Jakie to są prace szczególnie niebezpieczne?

Prace szczególnie niebezpieczne, takie jak np., na wysokości – już powyżej 1 m nad poziomem podłoża, prace np. remontowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu, czy prace z użyciem substancji chemicznych są wykonywane na co dzień w wielu zakładach. Brak odpowiednich procedur w tym zakresie, w razie wypadku przy pracy, może powodować bardzo poważne konsekwencje dla pracodawcy, osób kierujących pracownikami, a nawet dla służby bhp.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) definiuje cztery rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych. Są to

  • roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części
  • na wysokości
  • w zamkniętych przestrzeniach
  • z użyciem materiałów niebezpiecznych

Prace szczególnie niebezpieczne wykonywane w niektórych gałęziach przemysłu czy energetyce są uregulowane innymi przepisami niż rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bhp.

Zgodnie z § 80 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) – dalej r.o.b.h.p., przez prace szczególnie niebezpieczne rozumie się prace, o których mowa w Dziale IV, rozdział 6, oraz prace określone jako szczególnie niebezpieczne w innych przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy lub w instrukcjach eksploatacji urządzeń i instalacji, a także inne prace o zwiększonym zagrożeniu lub wykonywane w utrudnionych warunkach, uznane przez pracodawcę jako szczególnie niebezpieczne.

Każdy pracodawca powinien pamiętać, że ma obowiązek ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących w zakładzie pracy. Pracownicy, a zwłaszcza osoby kierujące pracownikami, powinni wiedzieć jakie prace uważa się za szczególnie niebezpieczne w danym zakładzie pracy. W związku z prowadzeniem prac szczególnie niebezpiecznych, konieczne jest zapewnienie odpowiednich środków bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac ale także, nie mniej ważne jest również zaplanowanie postępowania w przypadku,  wypadku przy pracy lub innego zdarzenia.

Przy wykonywaniu takich  pracodawca musi zapewnić:

  • bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób,
  • odpowiednie środki zabezpieczające,
  • instruktaż pracowników obejmujący w szczególności  imienny podział pracy,  kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach (§ 81 r.o.b.h.p.)

Źródło: https://e-specjalistabhp.pl/artykuly/news,144,prace-szczegolnie-niebezpieczne.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej