O środkach ochrony indywidualnej

Według definicji, środki ochrony indywidualnej mają chronić życie i zdrowie pracowników, a są to urządzenia lub wyposażenie przewidziane do noszenia lub trzymania przez użytkownika w celu jego ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń związanych z występowaniem niebezpiecznych lub szkodliwych czynników w środowisku pracy.

Czym są środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony indywidualnej to przede wszystkim odzież ochronna: ochraniacze brzucha, barku czy klatki piersiowej, także ochraniacze kończyn obuwie ochronne, ochraniacze kolan, łokci, dłoni (rękawice ochronne) itp. Środki ochrony indywidualnej służą też ochranianiu twarzy i oczu (okulary ochronne, osłony spawalnicze), słuchu (nauszniki bądź wkładki przeciwhałasowe, hełmy przeciwhałasowe). Za pomocą tych środków chronimy również układ oddechowy (maski przeciwpyłowe, filtrująco-pochłaniające, hełmy powietrzne) lub cały organizm (np. kombinezony gazoszczelne, przeciwpyłowe), środki chroniące przed upadkiem z wysokości (sprzęt kompletowany z trzech składników, tj. szelek bezpieczeństwa, urządzenia samohamownego i linki bezpieczeństwa dołączonej do punktu zamocowania stałego) a także kurtki, peleryny czy płaszcze przedciwdeszczowe.

Czego nie możemy zaliczyć do środków ochrony indywidualnej?

Między innymi mundurów, wyposażenia używanego np. przez policję i inne służby w celu utrzymania bezpieczeństwa publicznego, wyposażenia używanego przez ratownictwo medyczne i inne służby udzielające pierwszej pomocy a także  środków służących do samoobrony lub odstraszania.

Kiedy należy stosować środki ochrony indywidualnej?

Stosuje się je, gdy nie można uniknąć zagrożeń lub znacząco je ograniczyć stosując środki ochrony zbiorowej, tzn. chroniących grupę ludzi poprzez zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych lub poprzez odpowiednią organizację pracy. Pamiętajmy więc, że możliwość zastosowania środków ochrony zbiorowej ma zawsze pierwszeństwo przed stosowaniem środków ochrony indywidualnej.

W związku z koniecznością stosowania środków ochrony indywidualnej na pracodawcy spoczywają w związku z tym rozliczne obowiązki. Przede wszystkim nie może on dopuścić do wykonywania pracy przez pracownika bez uprzedniego wyposażenia go w środki ochrony indywidualnej niezbędne na danym stanowisku pracy. Środki ochrony indywidualnej stanowią własność pracodawcy i dostarczane są pracownikowi nieodpłatnie. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane środki ochrony indywidualnej posiadały właściwości ochronne i użytkowe, w związku z tym musi on zadbać o pranie, konserwację, odpylanie i odkażanie środków ochrony indywidualnej Pracownik zobowiązany jest do użycia dostarczonych mu środków ochrony indywidualnej zgodnie z ich przeznaczeniem, natomiast pracodawca jest uprawniony do kontroli przestrzegania tego obowiązku i podejmowania działań zmierzających do jego wyegzekwowania.

Kto decyduje, jakie środki ochrony indywidualnej w danym zakładzie pracy i na konkretnym stanowisku mają być stosowane?

Ustaleń takich dokonuje pracodawca po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami. Prawidłowy dobór środków ochrony indywidualnej musi być poprzedzony zebraniem i przeanalizowaniem informacji bezpośrednio związanych z przyszłym stosowaniem tych środków na danych stanowiskach pracy.

Wykaz zagrożeń i rodzajów prac, przy których wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej zawarte jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.  w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z późniejszymi zmianami.

(mk)

Źródło: ciop.pl, kadry-infor.pl, pip.gov.pl
Zdjęcie: Paweł Glanert

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej