na wniosek dyrektorów szkół, corocznie dla uczniów ze Szkoły Podstawowej im. NSZZ „Solidarność” w Wąglikowicach oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Grudnia 1970 w Łęgowie według kryteriów jak w punkcie II. 7.
  • Stypendium otrzymują – na wniosek Kapituły – laureaci konkursu muzyczno-plastycznego „Polska, moje miejsce, mój kraj”, organizowanego co dwa lata przez Międzyregionalną Sekcję Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.
  • Decydujący wpływ w przyznaniu środków z „Funduszu” będą miały osiągnięte wyniki nauczania (średnia ocen nie mniejsza niż 4,5 lub wysokie wyniki egzaminów maturalnych oraz co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania).
  • Stypendium można uzyskać maksymalnie dwa razy. Wyjątek mogą stanowić jedynie potwierdzone osiągnięcia na poziomie określonym w p. II.8b.
  • W szczególnych przypadkach stypendia są przyznawane:
   • absolwentom szkoły podstawowej  (przy średniej ocen nie mniejszej niż 5,00 oraz co najmniej bardzo dobrej ocenie z zachowania);
   • laureatom Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych organizowanych przez Kuratorium Oświaty w Gdańsku, ogólnopolskich lub międzynarodowych konkursów i zawodów.

III. Procedura ubiegania się i zasady realizacji przyznanych stypendiów

Kapituła Funduszu rozpatruje wnioski, które spełniają następujące warunki:

 1. Wniosek jest należycie wypełniony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu.
  1. Do wniosku dołączono:
 2. kopię świadectwa ukończenia klasy w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek;
 3. potwierdzenia osiągnięć – kopie dyplomów, zaświadczeń, np. OKE, itp.;
 4. rekomendacje;
 5. podpisane oświadczenie ws. RODO i zgody na użycie wizerunku;
 6. warunkiem koniecznym do ubiegania się o stypendium im. NSZZ „Solidarność” Regionu Gdańskiego jest również wypowiedź na temat: „Moje spotkanie z ludźmi NSZZ Solidarność. Forma dowolna, np. wywiad z byłym lub obecnym członkiem Związku. Maksymalnie dwie strony A4 w programie Word załączone do wniosku i także przesłane na e-mail wraz ze zdjęciem (jpg): oswiata@solidarnosc.gda.pl Najlepsze prace zostaną nagrodzone.
  1. Wniosek o stypendium może złożyć:
 7. rodzic lub opiekun prawny;
 8. uczeń pełnoletni.
  1. Wypełniony wniosek wraz z załącznikami należy przesłać (złożyć) na adres: Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, 80-855 Gdańsk, ul. Wały Piastowskie 24, pok. 119, z dopiskiem na kopercie: „Stypendium”, do dnia 20 lipca danego roku (w przypadku przesłania – decyduje data stempla pocztowego).
  1. Wzór aktualnego wniosku, a tylko takie będą rozpatrywane przez Kapitułę, m. in. z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych,  można pobrać ze strony internetowej: www.pomorskafundacja.org.pl/   ewentualnie: www.solidarnosc.gda.pl/oswiata
  1. Warunkiem otrzymania stypendium jest udział ucznia podczas uroczystej gali 31 sierpnia.    

IV. Postanowienia końcowe

 1. Stypendia będą wręczane podczas kolejnych obchodów rocznic Sierpnia’80.
  1. Prawo zgłaszania propozycji zmian do Regulaminu mają wszyscy darczyńcy.
 • Załączniki:
 1. Wniosek.
  1. Uchwała o powołaniu Kapituły Funduszu.

Gdańsk, aktualizacja: 12. 04. 2023 r.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej