Na czym polega obowiązek konsultacji w zakresie BHP?

Pracodawca jest zobowiązany do konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, niezależnie od tego, ilu pracowników zatrudnia.

Obowiązek konsultacji dotyczy w szczególności:

  • zmian w organizacji pracy i wyposażeniu stanowisk pracy, wprowadzania nowych procesów technologicznych oraz substancji chemicznych i ich mieszanin, jeżeli mogą one stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia pracowników;
  • oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku;
  • tworzenia służby bhp lub powierzania wykonywania zadań tej służby innym osobom oraz wyznaczania pracowników do udzielania pierwszej pomocy, a także wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników;
  • przydzielania pracownikom środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego;
  • szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracownicy lub ich reprezentanci mogą przedstawiać pracodawcy wnioski w sprawie eliminacji lub ograniczenia zagrożeń zawodowych. Mają także prawo domagać się przeprowadzenia kontroli bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zastosowania środków prawnych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzania konsultacji, a zwłaszcza zapewnienia, aby odbywały się one w godzinach pracy. Za czas nieprzepracowany w związku z udziałem w konsultacjach pracownicy lub ich przedstawiciele zachowują prawo do wynagrodzenia.

Pracownicy lub ich przedstawiciele nie mogą ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla siebie konsekwencji z tytułu prowadzonej działalności konsultacyjnej; dotyczy to również pracowników lub ich przedstawicieli wchodzących w skład komisji bhp.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-komisja-bhp-a-konsultacje-w-zakresie-bhp

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej