Co kryje się pod pojęciem woda zdatna do picia dla pracowników?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom wody zdatnej do picia. Jednak pojęcie woda zdatna do picia jest bardzo szerokie i niestety niezdefiniowane na gruncie przepisów z zakresu technicznego bezpieczeństwa pracy.

Woda jest podstawą dla roślin, zwierząt oraz ludzi. Trudno bez wody wyobrazić sobie szereg procesów produkcyjnych, w ramach których stosowana jest ona mniej lub bardziej bezpośrednio, jak również właściwe funkcjonowanie w zakładzie pracy. Woda jest więc niezbędna zarówno do celów sanitarnych, jak również do bezpośredniego spożycia.

Wszyscy znamy podstawowe obowiązki pracodawców, takie jak zatrudnianie pracownika za wynagrodzeniem, udzielanie urlopów wypoczynkowych, organizowanie czasu pracy zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Rzadko kiedy zastanawiamy się jednak nad obowiązkiem absolutnie podstawowym – zapewnienie wody.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić wszystkim pracownikom wodę zdatną do picia lub inne napoje, a pracownikom zatrudnionym stale lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych zapewnić oprócz wody, inne napoje. Ilość, rodzaj i temperatura tych napojów powinny być dostosowane do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników. Szczegółowe zasady zaopatrzenia w napoje pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnie uciążliwych określają odrębne przepisy.

Woda zdatna do picia to nie zdefiniowane w przepisach bhp pojęcie, które może budzić wątpliwości. Do podstawowych aktów prawnych dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi zalicza się:

  • Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.);
  • Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U. z 2019 r., poz. 1437 ze zm.);
  • Ustawa z 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r., poz. 59 ze zm.);
  • Ustawa z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r., poz. 2268 ze zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. poz. 2294).

W szczególności należy zwrócić uwagę na wspomniane wyżej rozporządzenie, które reguluje między innymi wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w tym wymagania: bakteriologiczne, fizykochemiczne oraz organoleptyczne.

Można zatem przyjąć, że woda do spożycia – w tym oferowana przez pracodawców powinna spełniać wymagania zawarte w przywołanym rozporządzeniu.

Zapewnienie standardowej, uzdatnionej wody wodociągowej wydaje się, że załatwia problem zapewnienia pracownikom wody zdatnej do picia – uwzględniając lansowane przez instytucje dostarczające i badające wodę hasła dotyczące picia „kranówki” bezpośrednio.

Pracodawca może jednak spełnić obowiązek w zakresie zapewnienia wody zdatnej do picia również w ramach dostarczania pracownikom wody butelkowanej – oczywiście w nielimitowanych ilościach. I tu pojawiają się wątpliwości uwzględniając ofertę rynkową wód butelkowanych.

Chcąc zapewnić pracownikom wodę butelkowaną warto odwołać się do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 31 marca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych. Określa ono szczegółowe wymagania, jakie powinny spełniać naturalne wody mineralne, wody źródlane i wody stołowe, w tym: wymagania mikrobiologiczne, maksymalne dopuszczalne poziomy naturalnych składników mineralnych tych wód, warunki poddawania tych wód procesom usuwania składników lub nasycania dwutlenkiem węgla.

Co w sytuacji, gdy pracownik przyniesie zalecenia lekarskie, z których wynika, iż powinien przykładowo pić wodę nisko sodową lub inną o wskazanych parametrach? Pracodawca o ile może sobie na to pozwolić może oczywiście zapewnić pracownikowi wodę o właściwych dla niego parametrach. Uwzględniając jednak fakt, iż zalecenia takie nie będą wydane przez lekarza sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami można uznać, że w żadnym razie pracodawca nie ma obowiązku uwzględniania indywidualnych preferencji zdrowotnych pracowników w zakresie konkretnych parametrów wody.

Źródło: https://www.portalbhp.pl/blog/woda-zdatna-do-picia-dla-pracownikow-co-kryje-sie-pod-tym-pojeciem-9729.html

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej