Czym jest komisja BHP?

Przepisy bhp nakładają na pracodawcę obowiązek konsultowania wszystkich działań podejmowanych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, niezależnie od liczby pracowników, których zatrudnia. Jeżeli jednak liczba ta przekracza 250, pracodawca jest zobowiązany powołać komisję bhp jako swój organ doradczy i opiniodawczy.

Obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia więcej niż 250 pracowników, wynikającym z przepisu art. 237 § 1 Kodeksu pracy (dalej kp), jest powołanie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej komisja bhp). Komisję bhp może powołać także pracodawca, który zatrudnia mniej niż 250 pracowników.

Powołanie komisji bhp, organizację jej działania oraz skład należy unormować wewnętrzną regulacją w formie pisemnej (np. w drodze zarządzenia, uchwały, regulaminu itp.). Decyzję pracodawcy o jej powołaniu należy ogłosić całej załodze, w formie przyjętej w danym zakładzie (np. z wykorzystaniem poczty elektronicznej, wewnętrznego intranetu, tablicy ogłoszeń).

Przepisy nie precyzują szczegółowej struktury i organizacji komisji bhp – ustawodawca pozostawił to decyzji pracodawcy i przedstawicieli pracowników. Ustawodawca wskazał jedynie, iż w jej skład wchodzą w równej liczbie: przedstawiciele pracodawcy, w tym wszyscy pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

Do zadań komisji bhp należy:

  • dokonywanie przeglądów warunków pracy;
  • opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym;
  • formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy;
  • dokonywanie okresowej oceny stanu bhp;
  • współdziałanie z pracodawcą w zakresie realizacji jego obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 237 § 1 kp).

Posiedzenia komisji bhp odbywają się w godzinach pracy. Częstotliwość i terminy jej posiedzeń ustala pracodawca stosownie do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Członkom komisji bhp za czas przepracowany w ramach wykonywania zadań komisji bhp przysługuje prawo do wynagrodzenia.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-komisja-bhp-a-konsultacje-w-zakresie-bhp

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej