Czy kolizja drogowa z winy pracownika może być uznana za wypadek w drodze do pracy?

Wypadek, jakiemu ulegnie pracownik uczestnicząc w kolizji drogowej, powinien zostać zakwalifikowany jako wypadek w drodze z pracy. W konsekwencji za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym zdarzeniem pracownikowy przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz zasiłku chorobowego w wysokości 100% podstawy ich wymiaru. Wina pracownika nie ma znaczenia dla kwalifikacji prawnej zdarzenia oraz nie wpływa na prawo do świadczeń przysługujących z tytułu wypadku w drodze z pracy ani na ich wysokość.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się zdarzenie:

  • nagłe,
  • wywołane przyczyną zewnętrzną,
  • które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia albo innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana, chyba że przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, bądź droga, nie będąc drogą najkrótszą, była dla ubezpieczonego, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

Z definicji wypadku w drodze do pracy lub z pracy nie wynika zatem, że wina pracownika, w tym także jej stopień, ma znaczenie dla oceny, czy wypadek, jakiemu uległ pracownik, był wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Zatem jeżeli pracownik uczestniczył w kolizji drogowej i zdarzenie to miało miejsce w drodze z pracy, to pracodawca jest zobowiązany do sporządzenia karty wypadku oraz uznania tego zdarzenia za wypadek w drodze z pracy, nawet jeśli pracownik w jakimkolwiek stopniu przyczynił się do niego.

Uznanie zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy jest ściśle powiązane z przysługującymi pracownikowi świadczeniami chorobowymi z tego tytułu. Jeżeli stał się on niezdolny do pracy wskutek takiego wypadku, za okres tej niezdolności przysługuje mu:

  • prawo do wynagrodzenia chorobowego w wysokości 100% jego podstawy wymiaru – za czas niezdolności trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia – trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego (art. 92 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy), a następnie
  • prawo do zasiłku chorobowego wypłacanego z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 100% podstawy wymiaru zasiłku, w tym także za okres pobytu w szpitalu (art. 11 ust. 2 pkt 3 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa).

Nawet udowodniona wina pracownika nie wpływa w jakikolwiek sposób na jego prawo do wskazanych świadczeń w związku z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy. Nie ma bowiem przepisów, które wskazywałyby na zależność między prawem do nich czy ich wysokością a przyczynieniem się pracownika do spowodowania wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Takie regulacje występują w odniesieniu do wypadku przy pracy.

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/bhp/wypadki_przy_pracy_i_choroby_zawodowe/3051142,Kolizja-drogowa-z-winy-pracownika-a-wypadek-w-drodze-z-pracy.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej