Kto może w zakładzie pracy czyścić klimatyzację?

Powszechnie obowiązujące przepisy prawa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie zawierają szczegółowych rozwiązań dotyczących czyszczenia klimatyzacji. Należy więc uznać, że praca ta jest dozwolona pod zwykłymi warunkami.

Pracownicy powinni się przede wszystkim charakteryzować wymaganymi umiejętnościami i znajomością przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, o których mowa w art. 2373 § 1 Kodeksu pracy. Wymagania te powinny zostać potwierdzone szkoleniami w dziedzinie bhp (instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy, szkolenie okresowe), a przed dopuszczeniem pracownika do tych prac powinien on również uzyskać orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań lekarskich do wykonywania pracy zgodnej z warunkami opisanymi w skierowaniu na profilaktyczne badania lekarskie. Skierowanie natomiast powinno być spójne w swojej treści z wynikami oceny ryzyka zawodowego, która powinna w szczególności uwzględniać (o ile w tym konkretnym przypadku występują):

  • prace na wysokości,
  • niebezpieczne czynniki biologiczne,
  • niebezpieczne czynniki chemiczne,
  • ręczne przemieszczanie ciężarów,
  • zagrożenia związane z używaniem elektronarzędzi itp.

Sama praca powinna być wykonywana na podstawie instrukcji bhp, dla których wymagania określone są w § 41 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Instrukcje te powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. Instrukcje dotyczące prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i preparatów chemicznych powinny uwzględniać informacje zawarte w kartach charakterystyki tych substancji i preparatów.

W instrukcjach opracowanych przez pracodawcę należy również uwzględniać wymagania w zakresie konserwacji i czyszczenia klimatyzacji określone przez jej producenta. Jeśli, zgodnie z wytycznymi producenta, czyszczenie klimatyzacji wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności, to pracodawca powinien zapewnić spełnienie tych wymagań. Zgodnie bowiem z § 32 pkt 2 rozporządzenia w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy pracodawca ma obowiązek podjąć niezbędne działania, aby pracownicy wykonujący naprawy, modernizację, konserwację lub obsługę maszyn odbyli specjalistyczne przeszkolenie w tym zakresie.

Należy również pamiętać o konieczności spełniania obowiązków dotyczących prac szczególnie niebezpiecznych (np. prace na wysokości, prace z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi), zgodnie z Działem IV rozdziałem 6 r.o.b.h.p.

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/kto-moze-w-firmie-czyscic-klimatyzacje,507760.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej