Jakie są wymogi BHP w zakresie w zakresie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych?

Za pomieszczenia higieniczno-sanitarne uważa się  szatnie, umywalnie, ustępy, pomieszczenia z natryskami, jadalnie (z wyjątkiem stołówek), pomieszczenia służące do schronienia się przed zimnem,

pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia, odpylania odzieży roboczej lub ochronnej.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej: rozporządzenie w sprawie BHP) pomieszczenia te powinny być usytuowane w budynku, w którym odbywa się praca lub też w budynku połączonym z nim obudowanym przejściem. Przejście to powinno być ogrzewane w przypadku przechodzenia z pomieszczeń ogrzewanych. Wymagania te nie mają zastosowania do ustępów zaopatrzonych w szczelne zbiorniki nieczystości, jak również pomieszczeń do ogrzewania się pracowników wykonujących pracę na otwartej przestrzeni.

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP określa rodzaj oraz wielkość pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w zakładzie pracy oraz przedstawia, jakie wymagania powinny spełniać, a mianowicie:

  • pomieszczenia higieniczno-sanitarne należy dostosować do liczby zatrudnionych pracowników, wykorzystywanych technologii i rodzajów prac oraz warunków pracy,
  • powinny być utrzymywane w stanie, który zapewni bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich, zasada ta dotyczy również urządzeń znajdujących się w pomieszczeniach,
  • ich lokalizacja powinna wykluczyć konieczność przejścia przez pomieszczenia, w których stosuje się substancje trujące lub materiały zakaźne albo wykonywane są prace szczególnie brudzące (wyjątek stanowią pracownicy pracujący z tymi czynnikami),
  • powinny być ogrzewane, oświetlane i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami,
  • wysokość pomieszczeń nie powinna być w świetle mniejsza niż 2,5 m (wyjątek stanowią łaźnie ogólnodostępne, ich wysokość powinna wynosić co najmniej 3,0 m). Przepisy dopuszczają zmniejszenie wysokości pomieszczeń do 2,2 m w świetle w stosunku do suteren, piwnic lub poddaszy (wyłączając ogólnie dostępne ustępy i łaźnie).

Źródło:  https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pomieszczenia-higieniczno-sanitarne

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej