Wynagrodzenie za konsultacje – apel do organów prowadzących i dyrektorów

Gdańsk, 17 listopada 2020 r.

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku zwraca się o wypłatę wynagrodzenia nauczycielom, którzy będę zobligowani do prowadzenia konsultacji. Zwracamy uwagę, że nauczyciele realizują je dodatkowo, ponad swoje pensum.

Przypominamy, że zgodnie z zapisem w § 2, ust. 6 Rozporządzenia MEiN z 5 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19: „W klasie VIII szkoły podstawowej, klasie III liceum ogólnokształcącego i klasie IV technikum, dyrektor szkoły może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z – 3 – przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.”

Taka możliwość wypłaty wynagrodzenia za to dodatkowe zadania wynika z zapisów Karty nauczyciela i cytowanego poniżej rozporządzenia. Zgodnie z art. 42 ust. 2d ustawy Karta nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) „W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej”, a § 6 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1591, z 2018 r. poz. 1647 oraz z 2019 r. poz. 323) definiuje formy tej pomocy m. in. „W szkole … pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie: … 8) porad i konsultacji”. Powyższe przepisy powinny obowiązywać również w czasie zdalnego nauczania i prowadzenia konsultacji.

Stąd nasz apel o wypłatę wynagrodzenia za te zajęcia  zgodnie ze stopniem awansu zawodowego i wykształceniem nauczyciela.

W imieniu Prezydium Sekcji,

Barbara Kamińska                       Anna Kocik                      Wojciech Książek

(z-ca przew. Sekcji)               (z-ca przew. Sekcji)           (przew. Sekcji Gdańskiej)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej