Zapytanie ofertowe – usługa szkoleniowa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń ICT i IT

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Termin składania ofert

do dnia 28-08-2020

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym w siedzibie firmy/biurze Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, ul. Wały Piastowskie 24, pokój 128, w terminie do dnia 28.08.2020 roku do godziny 14:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jagna Łobodzińska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

583084337

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Nowe kwalifikacje – nowe perspektywy – II edycja”. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie część stanowiące odrębne zamówienia.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi szkolenia z wybranych kompetencji ramy DIGCOMP, tj. spośród 21 kompetencji na dowolnym poziomie A, B lub C, określonych w Załączniku nr 1 do Załącznika nr 3 do Regulaminu konkursu dla naboru nr RPPM.05.05.00-IZ.00-22-001/19, w ramach Osi Priorytetowej V Zatrudnienie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020., w tym:

 1. W ramach I części zamówienia Zamawiający planuje zlecić:
 2. organizację i przeprowadzenie 448 godzin (14 grup x 32 godziny) szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), realizowanych w ramach wyspecyfikowanych ścieżek dla 140 uczestników;
 3. w ramach II części zamówienia Zamawiający planuje zlecić:
 4. organizację i przeprowadzenie dla 20 osób autoryzowanych szkoleń Microsoft, rozwijających kompetencje cyfrowe zgodnie z poziomem 3.4C i 5.1C ramy DIGCOMP (Digital Competence Framework) w obszarze tworzenia rozwiązań i wspierania użytkowników narzędzi ICT. Szkolenia będą realizowane w ramach wyspecyfikowanych 80-godzinnych ścieżek (2 autoryzowane szkolenia Microsoft x 40 godzin x 20 osób). Przykładowe szkolenia, które mogą być realizowane w tym obszarze to: MS 20410, MS 20740, MS 20741, MS 20742, MS 20483, MS 20486. Zamawiający zastrzega sobie możliwość komponowania ścieżek z innych 40-godzinnych autoryzowanych szkoleń Microsoft, o ile będzie to uzasadnione przebiegiem rekrutacji do projektu.
 5. organizację i przeprowadzenie dla 60 osób autoryzowanych szkoleń Oracle, rozwijających kompetencje cyfrowe zgodnie z poziomem 3.4C ramy DIGCOMP w obszarze tworzenia rozwiązań i wspierania użytkowników narzędzi ICT. Szkolenia będą realizowane w ramach wyspecyfikowanych 80-godzinnych ścieżek (2 autoryzowane szkolenia Oracle x 40 godzin x 60 osób). Przykładowe szkolenia, które mogą być realizowane w tym obszarze to: JavaScript and HTML5: Develop Web Applications, Java SE 8 Programming, Developing Applications for the Java EE 7 Platform Ed 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość komponowania ścieżek z innych 40-godzinnych autoryzowanych szkoleń Oracle, o ile będzie to uzasadnione przebiegiem rekrutacji do projektu.

Harmonogram realizacji zamówienia

Szkolenia stanowiące przedmiot Zamówienia będą realizowane w terminie od dnia zawarcia umowy do dnia zakończenia projektu, co nie nastąpi wcześniej, niż dnia 31 grudnia 2021 roku.

Załączniki

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

 1. Posiadają uprawnienia do realizacji autoryzowanych szkoleń Microsoft, przez co należy rozumieć posiadanie w ramach autoryzacji kompetencji Learning lub subkompetencji Learning na poziomie min. silver. (warunek dotyczy wyłącznie części II zamówienia)
 2. Posiadają uprawnienia do realizacji autoryzowanych szkoleń Oracle przez co należy rozumieć posiadanie statusu Oracle Authorized Education Center (OAEC) (warunek dotyczy wyłącznie części II zamówienia)
 3. Posiadają doświadczenie, adekwatne do zakresu zamówienia, tj.:
 4. Posiadają doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych, przez co rozumieć należy zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat 2 usług szkoleniowych, z których każda miała wartość min. 16 tys. zł i polegała na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), dla minimum 70 uczestników. Przez usługę szkoleniową należy rozumieć usługę szkoleniową realizowaną na zlecenie jednego podmiotu w ramach jednej umowy (warunek dotyczy wyłącznie części I zamówienia )
 5. Posiadają doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych, przez co rozumieć należy zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat 2 usług szkoleniowych, z których każda miała wartość min. 523 tys. zł i polegała na organizacji i przeprowadzeniu autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle, dla min. 80 uczestników (w tym min. 20 uczestników autoryzowanych szkoleń Microsoft i min. 60 uczestników autoryzowanych szkoleń Oracle). Przez usługę szkoleniową należy rozumieć usługę szkoleniową realizowaną na zlecenie jednego podmiotu w ramach jednej umowy (warunek dotyczy wyłącznie części II zamówienia )

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają doświadczenie, adekwatne do zakresu zamówienia, tj.:

 1. Posiadają doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych, przez co rozumieć należy zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat 2 usług szkoleniowych, z których każda miała wartość min. 16 tys. zł i polegała na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), dla minimum 70 uczestników. Przez usługę szkoleniową należy rozumieć usługę szkoleniową realizowaną na zlecenie jednego podmiotu w ramach jednej umowy (warunek dotyczy wyłącznie części I zamówienia )
 2. Posiadają doświadczenie w realizacji usług szkoleniowych, przez co rozumieć należy zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat 2 usług szkoleniowych, z których każda miała wartość min. 523 tys. zł i polegała na organizacji i przeprowadzeniu autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle, dla min. 80 uczestników (w tym min. 20 uczestników autoryzowanych szkoleń Microsoft i min. 60 uczestników autoryzowanych szkoleń Oracle). Przez usługę szkoleniową należy rozumieć usługę szkoleniową realizowaną na zlecenie jednego podmiotu w ramach jednej umowy (warunek dotyczy wyłącznie części II zamówienia )

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem kadrowym przez co należy rozumieć, iż do zespołu projektowego realizującego niniejsze zamówienie, zaangażuje:

 1. minimum 2 trenerami do prowadzenia szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT, z których każdy posiada odpowiednie doświadczenie przez co rozumie się, iż w ostatnich 3 latach przed terminem złożenia ofert zrealizował nie mniej niż 250 godzin szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT. (warunek dotyczy wyłącznie części I zamówienia)
 2. minimum 1 trenerem dedykowanym do prowadzenia szkoleń autoryzowanych Microsoft, który od minimum 3 lat posiada uprawnienia do prowadzenia autoryzowanych szkoleń Microsoft tj. certyfikację MCT oraz certyfikację specjalistyczną zależną od tematyki prowadzonych szkoleń: MCSE, MCSD lub równoważne. Dodatkowo posiada odpowiednie doświadczenie przez co rozumie się, iż w ostatnich 3 latach przed terminem złożenia ofert zrealizował nie mniej niż 250 godzin szkoleń autoryzowanych przez Microsoft. (warunek dotyczy wyłącznie części II zamówienia)
 3. minimum 2 trenerami do prowadzenia szkoleń autoryzowanych Oracle, z których każdy od minimum 3 lat podsiada uprawnienia do prowadzenia autoryzowanych szkoleń Oracle tj. zarejestrowanym w systemie Oracle jako trener uprawniony do prowadzenia autoryzowanych szkoleń Oracle. Każdy z trenerów posiada odpowiednie doświadczenie przez co rozumie się, iż w ostatnich 3 latach przed terminem złożenia ofert zrealizował nie mniej niż 250 godzin szkoleń autoryzowanych przez Oracle. (warunek dotyczy wyłącznie części II zamówienia )

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferty składane przez potencjalnych Wykonawców muszą obejmować dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu (dla poszczególnych części zamówienia):

 1. Wykaz kadry wyznaczonej do realizacji Zamówienia, którą dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca, a w szczególności:
  1. minimum 2 trenerami do prowadzenia szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT, z których każdy posiada odpowiednie doświadczenie przez co rozumie się, iż w ostatnich 3 latach przed terminem złożenia ofert zrealizował nie mniej niż 250 godzin szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT. (dotyczy części I zamówienia)
  1. minimum 1 trenerem dedykowanym do prowadzenia szkoleń autoryzowanych Microsoft, który od minimum 3 lat posiada uprawnienia do prowadzenia autoryzowanych szkoleń Microsoft tj. certyfikację MCT oraz certyfikację specjalistyczną zależną od tematyki prowadzonych szkoleń: MCSE, MCSD lub równoważne. Dodatkowo posiada odpowiednie doświadczenie przez co rozumie się, iż w ostatnich 3 latach przed terminem złożenia ofert zrealizował nie mniej niż 250 godzin szkoleń autoryzowanych przez Microsoft. (dotyczy części II zamówienia)
  1. minimum 2 trenerami do prowadzenia szkoleń autoryzowanych Oracle, z których każdy od minimum 3 lat podsiada uprawnienia do prowadzenia autoryzowanych szkoleń Oracle tj. zarejestrowanym w systemie Oracle jako trener uprawniony do prowadzenia autoryzowanych szkoleń Oracle. Każdy z trenerów posiada odpowiednie doświadczenie przez co rozumie się, iż w ostatnich 3 latach przed terminem złożenia ofert zrealizował nie mniej niż 250 godzin szkoleń autoryzowanych przez Oracle. (dotyczy części II zamówienia)
 2. Wykaz w zrealizowanych usług, potwierdzających:
  1. posiadanie doświadczenia w realizacji usług szkoleniowych, przez co rozumieć należy zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat 2 usługi szkoleniowe, z których każda miała wartość min. 16 tys. zł i polegała na organizacji i przeprowadzeniu szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT (technologie informacyjno-komunikacyjne), dla minimum 70 uczestników. Przez usługę szkoleniową należy rozumieć usługę szkoleniową realizowaną na zlecenie jednego podmiotu w ramach jednej umowy (dotyczy wyłącznie części I zamówienia )
  1. posiadanie doświadczenia w realizacji usług szkoleniowych, przez co rozumieć należy zrealizowanie w okresie ostatnich 3 lat 2 usługi szkoleniowe, z których każda miała wartość min. 523 tys. zł i polegała na organizacji i przeprowadzeniu autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle, dla min. 80 uczestników (w tym min. 20 uczestników autoryzowanych szkoleń Microsoft i min. 60 uczestników autoryzowanych szkoleń Oracle). Przez usługę szkoleniową należy rozumieć usługę szkoleniową realizowaną na zlecenie jednego podmiotu w ramach jednej umowy (dotyczy wyłącznie części II zamówienia )
 3. Pełnomocnictwo /upoważnienie/ do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestracyjnych firmy (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez notariusza) [pełnomocnictwo jest wymagane również, gdy ofertę składają podmioty występujące wspólnie (konsorcjum), a oferta nie jest podpisana przez wszystkich członków konsorcjum.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

 1. Podczas oceny ofert Zamawiający będzie brał pod uwagę:
 2. Cenę (C) łączną realizacji zamówienia – waga 60%. ;
 3. Doświadczenie Wykonawcy (D) – waga 40%.

Zamawiający, dla każdej części odrębnie wybierze ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w ramach powyższych kryteriów.

 • Liczba punktów za cenę łączną realizacji całości zamówienia (dotyczy I i II części zamówienia)
  Przyznając liczbę punktów C za cenę realizacji zamówienia (odrębnie dla części I i części II) Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

C= Nc/Bc * 100

C- liczba punktów badanej oferty za cenę
Nc – najniższa cena złożonej oferty
Bc – cena badanej oferty

 • Liczba punktów za doświadczenie Wykonawcy w zakresie I części zamówienia

Przyznając liczbę punktów D za doświadczenie Wykonawcy Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za:
Doświadczenie Wykonawcy W organizacji i przeprowadzeniu szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT, wykazane w ramach 2 usług, o których mowa w punkcie 4.4.1, mierzone liczbą uczestników. Przez usługę szkoleniową należy rozumieć usługę szkoleniową realizowaną na zlecenie jednego podmiotu w ramach jednej umowy.

Cecha jakości usługi szkoleniowej:

 1. 141 – 220 uczestników szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT zgodnie z ramą DIGCOMP – Waga punktowa: 4 punkty
 2. 221 – 290 uczestników szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT zgodnie z ramą DIGCOMP – Waga punktowa: 8 punktów
 3. 291 – 360 uczestników szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT zgodnie z ramą DIGCOMP – Waga punktowa: 12 punktów
 4. 361 – 420 uczestników szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT zgodnie z ramą DIGCOMP – Waga punktowa: 16 punktów
 5. > 420 uczestników szkoleń nieautoryzowanych rozwijających elementarne kompetencje ICT zgodnie z ramą DIGCOMP – Waga punktowa: 20 punktów
 • Liczba punktów za doświadczenie Wykonawcy w zakresie II części zamówienia

Przyznając liczbę punktów D za doświadczenie Wykonawcy Zamawiający będzie przyznawał dodatkowe punkty za:
Doświadczenie Wykonawcy w organizacji i przeprowadzeniu autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle, wykazane w ramach 2 usług, o których mowa w punkcie 4.4.2, mierzone liczbą uczestników. Przez usługę szkoleniową należy rozumieć usługę szkoleniową realizowaną na zlecenie jednego podmiotu w ramach jednej umowy.

Cecha jakości usługi szkoleniowej: Waga punktowa:

 1. 161- 280 uczestników autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle – Waga punktowa: 8 punktów
 2. 281 – 380 uczestników autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle – Waga punktowa: 16 punktów
 3. 381 – 460 uczestników autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle – Waga punktowa: 24 punkty
 4. 461 – 520 uczestników autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle – Waga punktowa: 32 punkty
 5.  > 520 uczestników autoryzowanych szkoleń Microsoft i Oracle – Waga punktowa: 40 punktów
 • Łączna liczba punktów – D

Przyznając łączną liczbę punktów w ramach każdej części zamówienia Zamawiający będzie posługiwał się wzorem:

P = C * 60% + D

C – liczba punktów uzyskana za cenę.
D – liczba punktów uzyskana za doświadczenie Wykonawcy

Wykluczenia

Informacje o wykluczeniu w przypadku powiązania z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji;
 3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
 5. pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Brak powiązań Wykonawcy z Zamawiającym będzie weryfikowany na podstawie oświadczenia o braku powiązań, dołączonego do formularza oferty.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej