Jakie dokumenty potwierdzają ważność badania lekarskiego przeprowadzonego u poprzedniego pracodawcy?

Przedłożenie skierowania na badania profilaktyczne oraz orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy jest podstawą do uruchomienia procedury mającej na celu odstąpienie od zapewnienia wstępnych badań profilaktycznych u nowego pracodawcy. Przepisy nie wymagają bezpośrednio przedłożenia oryginałów, w braku możliwości ich zdobycia (zagubienie przez pracownika) najbezpieczniej jest uzyskać potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie od wcześniejszego pracodawcy.

W ramach pracowniczej ochrony zdrowia pracowników można wyróżnić obowiązek zapewnienia pracownikom profilaktycznych badań lekarskich. Zasadą jest, że wstępnym badaniom podlegają w szczególności osoby przyjmowane do pracy. Wyjątkowych przypadkach można odstąpić od zapewnienia badań wstępnych, jest to możliwe między innymi w sytuacji przyjmowania do pracy osoby, która posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Uwzględniając powyższą regulację, nowy pracodawca powinien otrzymać skierowanie na badania profilaktyczne wystawione przez wcześniejszego pracodawcę oraz orzeczenie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w treści takiego skierowania.

Przepis art. 229 kp przewidujący odstępstwo od zapewnienia wstępnych badań profilaktycznych nie odwołuje się do kwestii czy pracownik powinien przedłożyć kopię czy oryginały skierowania oraz orzeczenia. Oryginały byłyby oczywiście optymalne, jednak wydaje się, iż nie będzie problemu, jeżeli przedłożone zostaną kopie – najlepiej opatrzone przez wcześniejszego pracodawcę adnotacją za zgodność z oryginałem.

Ponieważ jak już wspomniano przepisy nie regulują tego czy niezbędne są oryginały czy można posłużyć się kopiami, można się spodziewać, że inspektor pracy nie zakwestionuje postępowania nowego pracodawcy w postaci zastosowania odstępstwa od zapewnienia wstępnych badań profilaktycznych. Najważniejsze jest i tak zweryfikowanie czy warunki pracy u nowego pracodawcy pozwalają na zastosowanie odstępstwa.

Źródło: Sebastian Kryczka, INFORLEX

Źródło: https://kadry.infor.pl/bhp/badania-lekarskie/5511309,waznosc-badania-lekarskiego-przeprowadzonego-u-poprzedniego-pracodawcy.html

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej