Jakie są obowiązki w zakresie bhp w stosunku do pracowników tymczasowych?

Obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest zapewnienie w miejscu pracy pracownikowi tymczasowemu identycznego poziomu bezpieczeństwa pracy, jak w przypadku zatrudnienia pracowników oraz osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy.

Za zapewnienie pracownikowi tymczasowemu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy odpowiedzialny jest pracodawca użytkownik. W związku z tym zobowiązany jest on dostarczyć pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnić napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadzić szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz oceny ryzyka zawodowego, a także poinformować o tym ryzyku. Pracodawca użytkownik ustala także okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, jeżeli pracownik tymczasowy mu ulegnie.

Przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym agencja pracy tymczasowej i pracodawca użytkownik uzgadniają na piśmie zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, innych niż wskazane powyżej.

Zgodnie z zasadą, która wynika z Kodeksu pracy, pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Niedopuszczenie do pracy pracownika bez ważnego orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy dotyczy także przypadków świadczenia pracy przez pracowników tymczasowych.

Kwestia skierowania pracownika tymczasowego na badania profilaktyczne nie została uregulowana w Ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – dalej u.z.p.t. – jednak w art. 9 ust. 3 pkt 2 ustawodawca zastrzegł, że przed zawarciem umowy o pracę między agencją pracy tymczasowej a pracownikiem tymczasowym strony mogą uzgodnić na piśmie zakres przejęcia przez pracodawcę użytkownika obowiązków związanych z bhp, innych niż określone w art. 9 ust. 2a u.z.p.t. W związku z tym obowiązek skierowania na badania profilaktyczne może spoczywać zarówno na agencji pracy tymczasowej, jak i na pracodawcy użytkowniku.

Obowiązek zapewnienia szkoleń bhp pracownikom tymczasowym przed dopuszczeniem do pracy spoczywa na pracodawcy użytkowniku i wynika z art. 9 ust. 2a u.z.p.t.

Pracodawca użytkownik nie może dopuścić pracownika tymczasowego do wykonywania pracy, do której nie posiada wymaganych kwalifikacji lub umiejętności, a także wystarczającej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

Zapewnienie odzieży i obuwia roboczego pracownikowi tymczasowemu leży po stronie pracodawcy użytkownika. Podobnie jak w przypadku pracowników zatrudnionych bezpośrednio przez pracodawcę, jeżeli odzież własna pracownika tymczasowego może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu lub wymagają tego względy technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa pracy, obowiązkiem pracodawcy użytkownika jest dostarczenie nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego. Pracodawca użytkownik jest obowiązany zapewnić, aby stosowana odzież i obuwie robocze posiadały właściwości ochronne i użytkowe, a także zapewnić odpowiednio ich pranie, konserwację, naprawę, odpylanie i odkażanie.

Jeżeli pracodawca użytkownik nie jest w stanie zapewnić prania odzieży roboczej, może przekazać ten obowiązek pracownikowi tymczasowemu, pod warunkiem przyznania mu ekwiwalentu pieniężnego w wysokości poniesionych przez niego kosztów. Rozwiązanie takie jest dopuszczalne pod warunkiem dokonania na piśmie odpowiednich uzgodnień w tym zakresie między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem.

Obowiązek dostarczenia środków ochrony indywidualnej obciąża pracodawcę użytkownika, jeżeli wymaga tego rodzaj świadczonej pracy. Środki ochrony indywidualnej powinny być stosowane w przypadkach, gdy nie ma możliwości uniknięcia zagrożeń lub nie można ich ograniczyć w stopniu wystarczającym, stosując odpowiednią organizację pracy lub środki ochrony zbiorowej.

Do obowiązków pracodawcy użytkownika należy dokonanie oceny ryzyka związanego z wykonywaną pracą, jak również stosowanie niezbędnych środków profilaktycznych, które je minimalizują. Spoczywa na nim również obowiązek zapoznania pracownika tymczasowego z przeprowadzoną oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku pracy. Pracownik tymczasowy powinien natomiast potwierdzić własnoręcznym podpisem, że został poinformowany o zagrożeniach występujących na jego stanowisku pracy.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-pracownik-tymczasowy-obowiazki-w-zakresie-bhp

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej