Jakie są kary za utrudnianie czynności kontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy (PIP)?

Państwowa Inspekcja Pracy, podobnie jak każdy państwowy organ kontroli nadzoru funkcjonuje na podstawie dedykowanej ustawy. W tym przypadku jest to ustawa z 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy. Ustawa reguluje w szczególności takie kwestie jak: organizację urzędu, jego zadania, zakres działania organów PIP oraz postępowanie kontrolne.

W ramach postępowania kontrolnego przepisy gwarantują inspektorom szereg przywilejów. Należy pamiętać, że inspektorzy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności: stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

Inspektor pracy może też swobodnie poruszać się po terenie podmiotu kontrolowanego, bez obowiązku uzyskiwania przepustki. Nie podlega też rewizji osobistej, także w przypadku, jeżeli przewiduje ją wewnętrzny regulamin podmiotu kontrolowanego. Natomiast podmiot kontrolowany (pracodawca, przedsiębiorca) ma obowiązek zapewnić inspektorowi pracy warunki i środki niezbędne do sprawnego przeprowadzenia kontroli. W szczególności musi: niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały, zapewnić terminowe udzielanie informacji, udostępnić urządzenia techniczne, udostępnić, w miarę możliwości, oddzielne pomieszczenie z odpowiednim wyposażeniem.

Jak wiemy, zdarzają się przypadki utrudniania prowadzenia kontroli inspektorom PIP. W zależności od konkretnego przypadku kwalifikowane są one w kategoriach wykroczenia lub przestępstwa – ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Z kodeksu pracy wynika, iż kto utrudnia działalność organu Państwowej Inspekcji Pracy, w szczególności uniemożliwia prowadzenie wizytacji zakładu pracy lub nie udziela informacji niezbędnych do wykonywania jej zadań – popełnia wykroczenie zagrożone karą od 1000 do 30000 zł.

Z art. 225 kodeksu karnego wynika natomiast, że kto osobie uprawnionej do kontroli w zakresie inspekcji pracy lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Uwzględniając powyższe, należy zauważyć, że żaden przepis, ani z kodeksu pracy, ani kodeksu karnego, nie mówi, że zarzutu utrudniania prowadzenia kontroli PIP, odnosi się tylko do czynności określonych w ustawie o PIP. Można zatem uznać, że zarzut utrudniania lub udaremnienia czynności służbowych, jak najbardziej może być sformułowany w przypadku kontroli zdalnych czy hybrydowych. Jeżeli pracodawca lub jego przedstawiciel narusza pozaustawowe zasady kontroli zdalnych oraz hybrydowych, obowiązujące w czasie epidemii, możne również ponieść karę za wykroczenie lub przestępstwo.

Źródło: https://www.portalbhp.pl/blog/kara-za-utrudnianie-czynnosci-kontrolnych-pip–9898.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej