Kiedy pracownik może ponieść konsekwencje za nieprzestrzeganie zasad BHP?

Przepisy jednoznacznie określają, że pracodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunku w zakładzie pracy. Pracownicy z kolei są zobowiązanie są do przestrzegania przepisów w tym zakresie zarówno ogólnych jak i tych dotyczących konkretnego miejsca pracy.

Przepisy prawa pracy określają zakres odpowiedzialności pracownika. Teoretycznie jest w tym zakresie ograniczony, jednak przepisy są dosyć ogólne i dają sporą swobodę interpretacji. Zgodnie z Kodeksem pracy kary mogą wynikać z:

 • nieprzestrzegania przez pracownika ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
 • nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • nieprzestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 • nieprzestrzegania przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Wymienione przepisy odnoszą się do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Nie oznacza to jednak, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej nie może być ukarany. W takich przypadkach podstawą nie mogą być przepisy prawa pracy. Uruchomienie procedury pociągnięcia pracownika do odpowiedzialności następuję w momencie uzyskania przez pracodawcę informacji o zaistnieniu przewinienia.

Kara może być nałożona do dwóch tygodni od uzyskania informacji przez pracodawcę i nie później niż trzech miesiące od dopuszczenia się naruszenia.

Pracownik służby BHP po stwierdzeniu naruszania zasad bezpieczeństwa w pierwszej kolejności może upomnieć pracownika w uzasadnionych przypadkach może odbyć rozmowę dyscyplinującą. Dotyczy to głównie lżejszych jednorazowych przewinień. W przypadku poważniejszych przewinień zwłaszcza powtarzających się pracownik służby BHP może zwrócić się do pracodawcy o nałożenie na pracownika kary dyscyplinującej. Pracownikowi służby BHP przysługuje również prawo odsunięcia od pracy pracownika nie wypełniającego zasad bezpieczeństwa.

Kara może być nałożona „po uprzednim wysłuchaniu” pracownika. W czasie wysłuchania obecni oprócz pracownika i pracodawcy również bezpośredni przełożony i pracownik służby BHP. Wbrew temu co sugeruje nazwa pracownik ma prawo do złożenia wyjaśnień w formie pisemnej. Przed podjęciem decyzji o rodzaju kary pracodawca powinien wziąć pod uwagę rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych,

stopień winy pracownika, dotychczasowy stosunek pracownika do pracy.

Kara może mieć formę: upomnienia, nagany, kary pieniężnej.

Kary upomnienia nagany udzielane są za mniej poważne przewinienia polegające na nieprzestrzeganiu:

 • ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy,
 • przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przepisów przeciwpożarowych,
 • przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy,
 • przyjętego sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy.

Kara pieniężna może być nałożona za:

 • nieprzestrzeganie przez pracownika przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy lub przepisów przeciwpożarowych,
 • opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia,
 • stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości,
 • spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Pracodawca jest zobowiązany poinformować pracownika o nałożeniu kary w formie pisemnej. Powiadomienie takie powinno zawierać trzy elementy.

 • Informację o rodzaju przewinienia, przy czym informacja taka powinna dokładnie określać rodzaj przewinienia.
 • Datę przewinienia
 • Informację o prawie zgłoszenia sprzeciwu w terminie siedmiu dni.

Źródło: https://www.seka.pl/kary-dla-pracownikow-za-nieprzestrzeganie-zasad-bhp/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej