Czy po zakończeniu zwolnienia lekarskiego od psychiatry pracodawca ma obowiązek kierować pracownika na badania?

Po zakończeniu zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza psychiatrę, pracodawca nie ma obowiązku kierować pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy na badania psychotechniczne. Pracodawca byłby zobowiązany skierować pracownika na badania profilaktyczne jedynie wtedy, gdyby zwolnienie to było dłuższe niż 30 dni.

Kwestia obowiązku ponownego skierowania pracownika na badania po zakończeniu zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza psychiatrę nabiera szczególnego znaczenia w czasach pandemii koronawirusa. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynika bowiem, że coraz więcej zwolnień lekarskich jest wystawianych właśnie przez lekarzy psychiatrów z powodu np. depresji. A skala ta może jeszcze bardziej zwiększyć się po 1 stycznia 2022 r., kiedy to wypalenie zawodowe – wpisane do dziesiątej edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD (ang. International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jako syndrom zawodowy znacząco wpływający na stan zdrowia – zostanie uznane za chorobę wraz z wejściem w życie nowej klasyfikacji ICD-11. Wtedy lekarze będą już mogli wystawiać zwolnienie lekarskie osobom znużonym pracą.

W przypadku pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy po zakończeniu zwolnienia lekarskiego wystawionego przez lekarza psychiatrę, pracodawca również nie ma obowiązku kierować pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowcy na badania psychotechniczne. Pracodawca byłby zobowiązany skierować pracownika na badania profilaktyczne jedynie wtedy, gdyby zwolnienie to było dłuższe niż 30 dni. W ramach tych badań lekarz medycyny pracy (o ile uznałby to za stosowne) mógłby skierować pracownika na badania psychotechniczne.

Stosownie bowiem do postanowień art. 229 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm., dalej: K.p.), pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom, na swój koszt, profilaktyczną opiekę lekarską. Na tę opiekę składają się trzy rodzaje badań:

  • wstępne, dla osób przyjmowanych do pracy lub pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy i innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe;
  • okresowe, w terminie wyznaczonym przez lekarza medycyny pracy oraz
  • kontrolne, w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą.

Szczegółowym aktem prawnym regulującym zagadnienie pracowniczych badań profilaktycznych jest rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 2067, dalej: r.b.l.p.). Przepisy te obligują pracodawcę do skierowania na badania profilaktyczne pracownika, który przebywał na zwolnieniu lekarskim, jedynie w przypadku, gdy zwolnienie to było dłuższe niż 30 dni. Nie ma przy tym żadnego znaczenia, od lekarza jakiej specjalizacji pracownik uzyskał zwolnienie od pracy. 

Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/zwolnienie-lekarskie-od-psychiatry-a-powrot-do-pracy-badania,264023.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej