Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków BHP w pomieszczeniach w pracy?

Pracodawca jest zobowiązany do takiej organizacji pomieszczeń, aby zapewniały one pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Należy o to zadbać już na etapie budowy a w razie przebudowy dokonywać wszystkich koniecznych zmian wynikających aktualnych wymogów prawnych i pojawiających się nowych możliwości technicznych.

Pracodawca ma obowiązek:

 • zapewnić, aby budowa lub przebudowa obiektu budowlanego, w którym przewiduje się pomieszczenia pracy, była wykonywana na podstawie projektów uwzględniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zapewnić, aby obiekty budowlane, w których znajdują się pomieszczenia pracy, były zbudowane i utrzymywane zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane oraz jej aktach wykonawczych
 • zapewnić pomieszczenia pracy odpowiednie do rodzaju wykonywanych prac i liczby zatrudnionych pracowników
 • utrzymywać obiekty budowlane, pomieszczenia pracy oraz związane z nimi tereny i urządzenia w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne warunki pracy
 • dopilnować kontroli obiektu budowlanego przez właściciela lub zarządcę.

Kontrole obiektu budowlanego odbywają się:

 • okresowo, co najmniej raz w roku – sprawdzają stan techniczny:
  • elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania czynników występujących podczas użytkowania obiektu
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska
  • instalacji gazowych i przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)
 • okresowo, co najmniej raz na 5 lat – polegają na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia, badaniu instalacji elektrycznej i piorunochronnej dotyczącej sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.

Kontrole przeprowadzają osoby z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności.

Źródło: https://www.seka.pl/bhp-pomieszczenia-pracy/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej