Jakie prace mogą wykonywać młodzi pracownicy?

Określenie „młody pracownik” odnosi się do osób w wieku 15-24 lata. Określenie to obejmuje zarówno osoby, które zakończyły już edukację i rozpoczęły pracę, jak i uczniów odbywających szkolenia zawodowe w przedsiębiorstwach (praktyki), studentów dorabiających w czasie wolnym (wakacje, dni wolne, wieczory), czy osoby łączące pracę zarobkową z nauką w systemie zaocznym.

Pracownicy młodzi stanowią szczególną grupę wśród pracowników, bowiem rozpoczynając swoją aktywność zawodową, wnoszą na ogół do pracy nowoczesną wiedzę teoretyczną oraz entuzjazm, czego pochodną jest nowatorskie podejście do rozwiązywania problemów – a dopiero z wiekiem nabierają doświadczenia zawodowego. Ta grupa pracowników budzi również szczególne zainteresowanie ze względu na odnotowywaną w niej od lat najwyższą wypadkowość w pracy. podwyższona wypadkowość jest wynikiem wielu czynników, takich jak brak doświadczenia zawodowego, brak wiedzy o istniejących czy potencjalnych zagrożeniach i metodach zapobiegania im, a także niepełna dojrzałość fizyczna i psychiczna młodych pracowników sprzyjająca brawurowym zachowaniom.

Głównym motywem podejmowania pracy zawodowej przez osoby młode jest sytuacja ekonomiczna, a dopiero na dalszym miejscu satysfakcja z pracy czy też możliwość samorozwoju. Istotne jest również to, iż młodzi ludzie nisko oceniają takie aspekty pracy zawodowej, jak możliwość awansu czy też zgodność z kwalifikacjami.

W stosunku do osób w wieku 19-24 lat obowiązują ogólne zasady i przepisy obowiązujące w kraju, w stosunku do osób bardzo młodych w wieku 15-18 lat (młodocianych) zastosowanie mają odrębne przepisy dotyczące bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Młodociani mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę tylko przy wykonywaniu prac lekkich, które nie powodują zagrożenia dla zdrowia, życia i rozwoju psychofizycznego młodocianego. Pracodawca zatrudniający młodocianych zobowiązany jest do sporządzenia wykazu prac lekkich, przy których może ich zatrudnić. Wykaz ten musi uzyska aprobatę lekarza medycyny pracy oraz zatwierdzenie przez właściwego inspektora pracy. Tworząc ten spis, pracodawca musi uwzględnić występujące u niego warunki pracy i stanowiska oraz wykaz prac wzbronionych młodocianym.

Prawo chroni młodocianych przed wykonywaniem prac, które:

• są ograniczone wyłącznie do dźwigania, przenoszenia i przewożenia ładunków (także środkami transportu),

• narzucają powtarzalność ruchów,

• w przypadku dziewcząt: wymuszają przewożenie ładunków na dwukołowych wózkach poruszanych ręcznie oraz taczkach.

Młodociany pracownik nie może również pracować w narażeniu na szkodliwe działanie czynników chemicznych (np. środków ochrony roślin, leków psychotropowych, substancji rakotwórczych), fizycznych (np. promieniowanie laserowe, nadfioletowe), biologicznych (materiały zakaźne) i pyłów (np. uczulających lub o działaniu mutagennym). Ze względu na zagrożenie wypadkami, młodocianych nie wolno zatrudniać na stanowiskach stwarzających ryzyko urazu (np. w transporcie kolejowym, w kamieniołomach, przy nieodpowiednim oświetleniu).Przepisy prawa chronią nie tylko zdrowie fizyczne młodocianych, ale także psychiczne poprzez zakaz wykonywania prac w warunkach nadmiernego obciążenia psychicznego (wymagających odbioru i przetwarzania dużej liczby informacji, podejmowania trudnych decyzji i in.), prac, które mogą zaburzać dalszy rozwój psychiczny (między innymi związanych z ubojem i obróbką poubojową zwierząt, a także związane z produkcją, sprzedażą i konsumpcją wyrobów alkoholowych) i inne.

Źródło materiały CIOP i PIB

Źródło: https://www.seka.pl/jakie-prace-moga-wykonywac-mlodzi-pracownicy/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej