O czym należy pamiętać przy obsłudze BHP stanowisk sprzątających?

Pracownicy działający w sektorze utrzymania czystości są narażeni na pracę w warunkach, w których mogą wystąpić zdarzenia potencjalnie niebezpieczne. Pracownicy sprzątający wykonują swoje obowiązki nie tylko w biurach, ale również na halach magazynowych i produkcyjnych, a także często w pobliżu ruchliwych dróg. 

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie niezbędnych środków ochrony oraz właściwe przeszkolenie pracowników z zakresu przestrzegania procedur bezpieczeństwa obowiązujących na ich stanowisku pracy.  

Będąc pracodawcą i zatrudniając osoby zajmujące się sprzątaniem, należy zwrócić się do specjalisty z zakresu BHP o przygotowanie oceny ryzyka dla takiego stanowiska. Przez ocenę ryzyka rozumie się identyfikację i późniejszą analizę potencjalnych wydarzeń, które mogą mieć miejsce podczas wykonywania czynności zawodowych na danym stanowisku pracy.  Czynności te mogą mieć wpływ na zdrowie, życie, majątek lub otoczenie.  Po przeprowadzeniu analizy i identyfikacji następuje ocena ryzyka i na jej podstawie określa się procedury podstawowe oraz specjalne, a także dobierane są środki ochrony osobistej. 

Pracodawca jest zobligowany do zakupu oraz rozdysponowania środków ochrony osobistej. W zależności od rodzaju pracy, miejsca wykonywania obowiązków oraz otoczenia zewnętrznego, środki ochrony mogą się różnić dla poszczególnych pracowników, nawet jeżeli są oni zatrudnieni na tym samym stanowisku. 

Bez względu na otoczenie, w jakim pracownik wykonuje swoją pracę – czy jest to biuro, hala magazynowa, czy hala produkcyjna – jego podstawowym środkiem ochrony są odpowiednie rękawice. Osoby wykonujące pracę na stanowiskach sprzątających muszą być wyposażeni w rękawice, które we właściwy sposób będą chronić skórę oraz gwarantować zachowanie czystości i higieny podczas pracy. Rękawice ochronne mają za zadanie zabezpieczyć dłonie pracownika i chronić je przed kontaktem ze środkami chemicznymi, używanymi do sprzątania powierzchni, a także przed potencjalnymi substancjami niebezpiecznymi, które mogą się znajdować na tej powierzchni. 

Kolejnym podstawowym środkiem ochrony osobistej, w który należy wyposażyć każdego pracownika, są okulary ochronne. Pracownik pełniący obowiązki na stanowisku sprzątającym powinien ich używać w sytuacji, w której może dojść do potencjalnie niebezpiecznej sytuacji, podczas której mogą ucierpieć oczy oraz okolice oczu. Okulary ochronne zabezpieczają przed chemikaliami, pyłem oraz drobinkami metali lub innych potencjalnie niebezpiecznych materiałów. Okulary ochronne bezwzględnie powinny być używane przez osoby sprzątające hale magazynowe i produkcyjne. 

Poza okularami oraz rękawiczkami powinieneś wyposażyć pracownika w doraźne środki ochrony. Najczęściej jest to kask, niezbędny podczas sprzątania hal, gdzie pracują urządzenia suwnicowe lub dźwigowe. Niezbędne są również maseczki przeciwpyłowe i przeciwgazowe, które pracownik powinien stosować podczas pracy w środowisku o dużym zapyleniu. W przypadku, gdy prace porządkowe odbywają się poza budynkiem, potrzebne będą odblaskowe kamizelki, które sprawiają, że pracownik będzie lepiej widoczny. 

Istotną rolę w wyposażeniu pracownika odgrywa tak zwany sprzęt ostrzegawczy. Może to być tabliczka „Uwaga! Śliska powierzchnia” lub oznakowanie takie jak „Prace na wysokościach”. Wystąpienie zdarzenia, które dotknie postronną osobę i wynika z prowadzenia prac sprzątających bez prawidłowego oznakowania, może skutkować pociągnięciem pracodawcy do odpowiedzialności cywilnej, a nawet karnej! 

Bardzo ważnym aspektem szkolenia BHP pracowników zajmujących się sprzątaniem jest określenie zakresu kontroli stanu technicznego sprzętu, którym pracują. Każdorazowo przed przystąpieniem do pracy należy skontrolować stan techniczny urządzeń, w szczególności takich jak podesty czy drabiny i inne urządzenia do pracy na wysokościach. 

Konieczna jest kontrola odkurzaczy i innych urządzeń elektrycznych. Pracownik powinien natychmiast zgłosić swojemu przełożonemu ewentualne nieprawidłowości lub uszkodzenia.

Równie istotne, co kontrola sprzętu służącego do pracy, jest posiadanie wiedzy dotyczącej działania w przypadku wystąpienia zagrożenia lub ewentualnego zdarzenia potencjalnie niebezpiecznego. Zasady przeciwdziałania takim zdarzeniom oraz działania po ich wystąpieniu powinny być ściśle określone w wewnątrzzakładowych procedurach BHP. 

Pracownik nie może wykonywać swoich obowiązków w warunkach, które zagrażają zdrowiu lub życiu jego oraz innych pracowników. Pracownik działu sprzątającego podczas pracy powinien zwracać szczególną uwagę na możliwość wystąpienia zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych, a w przypadku ich wystąpienia zgłosić taki fakt przełożonemu.  W przypadku gdy w zdarzeniu potencjalnie niebezpiecznym poszkodowani zostali ludzie, pracownik powinien znać procedury postępowania w takich przypadkach. 

Źródło: https://inzynieriabhp.pl/stanowiska-sprzatajace-obsluga-bhp/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej