Jak zapewnić bezpieczeństwo osobiste pracownikom socjalnym?

Pracownicy socjalni podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych nierzadko narażeni są na niebezpieczeństwo.

Szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego pracownika socjalnego powinny odbywać się co najmniej raz na dwa lata. Prawo do szkoleń, o których mowa w zdaniu poprzednim, mają pracownicy socjalni zatrudnieni w: ośrodku pomocy społecznej, centrum usług społecznych lub powiatowym centrum pomocy rodzinie.

Przypomnijmy, że nowelizacja ustawy o pomocy społecznej z 15 kwietnia 2021 r. wprowadzająca m.in. szkolenia podnoszące poziom bezpieczeństwa osobistego pracowników socjalnych była odpowiedzią na postulaty napływające od kilku lat od podmiotów stosujących w praktyce przepisy z zakresu pomocy społecznej, a przede wszystkim od środowiska pracowników socjalnych. Poza przepisami z zakresu bezpieczeństwa pracowników socjalnych wyjaśnić należy, czym jest stan wyższej konieczności, a czym obrona konieczna. W sytuacjach bezpośrednio zagrażających życiu lub zdrowiu w związku z wykonywanymi czynnościami służbowymi pracownik socjalny może być zmuszony do skorzystania z jednego z dwóch kontratypów wymienionych w zdaniu poprzednim.

W tym miejscu podkreślić należy, że omawiana nowelizacja wprowadziła także zmiany do ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zmiany te polegają na wydłużeniu wprowadzonych tą ustawą terminów na dojście do wymaganych kwalifikacji oraz wymagań w zakresie poziomu zatrudnienia w placówkach całodobowej opieki dla osób: niepełnosprawnych, przewlekle chorych lub w podeszłym wieku.

Terminy przypadające na 1 czerwca 2021 r. i 31 maja 2022 r. na dojście do określonych wymogów zostały odpowiednio wydłużone o rok lub dwa lata.

Źródło: Maria Pawłowska INFORLEX

Źródło: https://kadry.infor.pl/bhp/bezpieczenstwo-pracy/5527836,Bezpieczenstwo-pracownikow-socjalnych.html

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej