Jakie są obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej?

Na pracodawcy ciąży szereg obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Musi on wyznaczyć pracownika do wykonywania czynności w zakresie ochrony przeciwpożarowej i zapewnienia ewakuacji pracowników zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpożarowej. Ma również obowiązek zadbać o bieżącą łączność z wyspecjalizowanymi służbami zewnętrznymi.

Szczegółowe obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony przeciwpożarowej to:

 • wyznaczenie osoby do udzielania pierwszej pomocy, ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej; pełna informacja powinna zawierać imię i nazwisko tej osoby, miejsce wykonywania pracy oraz numer telefonu lub innego środka komunikacji elektronicznej, pod którym można się z nią skontaktować; osoba, której powierzone zostaną czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej, powinna posiadać odpowiednie kwalifikacje, czyli być przeszkolona w danym zakresie;
 • przestrzeganie wymagań budowlanych, instalacyjnych i technologicznych podczas projektowania, wykonawstwa i eksploatacji obiektów;
 • wyposażenie obiektów w sprzęt i urządzenia przeciwpożarowe, zapewnienie ich właściwego stanu technicznego oraz właściwego do nich dostępu (szczególnie do podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów);
 • przygotowanie obiektu do prowadzenia akcji ratowniczej, w tym zapewnienie sprawnych technicznie i dostępnych (szczególnie w porze zimowej) źródeł i miejsc poboru wody do celów gaśniczych;
 • przestrzeganie wymagań bezpieczeństwa pożarowego związanych z pro- wadzeniem procesów technologicznych mogących powodować zagrożenie pożarem lub wybuchem; szczególnie należy zadbać o sprawność urządzeń zabezpieczających, a każdą awarię usuwać przed ponownym uruchomieniem linii technologicznej lub procesu technologicznego;
 • przestrzeganie zasad eksploatacji instalacji technicznych (elektrycznej, piorunochronnej, gazowej, kominowej i wentylacyjnej), maszyn i urządzeń poprzez zapewnienie ich okresowych przeglądów i konserwacji;
 • stosowanie do ochrony przeciwpożarowej sprzętu, urządzeń, elementów, środków i instalacji posiadających aprobatę, certyfikaty ITB i/lub CNBOP;
 • zaznajomienie pracowników z przepisami przeciwpożarowymi i porządkowymi (z uwzględnieniem obsługi sprzętu przeciwpożarowego i prowadzenia ewakuacji) oraz ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru lub innego zagrożenia;
 • opracowanie dla obiektów użyteczności publicznej i zbiorowego zamieszkania instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz umieszczenie wymagań przeciwpożarowych dotyczących procesów technologicznych w instrukcji technologiczno-ruchowej (w zakładach przemysłowych);
 • zapewnienie osobom przebywającym w obiekcie bezpieczeństwa odpowiednich warunków ewakuacji przez odpowiednie zabezpieczenie klatek schodowych (ich wydzielenie i oddymianie) oraz przestrzeganie wymagań przepisów w zakresie stopnia palności elementów zastosowanych na drogach komunikacji ogólnej służących celom ewakuacji lub w pomieszczeniach, w których może przebywać jednocześnie ponad 50 osób;
 • przeprowadzanie w zakładach produkcyjnych ćwiczeń z zakresu likwidowania źródeł zagrożeń, a w obiektach użyteczności publicznej ćwiczeń z ewakuacji ludzi i mienia; w razie potrzeby zakres ćwiczeń należy skonsultować z właściwą terenowo komendą miejską/powiatową PSP.

Źródło: materiały Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy

Źródło:  https://www.seka.pl/obowiazki-pracodawcy-w-zakresie-ochrony-przeciwpozarowej/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej