Kim jest rzeczoznawca ds bhp?

Rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy to ktoś, kto opiniuje projekty budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych lub też ich części, jeżeli przewiduje się w nim pomieszczenia pracy. Rzeczoznawca dokładnie sprawdza budynek i stwierdza, czy spełnia on wszelkie normy, wskazane w przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, a także obowiązujące zasady ergonomii.

Uprawnienia rzeczoznawcy ds. bhp nadaje Główny Inspektor Pracy na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatów na Rzeczoznawców. Zawód ten może wykonywać osoba, która ukończyła wyższe studia techniczne, legitymuje się co najmniej 5-letnią praktyką zawodową w zakresie ukończonego kierunku studiów, ukończyła kurs przygotowujący do opiniowania projektów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii, przeprowadzony przez podmiot upoważniony przez Głównego Inspektora Pracy, według programu zatwierdzonego przez Głównego Inspektora Pracy, a także złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed Komisją.

Rzeczoznawcy do spraw bhp mogą posiadać różnorodne uprawnienia w konkretnych rodzajach budownictwa i grupach projektowych. Na przykład uprawnienie rzeczoznawcy do spraw bhp w budownictwie powszechnym oznacza się symbolem “1.0” i umożliwia ono sprawdzanie obiektów administracyjnych, socjalnych, kultury i sztuki, nauki, oświaty, szkolnictwa, sportu i wypoczynku, przedszkola, domów dziecka, hoteli, obiektów handlu hurtowego i detalicznego, małych zakładów produkcyjnych i usługowych oraz rzemieślniczych, z przewidywanym zatrudnieniem do 20 osób, oczyszczalni ścieków, przepompowni, a także stacji uzdatniania wody. Zupełnie inne uprawnienia są natomiast wymagane w innych branżach, jak chociażby w budownictwie przemysłowym albo budownictwie specjalistycznym.

Źródło: https://www.tbf.pl/blog/kim-jest-rzeczoznawca-do-spraw-bhp/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej