Jakie prace mogą wykonywać pracownicy młodociani?

Zgodnie z Kodeksem pracy za pracownika młodocianego uważa się osobę powyżej 15 roku życia, która nie ukończyła 18 lat. Jednak nie wszystkie prace mogą być wykonywane przez młodocianych a przed zatrudnieniem muszą być spełnione określone warunki.

Do zatrudnienia pracownika młodocianego może dojść jedynie, jeżeli dana osoba ukończyła co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz posiada zaświadczenia lekarskie stwierdzające, że wykonywana praca nie stwarza zagrożenia dla zdrowia. Prawo zasadniczo nie dopuszcza zatrudniania osób poniżej 15 roku życia. Od tej zasady istnieje kilka wyjątków, ale jedynie jeżeli wykonywana praca ma charakter przyuczenia do zawodu.

Co do zasady pracownika młodocianego można zatrudnić tylko do prac lekkich. Jeżeli pracownik młodociany nie posiada odpowiednich kwalifikacji zawodowych to można go zatrudnić jedynie na zasadach przyuczenia do zawodu. Za prace lekkie uważa się takie, które nie stwarzają zagrożenia dla życia i zdrowia oraz rozwoju psychicznego, ponadto nie utrudniają młodocianemu wypełnienia obowiązku szkolnego. W przepisach prawa pracy nie podają żadnego wykaz prac lekkich. Podstawę stanowi opinia lekarza oraz decyzja pracodawcy.

Pracodawca zatrudniający pracowników młodocianych jest zobowiązany do zamieszczenia w regulaminie pracy wykazu prac wzbronionych i dozwolonych takim pracownikom. Wykaz ten musi być zatwierdzony przez stosownego inspektora pracy. Przed przystąpieniem do pracy pracownik młodociany powinien z nim zapoznany a sam wykaz musi być wywieszony w zakładzie pracy. Bezwzględnie zabronione jest wykonywanie prac zawartych w Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Jak już wspomniano przed przystąpieniem do pracy młodociany musi bezwzględnie uzyskać orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych, powinien on również przechodzić badania okresowe w terminach wyznaczonych przez lekarza. W przypadku stwierdzenia przez lekarza zaistnienia szkodliwości zdrowotnej młodociany powinien niezwłocznie być odsunięty od wykonywania danej pracy.

W zakresie czasu pracy:

  • Młodociany nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę (młodociany do 16. roku życia – 6 godzin).
  • Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.
  • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny na dobę, musisz wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy.
  • Nie można zatrudniać młodocianego w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach – zwłaszcza młodocianego, który nie ukończył 15 lat – pora nocna przypada pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00).
  • Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.
  • Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Źródło: https://www.seka.pl/jakie-prace-moga-wykonywac-mlodociani/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej