Czy zleceniobiorców należy skierować na szkolenie bhp i badania lekarskie?

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy osobom fizycznym wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w zakładzie pracy lub w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę (art. 304 § 1 k.p.).

Z przepisów prawa pracy nie wynika wprost obowiązek szkolenia w zakresie bhp, przeprowadzania wstępnych badań lekarskich dla zleceniobiorców, a także dokonania oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy i zapoznania zleceniobiorcy z taką oceną. Jeśli jednak rodzaj wykonywanej pracy i stopień zagrożeń związanych z warunkami pracy (ryzyko wypadku przy pracy, występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub uciążliwych) wskazuje na celowość dopuszczenia do pracy wyłącznie osób posiadających odpowiedni stan zdrowia i przeszkolonych w zakresie bhp, zleceniodawca może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilnoprawną, poddania się badaniu lekarskiemu lub szkoleniu bhp. Jeśli jest to uzasadnione warunkami wykonywania pracy, zleceniodawca może też zdecydować o zapoznaniu zleceniobiorcy z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części w miejscach przebywania pracowników zatrudnionych przy innych pracach lub w miejscu działania maszyn i innych urządzeń technicznych zostały zakwalifikowane jako prace szczególnie niebezpieczne (§ 82 rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bhp). Zatrudniając zatem osoby na stanowiskach związanych z takimi pracami, zleceniodawca powinien w szczególny sposób zadbać o bezpieczeństwo tych osób, a także o bezpieczeństwo innych osób przebywających w pobliżu tych prac.

Należy przyjąć, że zleceniodawca nie ma obowiązku pokrycia kosztów badań oraz szkolenia w zakresie bhp zleceniobiorców. Nie zobowiązują go do tego żadne przepisy. Jednak część ekspertów uważa, że skoro na zleceniodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia zleceniobiorcom odpowiednich warunków bhp, to również musi on pokryć koszt badań lekarskich i szkoleń bhp. Najlepiej zatem tę kwestię ustalić w umowie-zleceniu.

Na zleceniobiorcy ciążą określone obowiązki związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Zleceniobiorca, który wykonuje pracę w miejscu wyznaczonym przez zleceniodawcę, jest zobowiązany m.in. do:

  • poddawania się zaleconym badaniom lekarskim i stosowania się do wskazań lekarskich,
  • znajomości przepisów i zasad bhp,
  • wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bhp,
  • stosowania się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek zleceniodawcy (art. 3041 k.p.).

W związku z tym, jeśli zleceniodawca podejmie decyzję o skierowaniu zleceniobiorcy na badania lekarskie i szkolenia bhp, zleceniobiorca musi się poddać badaniom i szkoleniu zgodnie z zakresem wskazanym przez zleceniodawcę.

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/bhp/szkolenia_bhp/607809,Czy-zleceniobiorcow-nalezy-skierowac-na-szkolenie-bhp-i-badania-lekarskie.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej