Co było tematem obrad Rady Ochrony Pracy 25.08.2020 r.?

Rada Ochrony Pracy, obradująca 25 sierpnia 2020 r. na zdalnym posiedzeniu pod przewodnictwem Posła Janusza Śniadka, przyjęła sprawozdanie Głównego Inspektora Pracy Wiesława Łyszczka z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2019 roku. W uchwalonym w tej sprawie stanowisku pozytywnie oceniła działania kontrolno-nadzorcze oraz prewencyjne inspekcji.

Doceniła także zaangażowanie i determinację inspektorów pracy w egzekwowaniu przepisów prawa pracy i dążeniu do poprawy standardów i poziomu bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i higieny pracy. Jak podkreślono, działania te przynoszą co roku konkretne efekty, wśród których niewątpliwie najważniejsze znaczenie ma likwidacja bezpośrednich zagrożeń życia i zdrowia pracujących.

Rada uznała za zasadne rozważenie możliwości zmian prawa, które umożliwią inspektorom efektywniejsze i skuteczniejsze prowadzenie kontroli oraz wyeliminują bariery biurokratyczne utrudniające ich działania. Chodzi zwłaszcza o rozważenie przez ustawodawcę przyznania inspektorom pracy prawa do wydawania decyzji w zakresie ustalenia istnienia stosunku pracy oraz umożliwienie rozpoczynania kontroli przez inspektorów na podstawie przedstawienia legitymacji służbowej. Rozwiązania takie, jak wskazano w stanowisku, mogłyby zwiększyć skuteczność prowadzonych kontroli.

Za celowe uznano również prowadzenie okresowych kontroli stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej oraz zintensyfikowanie działań szkoleniowych i edukacyjnych, mających na celu uświadomienie pracownikom i pracodawcom występowania zagrożenia w branżach, w których stosowane są substancje i mieszaniny chemiczne oraz procesy technologiczne o działaniu rakotwórczym i mutagennym. Ponadto Rada Ochrony Pracy zaleciła docieranie ze szkoleniami bhp do różnych grup zawodowych, w każdym wieku, ze szczególnym uwzględnieniem pracowników branży budowlanej i przemysłu przetwórczego.

Podczas posiedzenia omawiano także problematykę bezpieczeństwa pracy na budowach, w tym przy eksploatacji urządzeń technicznych. Swoje doświadczenia kontrolne w tym zakresie przedstawiła – obok Urzędu Dozoru Technicznego – Państwowa Inspekcja Pracy.

Jak podkreślił Główny Inspektor Pracy Wiesław Łyszczek, z kontroli przeprowadzanych przez inspektorów pracy wynika, że maszyny i urządzenia pracujące na polskich budowach są w coraz lepszym stanie technicznym, niemniej ich eksploatacja nadal odbywa się z naruszeniem obowiązujących regulacji prawnych – przykładowo nie dokonuje się odbiorów rusztowań. Główne zagrożenia związane z pracą urządzeń technicznych na budowach to nie zawsze sprawność, czy zły stan techniczny, ale najczęściej obsługa i prace prowadzone bez nadzoru osób odpowiedzialnych oraz zła organizacja pracy.

Szczegółową informację o efektach kontroli prac budowlanych przeprowadzonych przez inspektorów pracy w roku ubiegłym, a także analizę zbadanych przez PIP wypadków przy pracy na placach budów w ostatnich latach, w których istotną rolę odegrały maszyny i urządzenia techniczne, przedstawił Dyrektor Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy Jakub Chojnicki. Wynika z niej, że występuje wyraźny trend spadkowy w liczbie zgłaszanych wypadków przy pracy w budownictwie. Niemniej nadal wypadki, które miały miejsce na placach budów, skutkują najpoważniejszymi obrażeniami.

W posiedzeniu uczestniczyli także: Zastępca Głównego Inspektora Pracy Bogdan Drzastwa, Dyrektor Departamentu Prawnego GIP Wojciech Gonciarz i Wicedyrektor Departamentu Kadr i Szkoleń GIP Iwona Hadacz.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/112003,pozytywna-ocena-dzialalnosci-inspekcji.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej