Czy apteczki w zakładach pracy są obowiązkowe?

Pracodawca powinien być wyposażony w odpowiednią do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy, a także rodzaju i poziomu występującego zagrożenia, liczbę apteczek pierwszej pomocy. Wyposażenie apteczki w zakładzie pracy powinno być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

Obowiązkiem pracodawcy jest chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Jednym z obowiązków wynikających z art. 2091 § 1 Ustawy Kodeks pracy jest zorganizowanie systemu pierwszej pomocy.

Pracodawca jest zobligowany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy poprzez:

  • punkty pierwszej pomocy w wydziałach (oddziałach), w których wykonywane są prace powodujące duże ryzyko wypadku lub związane z wydzielaniem się par, gazów albo pyłów substancji sklasyfikowanych jako niebezpieczne ze względu na ostre działanie toksyczne; 
  • apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy – § 44 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy – dalej rozporządzenie.

Osobą odpowiedzialną za obsługę apteczek w zakładzie pracy na każdej zmianie jest wyznaczony pracownik, przeszkolony w udzielaniu pierwszej pomocy (§ 44 ust. 3 rozporządzenia). Pracownik obsługujący apteczki na pewno powinien posiadać odpowiednie przeszkolenie w udzielaniu pierwszej pomocy, a także dokładnie znać jej zawartość i okresowo to wyposażenie uzupełniać. Okresowe sprawdzenie zawartości apteczek powinno być przeprowadzone pod kątem kompletności i ważności wyposażenia zgodnie z odpowiednim wykazem, znajdującym się w apteczce.

Wykaz pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy należy wywiesić obok apteczki – w widocznym, łatwo dostępnym miejscu. Obok apteczki powinna być również wywieszona instrukcja udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku (§ 44 ust. 4 rozporządzenia).

Miejsca położenia apteczki powinny być łatwo dostępne i odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polską Normą (§ 44 ust. 5 rozporządzenia). Oznakowanie to zostało ustalone w Normie PN-EN ISO 7010, która przedstawia znaki bezpieczeństwa mające na celu zapobieganie wypadkom, ochronę przeciwpożarową, informowanie o zagrożeniu zdrowia i ewakuacji w sytuacji zagrożenia. Oznakowaniem wskazanym przez PN-EN ISO 7010 jest biały krzyż na zielonym tle.

W Polsce przepisy prawa nie określają zawartości apteczek. Powinna ona uwzględniać rodzaj i zakres prowadzonej działalności, liczbę zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy, a także rodzaj i poziom występującego zagrożenia w zakładzie. Wyposażenie apteczki w zakładzie pracy powinno być zawsze ustalane indywidualnie, w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę lekarską.

W apteczkach powinny znajdować się wyłącznie środki opatrunkowe, natomiast nie powinny zawierać środków przeciwbólowych i innych leków, kropli żołądkowych, kropli nasercowych, płynów dezynfekujących itd., chyba że osoba wyznaczona do udzielania pierwszej pomocy ma wykształcenie medyczne i jest upoważniona do podawania tego typu środków.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-apteczki-w-zakladzie-pracy-czy-sa-obowiazkowe

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej