Szkolenie BHP w pracy zdalnej – czy jest obowiązkowe?

Jeszcze do niedawna pojęcie „pracy zdalnej” nie było aż tak popularne. Bardziej powszechna była telepraca i to uregulowania jej dotyczące znajdują się w Kodeksie pracy. O pracy zdalnej w kodeksie póki co nie ma ani słowa. Należy pamiętać, że praca zdalna i telepraca to nie są pojęcia tożsame. Najważniejszą różnicę pomiędzy nimi stanowi fakt, że praca zdalna nie musi być wykonywana przy pomocy środków komunikacji – co jest konieczne w przypadku telepracy – oraz jej charakter jest bardziej incydentalny.

Pojęcie „pracy zdalnej” nie ma swojego miejsca w Kodeksie pracy. Dopiero ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętych skutkami COVID­­‑19 wprowadziła kilka unormowań pracy zdalnej, do tej pory będącej pojęciem używanym dość swobodnie jako synonim telepracy czy home office. Zgodnie z zapisami tej ustawy:

  • praca zdalna może być wykonywana przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, lecz nie jest to konieczne;
  • narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca;
  • przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę, pod warunkiem że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę;
  • na polecenie pracodawcy pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania;
  • pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.

Jeśli pracownik otrzyma polecenie pracy zdalnej od swojego pracodawcy, to zasadą jest, że nie może jej odmówić. Wynika to bezpośrednio z zapisów Kodeksu pracy, zgodnie z którymi za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych, a także przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy – pracodawca może stosować kary upomnienia czy nagany.

Tarcza przewiduje, że w stanie zagrożenia epidemicznego albo w stanie epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie BHP w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Nowe przepisy przedłużają również ważność szkoleń okresowych, których termin przeprowadzenia przypada na czas trwania stanu epidemii, i zorganizowania ich w terminie późniejszym. W odniesieniu do szkoleń wstępnych umożliwia się przeprowadzenie części z nich za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. W czasie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  • pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  • pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  • pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w powyższych dwóch punktach;
  • ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Nawet jeśli praca jest wykonywana przez pracownika zdalnie, pracodawca musi wywiązać się wobec niego z podstawowych obowiązków, jakimi są badania wstępne i szkolenie BHP – nie można dopuścić pracownika do pracy bez ważnego przeszkolenia. Możliwe jest jednak szkolenie BHP zdalne, czyli przeprowadzone za pomocą środków teleinformatycznych. Nie jest to jednak realne w każdym przypadku. Szkolenie BHP w pracy zdalnej jest obowiązkowe dla wszystkich.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-szkolenie-bhp-w-pracy-zdalnej-czy-jest-obowiazkowe

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej