Co to jest wypadek przy pracy?

Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, mianem wypadku przy pracy określa się zdarzenie nagłe związane z wykonywaną pracą, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć. Zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy, jeśli nastąpiło podczas wykonywania rutynowych czynności pracowniczych lub z rozkazu przełożonego, gdy pracownik wykonywał czynności na rzecz pracodawcy bez polecenia, gdy zdarzenie miało miejsce w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy, a miejscem wykonywania obowiązków pracowniczych oraz gdy miało miejsce podczas podróży służbowej pracownika na zlecenie pracodawcy.

Śmiertelny wypadek przy pracy zostaje uznawany, gdy śmierć pracownika nastąpiła w czasie 6 miesięcy od daty wypadku. Ciężki wypadek przy pracy jest kwalifikowany jeśli na skutek wypadku pracownik doznał ciężkiego urazu, np. utrata wzorku lub słuchu, uszkodzenia ciała, choroby nieuleczalnej, rozstroju zdrowia, trwałej choroby psychicznej, trwałej lub częściowej niezdolności do pracy zawodowej, trwałego zniekształcenia lub zeszpecenia ciała. Gdy wypadku przy pracy doznało dwie osoby i więcej, wtedy takie zdarzenie jest określane mianem wypadku zbiorowego.

Pracownik, który ucierpiał w wypadku oraz świadkowie powinni niezwłocznie poinformować o zdarzeniu pracodawcę. Świadkowie incydentu powinni dokonać tego na piśmie. Pracodawca ma obowiązek udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy oraz zabezpieczyć miejsce wypadku.

Jeżeli wypadek był śmiertelny, ciężki lub zbiorowy należy zawiadomić właściwego terytorialnie, ze względu na miejsce zdarzenia, okręgowego inspektora pracy i prokuratora. Pracę należy przerwać, a o wznowieniu prac i ponownym uruchomieniu maszyn zdecyduje społeczny inspektorat pracy. Pracodawca jest zobowiązany po otrzymaniu zgłoszenia wypadku przy pracy, utworzyć zespół powypadkowy. W jego skład powinna m. in. wchodzić osoba, która ukończyła szkolenie BHP lub pracownik, któremu powierzono wykonywanie zadań służby BHP oraz oddziałowy inspektor pracy. Jednakże w zależności od stanu zatrudnienia oraz przyjętego przez pracodawcę systemu realizacji zadań BHP takie też możliwe są odstępstwa od powyższej reguły.

Celem zespołu powypadkowego jest zbadanie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Dokonuje się oględzin miejsca, zbiera się odpowiednie informacje, sporządza szkice i fotografie, przeprowadza wywiady z poszkodowanym, świadkami i innymi pracownikami. W rezultacie członkowie zespołu powypadkowego wyciągają wnioski dotyczące ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, przy którym miał miejsce wypadek.

Źródło: https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-procedury-zwiazane-z-wypadkiem-przy-pracy

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej