Jakie są obowiązki kierownika budowy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Kierownik budowy ma obowiązek sporządzić lub zadbać, aby został sporządzony (w oparciu o informację opracowaną przez projektanta) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Plan powinien uwzględniać specyfikę robót budowlanych, stwarzających wysokie ryzyko utraty życia lub zdrowia. Szczegółowy zakres i formę planu określa ją przepisy wykonawcze do ustawy Prawo budowlane.

Kierownik budowy jest równocześnie koordynatorem działań na rzecz bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, a zatem:

  • organizuje i kieruje budową obiektu budowlanego zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami techniczno-budowlanymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • koordynuje realizację zadań zapobiega ących zagrożeniom bezpieczeństwa i ochrony zdrowia:
    • przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót budowlanych lub ich po szczególnych etapów, które ma ją być prowadzone jednocześnie lub kolejno,
  • przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich po szczególnych  etapów.

Kierownik budowy, koordynując działania zapewniające przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, powinien wymagać od wykonawców robót dokumentów potwierdzających odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia kwalifikacyjne zatrudnionych pracowników, właściwe przeszkolenie pracowników w zakresie bhp, wyposażenie pracowników w odpowiednie dla wykonywanej przez nich pracy środki ochrony indywidualnej.

Kierownik budowy, niezależnie od nowych obowiązków koordynatora bhp, w dalszym ciągu jest odpowiedzialny za techniczną prawidłowość wykonywania robót, terminowość przebiegu prac na budowie, prowadzenie dokumentacji budowy, zapewnienie bezpieczeństwa publicznego przez ograniczenie dostępu do placu budowy osobom nieupoważnionym.

Kierownik budowy – koordynator bhp to stanowisko ważne i odpowiedzialne. Pracownicy budownictwa narażeni są na szczególnie wiele zagrożeń – wykonywane przez nich prace na wysokości, w wykopach i z użyciem maszyn należą do objętych wysokim ryzykiem zawodowym.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/228205/bhp%20-%20obowiazki%20kierownika%20budowy.pdf

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej