Jakie czynniki oraz procesy technologiczne stwarzające szczególne zagrożenie dla pracownika?

Praktycznie wykonywanie każdej pracy powoduje określone zagrożenia dla zdrowia lub życia pracownika. Istnieją jednak zajęcia generujące szczególnie wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia niebezpieczeństwa dla zatrudnionych osób. Jest to związane nie tylko z rodzajem świadczonej pracy, lecz także ze stosowanymi materiałami i procesami technologicznymi oraz substancjami chemicznymi.

W art. 220 § 1 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, zwanej dalej kp, ustanowiono zakaz stosowania materiałów i procesów technologicznych, co do których pracodawca nie posiada wiedzy dotyczącej stopnia ich szkodliwości dla pracowników.

Niedopuszczalne jest stosowanie materiałów i procesów technologicznych bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych.

W celu ustalenia stopnia szkodliwości materiałów i procesów technologicznych pracodawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie oceny do jednej z jednostek badawczych wymienionych w załączniku do Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej (MZiOS) z dnia 12 lipca 1996 roku w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań.

Pracodawca jest ponadto zobowiązany uwzględnić przepisy Rozporządzenia MZiOS z dnia 1 lipca 1996 roku w sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektórych niebezpiecznych substancji chemicznych. Rozporządzenie to wskazuje 6 substancji, przy czym zakaz nie dotyczy ich stosowania i transportu:

  • dla celów naukowo-badawczych i w pracach laboratoryjnych;
  • w mieszaninie, o ile zawartość tej substancji nie przekracza stężenia 0,1% wagowych.  

Niedopełnienie obowiązków określonych w art. 220 § 1 kp naraża pracodawcę na odpowiedzialność wykroczeniową wynikającą z przepisów art. 283 § 2 pkt 5 lit. a kp.

Oznacza to, że ten, kto wbrew obowiązkowi stosuje materiały i procesy technologiczne bez uprzedniego ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia pracowników i bez podjęcia odpowiednich środków profilaktycznych – podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czynniki-oraz-procesy-technologiczne-stwarzajace-szczegolne-zagrozenie-dla-pracownika

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej